Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Matilda and Vagner, Tina, 2015. Flens stadskärna : gestaltningsprogram för Flens stadskärna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om att utveckla ett gestaltningsprogram för Flens stadskärna och därigenom skapa en stad med bättre orienterbarhet, tillgänglighet, trygghet och med förstärkt identitet. Ett gestaltningsprogram har gestaltande avsikter och är en samling riktlinjer som används inom arkitektur, stadsbyggnad samt infrastruktur för att skapa en sammanhållen stadsmiljö (Tornberg 2008).
Flen är en stad belägen i hjärtat av Sörmland och har drygt 6000 invånare i staden och 16 000 invånare i kommunen. Staden växte fram som ett stationssamhälle längs med västra stambanan då denna öppnades för allmän trafik år 1862. Samhället blev en viktig knutpunkt när järnvägen mellan Grängesberg, Eskilstuna, Flen och Oxelösund stod klar 1866. Flen blev ett municipalsamhälle år 1902 och 1949 en stad. Staden är kanske mest känt för allmänheten genom visan Violen från Flen skriven av Ulf Peder Olrog.
Flens kommun arbetar aktivt med att stärka och förbättra stadens kvaliteter som idag kan upplevas bristfälliga. Faktorer som identitet, orienterbarhet, trygghet och attraktivitet är delar som kan och bör förstärkas i staden. Kommunen arbetar dels med Handlingsplan ortsutveckling Flens stad (Flens kommun 2014b) och dels med en fördjupad översiktsplan som vunnit laga kraft januari 2015, med namnet Flen - staden mellan sjöarna (Flens kommun 2015). Gestaltningsprogrammet för Flens stadskärna är ett led i denna fördjupade översiktplan.
I vårt arbete har vi förhållit oss till och utgått ifrån kommunens dokument. Examensarbetet presenteras i två delar: dels i denna rapport som presenterar arbetets syfte, frågeställningar, mål och genomförande och dels i det färdiga gestaltningsprogrammet som är ett fristående resultat av arbetet. För att skapa förståelse för orten och reda ut centrala begrepp har en förstudie gjorts i två delar där Flens kommuns arbete har undersökts samt en jämförande studie av andra städers gestaltningsprogram. Resultatet baseras på de studier som gjorts av Flen genom inventering, analys, stadens historia och kommunens arbete samt den jämförande studien. Arbetet har avgränsats till att behandla Flens stadskärna och målet var att skapa ett komplett gestaltningsprogram. Ambitionen är att programmet ska kunna användas vid förnyelse och ombyggnationer i Flens stadskärna och genom de riktlinjer vi presenterar leda till en attraktivare, mer sammanhållen stadskärna med tydligare identitet.

,

The main goal of this master's thesis is to develop a design program for Flen's town centre and thereby create a town with better legibility, availability, security and with enhanced identity. A design program has creative intentions and is a compilation of guidelines that are used in architecture, urban design and infrastructure to create a cohesive urban environment (Tornberg 2008).
Flen emerged around the railroad when the Western Mainline between Stockholm and Gothenburg was opened for public use in 1862. The community then became an important junction when the railway between Grängesberg, Eskilstuna, Flen and Oxelösund was completed in 1866. Flen was declared a municipality in 1902 and a town in 1949. Flen is perhaps best known to the public for the song The violet from Flen written by composer Ulf Peder Olrog.
The municipality of Flen is working actively to strengthen and improve the town's qualities, which today can be perceived as inadequate. Identity, orientation, security and attractiveness are areas that can and should be strengthened in the town centre. The municipality of Flen is working on developing Flen's town centre and the design program is part of this development. Our work is therefor related to documents that have been developed by the municipality of Flen.
The master thesis is presented in two parts. The first part consists of a written report with background, problem, purpose, method, discussion and reflection. The second part consists of the design program, which is the result.
To gain information about the town of Flen, its development and ongoing plans we studied master plans, district analyses and strategic plans, as well as citizen surveys developed by Flen’s municipality. To understand what a design program for Flen should contain we studied design programs for five other cities. The studied programs, Flen’s prerequisite, the town’s identity and its history made it possible to establish which aspects would be relevant in the design program for Flen.
The work has been limited to Flen's town centre and the goal was to establish a complete design program for the municipality of Flen to use. The ambition is that the design program will be used in renewal of Flen's town centre and that the guidelines we present will give Flen a more attractive and cohesive town centre with better legibility, availability, security and enhanced identity.

Main title:Flens stadskärna
Subtitle:gestaltningsprogram för Flens stadskärna
Authors:Lindström, Matilda and Vagner, Tina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Johansson, Lars and Paget, Susan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprogram, Flen, stadskärna, gestaltning, centrumutveckling, stadsmiljöprogram, identitet, attraktivitet, trygghet, orienterbarhet, stadsutveckling, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2015 14:19
Metadata Last Modified:18 Jun 2015 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics