Home About Browse Search
Svenska


Wiklund, Nils, 2015. Utveckling och tillväxt av olika höstrapssorter på hösten. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
502kB

Abstract

Vid sådd av höstraps är val av sort betydelsefullt för att öka chanserna för en säkrare övervintring och en högre skörd. Förståelsen av vilka egenskaper som påverkar och styr övervintringsförmåga och skördepotential blir alltmer
viktig i takt med att grödan får större betydelse i det svenska jordbruket. För att jämföra utveckling och tillväxt hos höstrapssorter genomfördes en fältstudie under hösten 2014. I studien ingick sju hybridsorter (SY Carlo, Mascara,
Inuit, Avatar, Exstorm, Troy och PR44D06) som delvis har förädlats fram genom fyra hybridsystem (Ogura, Semi-dvärghybrider, MSL och Safecross). Fältstudien utfördes i fyra sortförsök i västra Östergötland (Axstad Mellangård, Huvudstad, Kölbäck och Tornby).
I mitten av September valdes slumpmässigt sju plantor/sort med två upprepningar i varje försök. Plantorna märktes och graderades med avseende på antal aktiva (gröna) blad en gång i veckan fram till mitten av oktober. När tillväxten avtagit i mitten av oktober gjordes en slutgradering där höjd/planta, totalt antal aktiva blad/planta samt antal plantor/m2 mättes. Sedan skördades fem av de sju
plantorna. Efter detta mättes tillväxtpunktens höjd, rothalsdiameter, rotlängd, pålrotens diameter på 10 cm djup, blad- och rotbiomassa/planta. Analys gjordes av kväve- och kolinnehåll.
Resultaten visade på skillnader i antalet aktiva blad mellan sorterna vid tre av fem graderingstillfällen. Sorterna Inuit och Exstorm hade färre aktiva blad jämfört med övriga sorter. Det fanns också skillnader mellan hybridsystemen vid alla graderingstillfällen är Ogura hade minst antal aktiva blad. Skillnader hittades även mellan
hybridsystemen vad gäller totala antalet aktiva blad/planta och höjd/planta. Hybridsystemet Ogura hade minst totalt bladantal medan Semidvärghybriderna hade lägst planthöjd. Skillnader i plantornas kväveupptag(kg/ha) hittades mellan försöksplatserna. På Tornby hade rapsen tagit upp 170 kg N/ha medan den endast hade tagit upp drygt 46 kg/ha på Kölbäck. Samband hittades mellan temperatursumma och totalt antal blad respective biomassa. Vid högre temperatursumma hade plantorna fler blad och store biomassa. Vidare hittades samband mellan summa solinstrålning och tillväxtpunktens höjd och rothalsdiameter. Vid högre solinstrålning var tjockleken på rothalsdiametern större och tillväxtpunkten låg högre. Slutsatserna
från studien är att det fanns skillnader mellan både sorter och hybridsystem,bland annat i antal blad och planthöjd. Vidare hittades skillnader i kväveupptag mellan försöksplatserna. Korrelationer mot temperatursumma och
solinstrålning visade på samband med totalt bladantal, biomassa, tillväxtpunktens höjd och rothalsdiametern.

,

When sowing winter oilseed rape, the choice of variety is important for a safe overwintering and a higher yield. The understanding of which crop qualities affect and control overwintering ability and yield potential is becoming
more important since the growing of winter oilseed rape has increased among Swedish farmers. During autumn 2014, a field study was performed where development and growth of seven hybrid varieties of winter oilseed rape (SY Carlo, Mascara, Inuit, Avatar, Exstorm, Troy, and PR44D06) were studied. The hybrid varieties originated from four different
hybrid systems (Ogura, Semi-dwarf hybrids (‘Dwarfs’), MSL, and safecross). The field study was conducted in four variety trials in western Östergötland (Axstad Mellangård, Huvudstad, Kölbäck and Tornby). In the middle of September, seven plants per variety were randomly selected in two replicates in each experiment. The plants were marked and the number of active (green) leaves per plant was calculated. The number of active leaves/plant was estimated at five occasions until the middle of October when plant growth had decreased to a minimum due to low temperatures.
Then the height of each plant, the number of leaves and number of plants/m2 were estimated. Five of the seven plants were harvested, and the height of the growth point, root crown diameter, root length, and the taproot diameter
at 10 cm depth were measured. Above- and below ground biomass/plant were estimated and analysis of nitrogen and carbon content in the plants were performed. The results showed significant differences in the number of active leaves between varieties at three of the five grading occasions. The varieties Inuit and Exstorm had fewer active leaves compared with the other varieties. There were also differences between the hybrid systems at all five
grading occasions where Ogura had the lowest number of active leaves.Differences were also found between the hybrid systems in terms of total number of active leaves/plant and height/plant. Ogura had the lowest number
of total number of active leaves and the ‘Dwarfs’ had the lowest plant height. Differences in nitrogen uptake (kg/ha) were found between the experimental sites. At Tornby, the biomass of the crop contained 170 kg nitrogen/ha, while the crop at Kölbäck only contained 46 kg nitrogen/ha. Relationship was found between temperature sum and total number of leaves and leaf biomass. At higher temperature sum, plants had developed more leaves and larger biomass. Furthermore, correlations were found between the amount of solar radiation and height of the growth point and root crown diameter. At higher insolation, the height of the growth point and the thickness of the root crown diameter increased.The study concluded that there were differences between varieties and hybrid systems regarding number of leaves and plant height. There were also differences in nitrogen uptake between the experimental sites. Correlations
were also found between temperature sum and insolation and number of leaves, biomass, growth point height, and thickness of root crown diameter.

Main title:Utveckling och tillväxt av olika höstrapssorter på hösten
Authors:Wiklund, Nils
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Persson, Paula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:höstraps, MSL, förädlingssätt, höstrapssorter, temperatursumma, Ogura
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4447
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2015 12:14
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics