Home About Browse Search
Svenska


Kalenius, Robin, 2015. Är gräset grönare på andra sidan? : en studie kring naturgräsplaner i fotbollsarenor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

De stora fotbollsligorna i Europa spelar höst till vår, medan vi i Sverige spelar vår till höst. Då vi i Sverige kan se problematik med låg täckningsgrad och slitna gräsmattor under vår säsong, vad händer om vi skulle spela mellan höst till vår? UEFA ställer krav på att fotbollsplanen skall vara spelbar för alla matcher under säsongen. Problematiken på svenska fotbollsarenor under vintern är den låga temperaturen och dålig ljustillgång kombinerat med mekaniskt slitage.
Syftet är då att belysa problematiken med att upprätthålla en tillfredställande spelkvalitet på naturgräs i fotbollsarenor.
Uppsatsen avgränsar sig genom att behandla problematiken i Skandinavien och främst södra Sverige. Ekonomi, konstgräsbanor, dränering och värmetillförsel berörs endast ytligt. Arbetet är framförallt en litteraturstudie kring markfysik och växtfysiologi och behandlar områden som skötsel, klimat och olika typer av förstärkande hybridgräs vilket kan förklaras som en blandning av konstgräs och naturgräs. Google Scholar, och SLU:s databas Primo har främst använts. Mail och telefonsamtal har genomförts samt besök och samtal på Swedbank Stadion och en intervju kring pimpsten med företaget Bara Mineraler, för att diskutera deras substrat vilket används i en fotbollsplan i Landskrona.
Fotbollsplaner i Norden använder sig främst av ängsgröe (Poa pratensis) och engelskt rajgräs (Lolium perenne) på sina gräsmattor. Grässorterna skiljer sig främst genom korta och långa utlöpare men också i vinterhärdighet, där rajgräs är känsligare mot kyla. Att istället använda sig av en färdigsådd gräsmatta ger generellt en högre äckningsgrad av gräs efter vinterhalvåret.
Hybridgräs kan användas med effekten av en större tolerans för slitage.
Sand används oftast i växtbäddar då lerans aggregat förstörs och dräneringsförmågan är bättre i sand. Dränering är ett viktigt inslag för att få bort överskottsvatten, också luftning som behövs för att öka dränering och gasutbyte. Det är krav på att ha värmetillförsel i växtbädden för att upprätthålla en spelbar gräsmatta under vår och höst. Det finns inga krav på gödsling för
fotbollsplanen och det krävs tillstånd av miljöförvaltning för användning av växtskyddsmedel.
Gräsklippning görs regelbundet och under 5 mm kan ge skada på gräset. Långt gräs ger ett bredare blad, men minskar fotbollens studsförmåga och snabbhet.
En låg rottillväxt i sand kan bero på mekaniskt motstånd, torra förhållanden, låg näringstillgång eller dålig luftcirkulation. Bäddar med högt mekaniskt motstånd för rötterna kan resultera i en etylenackumulering som påverkar rotelongeringen negativt. Sand har generellt sett ett lågt innehåll av näring. I sand finns också svårigheter för näring att flytta sig via diffusion eller "bulk flow” då det har en låg vattenhållande förmågan. För att öka syrehalten i marken och undvika skadliga mängder koldioxid kan luftning vara ett alternativ.
På Swedbank Stadion finns viss problematik med gräsmattan, då gräset får utstå stor mekanisk skada, lite ljus på södersidan och låg rottillväxt. Det resulterar i bland annat i svårighet med stabilisering av turfen och tillväxt av gräset.
Bara mineraler använder sig av ett substrat kallat pimpsten, vilket kan hålla mycket vatten, är luftigt och poröst. Pimpsten skulle kunna ha en positiv effekt på rottillväxten och stabilisering av gräsmattan. Substratet är sedan 2014 prövat i Landskrona.
Sand resulterar i stora skötselkostnader i form av gödsling och luftning, men behövs för att kunna dränera bort vatten snabbt. Sand påverkar dock gräsets tillväxt negativt. Vi bör också se över sortval av gräs om fotbollsplanen skall vara spelbar under hela vintern. Problemet ligger till stor del i tillräcklig värmetillförsel samt dåliga ljusförhållanden för gräset som påverkar tillväxten.

,

The major football leagues in Europe plays autumn to spring, while in Sweden we play spring to autumn. As we in Sweden can see the problems with low coverage and worn lawns during our season, what if we were to play between autumn to spring? UEFA demands that the pitch will be playable for all matches during the season. There is a particular problem in football arenas by mechanical wear and light availability. Therefore, there are some difficulties to play football in the winter. The aim then is to highlight the problem of maintaining a satisfactory
quality games on natural grass football stadiums.
The essay defines itself by addressing problems in Scandinavia and especially southern Sweden. Economy, artificial turf, drainage and heat supply affected only superficially. The work is primarily a literature surrounding soil physics and plant physiology and covers areas such as management, climate and various types of reinforcing the hybrid grass that mixes with grass. Google Scholar, SLU's database Primo has mainly been used. Mail and phone calls are through-transmitted and the visits and conversations at Swedbank Stadion and an interview with the company Bara Mineraler to discuss their substrates pumice which are used in a soccer field in Landskrona.
Football fields in the Nordic countries primarily use kentucky bluegrass (Poa pratensis) and ryegrass (Lolium perenne) on their lawns. Grasses are distinguished mainly by short and long runners but also in winter hardiness. Ryegrass is more sensitive to cold and often die in the
winter. Making use of a finished lawn generally provide a higher ratio of grass for winter.
Hybrid Grass can be used with the effect of a greater tolerance for wear.
Sand is mostly used in plant beds because the clay aggregates are beeing destroyed and drainage ability is better. Drainage is an important element to remove excess water, also aeration was needed to improve drainage and gas exchange. There are rules for heat supply in the plant bed to the playing field to be left in the season. There is no requirement for fertilization of football pitch, but required state of environmental management for the use of
plant protection products. Lawn mowing is done regularly, less than 5 mm can cause damage to the grass. Long grass provides a wider leaf, but reduces the football bounce ability and speed.
A low root growth in sand may be due to mechanical resistance, dry conditions, low nutrient, or poor air circulation. Beds with high mechanical resistance for the roots can result in an ethylen accumulation affecting rootelongation negative. Sand is generally a low content of
nutrients. The sands are also difficulties for the nutrients to move through diffusion or "bulk flow" because it has a low water retention capacity. In order to increase the oxygen content in the soil and avoid harmful amounts of carbon dioxide can aeration be an option.
At Swedbank Stadion is some problem with the lawn when the grass suffer large mechanical injury, little light on the south side and low root growth. This results in, among other things, the difficulty of stabilizing the turf and growth of the grass.
Bara Mineraler is using a substrate called pumice, which can hold much water, is airy and porous. Pumice could have a positive effect on root growth and stabilization of the lawn. The substrate is then tested in 2014 in Landskrona.
Sand result in high maintenance costs in terms of fertilization and aeration, but is needed to be able to drain water away quickly. Sand however, affect grass growth negatively. We should also review the choice of variety of grass on the football field if it will be playable throughout the winter. The problem lies largely in sufficient heat supply and poor lighting conditions for
the grass that affect growth.

Main title:Är gräset grönare på andra sidan?
Subtitle:en studie kring naturgräsplaner i fotbollsarenor
Authors:Kalenius, Robin
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:fotboll, turf, Poa pratensis, Lolium perenne, rotelongering, etylen, gibberellin, vinterhärdighet, Swedbank Stadion, pimpsten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Soil science and management
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:23 Apr 2015 09:41
Metadata Last Modified:23 Apr 2015 09:41

Repository Staff Only: item control page