Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Anna, 2015. Det första mötet med en stad : en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Att anlända till eller passera en stad gör intryck ‐ medvetet eller omedvetet så bidrar omgivningarna vi passerar
till att påverka vår bild av staden. Mötet med staden och dess miljöer kan således fungera såväl inbjudande
som avvisande beroende på utformning och hur vi tolkar den.
Detta examensarbete syftar till att tydliggöra stadens entréer genom vilka det första mötet med en stad kan
ske, och utgörs av en fallstudie om hur Täbys entréplatser kan identifieras. Fortsättningsvis används en av de
identifierade platserna som grund för att utforma ett förslag till gestaltning som fungerar som entréposition i
staden och som ger ett intryck av stadens identitet och karaktär. Arbetet innehåller även en genomförd
surveyundersökning som beskriver några av de uppfattningar och åsikter som boende och besökare till Täby
har om staden och dess entréer.
Litteratur beskriver att målet med entréplatser är att markera övergången till staden samt att välkomna
människor till staden. Här finns dessutom möjlighet att synliggöra staden, dess identitet och karaktär.
Utmaningen med att förmedla en identitet är dock att uppfattningen av en plats är subjektiv, och påverkas av
människors egna erfarenheter och tankar likväl som hur den fysiska miljön faktiskt ser ut. Resultatet av
surveyundersökningen visar på hur vissa delar av stadens identitet uppfattas av såväl boende som besökare,
shoppingcentrumet Täby Centrum och stadens omgivande natur är exempel på detta. Andra uppfattningar gav
dock delade meningar, exempelvis huruvida Täby ses som en egen stad eller inte. En tydlig tendens var
dessutom att de som intervjuades varken kunde peka ut positiva eller negativa platser de passerar i staden,
eller platser där de kände att de var framme i staden.
De entréplatser som identifierades i Täby utgjordes till stor del av trafikmässiga lösningar och bestod främst av
stationer, trafikplatser samt större genomfartsleder. En av dessa trafikplatser valdes som utgångspunkt för en
gestaltning vars mål förutom att utgöra en entré och visa på stadens identitet, även beskrivs av ihågkombarhet,
hastighetsanpassning och säsongsdynamik. Gestaltningen fokuseras på människors instinktiva känsla av platsen
och utnyttjar det omgivande landskapet för att skapa en storskalig helhetsgestaltning där vegetation står i
centrum.
Detta examensarbete är ett exempel på hur ett helhetsgrepp över entréerna till staden kan tas, i vilka
situationer och sammanhang de kan uppstå och vad de kan förmedla för att ge förutsättningar för ett positivt
intryck. Entréerna är det första vi möts av och de innehar således en möjlighet att vara det som först bjuder oss
in i staden.

,

Arriving to or passing a city makes an impression. Whether we know it or not, the environtments we pass
contribute to influence our image of the city. The encounter with a city and its environments can therefore
either act inviting or repelling depending on its design and how we interpret it.
This master thesis discusses the city's entrances where you experience the first encounter with a city. A case
study is made of how the city entrances of Täby can be identifyed. Thereafter, a design proposal is made of one
of the identified entrance areas which should work as an entrance to the city and convey the identity of the
city. The thesis also contains a survey study that describes how some of the people both living in and visiting
Täby percieve the city and its entrances.
According to literature, the intent with city entrances is to clarify the transition to the city and to generate a
sense of welcoming. They also have an opportunity to present the city and its identity and character. Though,
the challenge with communicating an identity is that the perception of a place is subjective and depends on
people's experiences as much as on what the physical environment actually looks like. The result of the survey
study shows how some parts of the identity of Täby are percieved by both inhabitants and visitors, for example
the shopping centre Täby Centrum and the nature surrounding the city. Though, other images of the city was
more unclear, for example whether Täby is seen as an own city or not. A clear tendency was also that the
respondents could neither mention positive or negative places along the transportation routes, nor entrance
areas in the city.
The entrance areas identifyed in Täby consisted mainly by stations, interchanges and transit routes. The design
proposal in the later part of the thesis was made on one of the interchanges. The aim with the design was to
enhance a purpose of an entrance to the city and to convey the identity of the city, but also to communicate
recognizability, adaptation to speed and dynamics of the season. The design is focused on peoples instinctive
feelings of the place and utilizes the surrounding landscape to create a large scale design where the vegetation
plays an important role.
This thesis is an example of how a comprehensive approach can be taken of the city entrances, in what
situations they can appear and what they can convey to give conditions for a positive impression. The
entrances are the first thing we encounter and they have a chance to be what first invites us to the city.

Main title:Det första mötet med en stad
Subtitle:en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby
Authors:Jonsson, Anna
Supervisor:Eriksson, Tuula
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsentré, entré, uppfattning, intryck, identitet, trafikplats, transportstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 10:52
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics