Home About Browse Search
Svenska


Meurling, Gunilla, 2015. Utveckling i samarbete : lantbrukarsamarbete inom biogasproduktion i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

Framställning av biogas är en ny produktionsgren inom svenskt lantbruk. År 2009
infördes ett statligt investeringsstöd för biogasanläggningar som i huvudsak rötar
stallgödsel. Stödet har inneburit en ökning av både gårdsbiogasanläggningar och
större gemensamt ägda samrötningsanläggningar. En satsning på biogas inom
lantbruket kan ge dubbel klimatnytta, då gödselhanteringens klimatpåverkan
reduceras samtidigt som biogasen kan ersätta användningen av fossila bränslen.
Trots investeringsstöd är det få biogasanläggningar som uppnått lönsamhet i sin
biogasproduktion. Från flera håll efterfrågas ökad andel samarbeten för att kunna
nå potentialen för förnybar energi producerad i lantbruket.
I studien undersöks de samarbetsformer som uppstått inom gödselbaserad
biogasproduktion där lantbrukare är nyckelaktörer. Genom en översiktlig
intervjustudie per telefon till företag som beviljats investeringsstöd för en
biogasanläggning mellan åren 2009-2013 har olika samarbetsformer kartlagts.
Därefter har fem olika typer av samarbeten för biogasproduktion besökts för en
längre intervju.
Forskning kring samarbete i produktionen mellan lantbruksföretag betonar bland
annat vikten av skriftliga avtal för att minimera riskerna i samarbetet. Hinder för
etablering av samarbete kan vara långa avstånd mellan gårdarna eller olika
produktionsinriktning. Som framgångsfaktor pekas inom forskningsområdet
aktörssamverkan på behovet av processledningskompetens för att underlätta
delaktighet, kommunikation och lärande i samarbetet.
Studiens resultat visar på olika samarbetsformer inom biogasproduktion och att
lokala förutsättningar formar samarbetet. Biogasproduktion är en ny verksamhet
inom lantbruket och biogasanläggningarna har haft många tekniska problem vilket
präglar samarbetet. Biogassamarbeten kring en större gemensamt ägd anläggning
har öppnat för samarbete mellan lantbruksföretag som inte annars skulle ha
samarbetat då de skiljer sig i produktionsinriktning eller storlek. Samarbeten kring
gödselleveranser sker ofta utan skriftliga avtal och med respekt inför de osäkra
ekonomiska läget för många djurgårdar. Där avstånden mellan gårdarna är större
uppstår andra samarbetsformer och sättet att kommunicera mellan deltagarna
anpassas, t.ex. används sociala medier. För större biogassamarbeten där många
lantbrukare ingår, och även andra aktörer, har processledning varit viktigt. Det
framgår dock i studien att denna uppgift inte ligger enbart på en inhyrd
projektledare. För att etablera en ny verksamhet såsom biogasproduktion behövs
projektledaren för en rad andra uppgifter såsom att administrera ärenden gentemot
finansiärer, myndigheter och teknikleverantör.

,

Production of biogas is a new branch of production in Swedish agriculture. In
2009, federal government subsidisation of investment was introduced for biogas
plants digesting primarily manure. The subsidisation led to an increase in both farm
biogas plants owned by individual farmers and cooperatively owned co-digestion
plants.
Production of biogas in agriculture can have a double benefit to the climate, as the
climate impact from manure storage is reduced and the biogas can replace the use
of fossil fuels. Despite subsidisation, few biogas plants achieve profitability.
Several actors call upon an increased proportion of partnerships to achieve the
potential of renewable energy produced within the agricultural sector.
The study examines the forms of cooperation that emerged in biogas production
where farmers are key actors. Through brief interviews of companies that recieved
subsidisation for a biogas plant between the years 2009-2013, various forms of
cooperation were identified. Out of these, five different types of collaboration for
the biogas production were selected and visited on-site for a longer interview.
Research on cooperation between agricultural enterprises emphasizes, among other
things, the importance of written contracts to minimize the risks of cooperation.
Barriers to establishment of cooperation may be long distances between farms or
different production sectors. Research in cooperation between different actors in
natural resource management identify process management skills as a factor for
success. Process management should facilitate participation, communication and
learning between cooperating partners.
The results of the study demonstrate the various forms of cooperation existing in
biogas production and how local conditions shape cooperation. Biogas production
is a new activity in agriculture and biogas plants have had many technical problems
which affect cooperation. Cooperatively owned co-digestion plants have provided
an opening for cooperation between farm enterprises that would not otherwise have
worked together since they differ in size or production. Cooperation around manure
supply is often done without a written agreement, and with respect to the uncertain
economic situation for many animal farms. Where distances between farms are
larger, other forms of cooperation are developed and ways of communicating
between the participants are adapted, for example using social media. For larger
biogas collaborations where many farmers are included, and also other actors,
process management has been important. This task however is not only the
responsibility of a hired project manager. In order to establish a new production
branch such as biogas production, a project manager is needed for a variety of
other tasks such as financial administration, legal issues, and technology
procurement.

Main title:Utveckling i samarbete
Subtitle:lantbrukarsamarbete inom biogasproduktion i Sverige
Authors:Meurling, Gunilla
Supervisor:Waldenström, Cecilia
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biogas, samarbete, lantbruk, förnybar energi, aktörssamverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2015 10:38
Metadata Last Modified:29 Apr 2015 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics