Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna-Frida, 2015. En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige har en ny lag om virkesmätning trätt i kraft där sortimentet trädbränsle numera ingår. Värmeverken som är stora förbrukare av trädbränsle ställer olika krav på trädbränslets kvalitet. Kvaliteten styrs av vilken förbränningsteknik som värmeverket använder. Generellt brukar kvalitetskraven för bränsleflis indelas i värmevärde, askhalt, homogenitet, fukthalt samt fraktionsfördelning. Fraktionsfördelningen har på senare tid visat sig vara av allt större betydelse för värmeverken men trots detta utgör den idag inte någon betalningsgrund. För att erhålla fraktionsfördelningen av trädbränsle krävs att provmaterial sållas. Enligt SDCs (Skogsbrukets datacentral) instruktion finns två godkända standardmetoder för att utföra sållning, SCAN-CM 40:01samt SS-EN 15149-1:2010. Det som främst skiljer standardmetoderna åt är deras skakmönster samt hålstorlekar på såll. I den här studien har en jämförelse mellan dessa standardmetoder gjorts där samma hålstorlekar användes. Provmaterial av stamvedsflis, färsk grot, lagrad grot samt bark sållades. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan standardmetoderna, framför allt för sålldimensionerna 8- och 16 mm. Detta tros bero på att för låg frekvens ställts in för standardmetod SS-EN 15149-1:2010 vid försökstillfället. Långa sållningstider visade sig vidare ha en liten påverkan på mängden erhållen finmaterial (<3,15 mm) varför farhågan att materialet skulle nötas sönder vid sållning kunde avskrivas. Tidigare ämnesstudier bekräftade dessa teorier samtidigt som fler faktorer visat sig ha kunnat påverka fraktionsfördelningen:
• Andelen partiklar som tar sig igenom för små sållhål genom en vertikal orientering
• Materialets fukthalt vid sållning men som var konstant låg i denna studie
• Antalet såll vid sållning
• Provmängd i förhållande till sållarea
Slutligen bedöms arbetsmiljön vid sållning av bränsleflis vara av vikt att beakta. Detta för att båda standardmetoderna upplevdes förorsaka höga ljudnivåer vid sållning samtidigt som mycket damm vid hantering av bränsleflis uppstod.

,

A new law regarding timber measurement including wood fuel has been introduced in Sweden. The heating plants that use large amounts of wood fuel have varying requirements for the quality of wood fuel. The quality differs depending on what combustion technique the heating plants use. The quality is usually judged based on calorific values, ash contents, moisture content, homogeneity and fraction distribution. Lately fraction distribution has turned out to be of increasing importance for the heating plants but despite this it is currently not used as a base for determining the products value. In order to determine fraction distribution of wood fuels a sample material must be sieved. According to the SDC's instructions there are two approved standard methods for sieving, SCAN-CM 40:01 and SS-EN 15149-1:2010. The main differences between the two methods are the size of the holes on the sieves and the sieving pattern. This study has carried out a comparison between these two standard methods where sample material of stem wood chips, fresh residues from felling, stored residues and bark where sieved using the same sized sieving holes. The results showed a significant difference between the two standard methods especially regarding sieving dimensions 8- and 16 mm. This is believed to be due to setting the frequency to too low a setting for the standard method SS-EN 15149-1:2010 during testing. Long sieving times turned out to have little impact on the obtained amount of fine particles (<3,15 mm) which is likely explained by the low wear propensity of the tested material. Earlier studies confirmed these theories while a number of other factors were found that may have influenced fraction distribution:
• The number of particles that pass through too small sieving holes through vertical orientation
• The moisture content of the sample material, which was constantly low in this study
• The number of sieves in the sieving process
• Sample size relative to the sieving area
In closing the study suggests that the working environment while sieving wood chips should be considered. Both standard methods cause high levels of noise when sieving and there is a lot of dust occurring during the handling of the wood chips.

Main title:En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis
Authors:Eriksson, Anna-Frida
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Larsson, Sylvia
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:17
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:SS-EN 15149-1:2010, SCAN-CM 40:01, fraktionsindelning, fraction distribution
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 13:34
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics