Home About Browse Search
Svenska


Lindman, Ida, 2015. ”Bygden blir vad du själv gör den till” : en kritisk diskursanalys av foton tagna i Jämtlands län. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats behandlar bilder från Jämtlands län och tolkar dessa utifrån en bildanalysmodell. Texten är en i kandidatuppsats i landsbygdsutveckling. Syftet med uppsatsen är att avtäcka de diskurser som omgärdar foton från Jämtlandsregionen. Det teoretiska ramverket utgörs av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt Stuart Halls begrepp representation och ligger till grund för uppsatsen.
Materialet består av insamlade bilder från Jämtlands län i tre olika kategorier; turism, in-landsrörelsen samt privatpersoners bilder. De utvalda fotona tolkas genom en analysmodell där tyngpunkten ligger på själva språket som förmedlas i bilderna. Det berättande bildspråket benämns, efter diskussion, som en kvalitetsdiskurs samt en marknadsdiskurs. Diskurserna påvisar hur man pratar om Jämtland men också vad människor väljer att visa upp och förhåller sig till den dominerande diskursens makt. Uppsatsen pekar på hur bildspråket tas i uttryck via symboler och påverkas av ojämnlika maktrelationer mellan de avtäckta diskurserna.

,

This paper deals with images from Jämtland and interpret them based on an image analysis model. The text is a thesis in rural development. The purpose of this paper is to unveil the discourses that surround photos from the region of Jämtland. The theoretical framework consists of Norman Faircloughs critical discourse analysis as well as Stuart Halls concept of representation, which will form the basis for achieving my thesis goal.
The material consists of collected images from Jämtland in three different categories; tourism, the north-Swedish movement as well as private pictures. The selected photos are interpreted by an analysis model where the center is the language in itself. The pictures narrative is named, after a discussion, as the “quality discourse” and the “market discourse”. Discourses demonstrates how people talk about Jämtland as well as what they are picturing, and relates to the dominant discourse who has the most power. The thesis points out how the imagery is expressed through symbols and is affected by unequal power relations between the uncovered discourses.

Main title:”Bygden blir vad du själv gör den till”
Subtitle:en kritisk diskursanalys av foton tagna i Jämtlands län
Authors:Lindman, Ida
Supervisor:Wollin Elhouar, Elisabeth
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kritisk diskursanalys, representation, bildanalys, makt, Jämtland, critical discourse analysis, representation, image analysis, power
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 12:28
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 12:28

Repository Staff Only: item control page