Home About Browse Search
Svenska


Uvenberg, Emma, 2015. Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden : en analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

Satsningar på sociala faktorer inom samhällsplanering får idag ofta ge vika för kvantitativa, i huvudsak ekonomiska, faktorer. Segregationen i många städer ökar och ett stort
antal individer hamnar i ett livslångt utanförskap. Syftet med uppsatsen är att analysera strategier inom fysisk upprustning som ökar den sociala integrationen och minskar utanförskapet i socialt utsatta områden. Utifrån den medicinske sociologen Aaron Antonovskys teori KASAM (Känsla Av SAMmanhang) studeras den satsning som drivs av det
kommunala fastighetsbolaget Telge Hovsjö i miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje.
Teorin utgår från hur en individ upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i förhållande till sin omgivning. I Hovsjö har Telge Hovsjö och de boende arbetat aktivt för en fysisk och social utveckling i området. Satsningen bygger på ett utbrett medborgardeltagande
med särskilt fokus på ungdomar. Som ett resultat av satsningen har den fysiska miljön rustats upp samtidigt som den sociala strukturen har förbättrats. Uppsatsens frågeställningar är: Vilka strategier i upprustningen av den fysiska miljön i Hovsjö har ökat den sociala integrationen och minskat utanförskapet i området? och Hur kan resultaten av satsningen i Hovsjö påverka de boendes KASAM? Arbetet bygger på litteraturstudier inom social samhällsplanering och fallet Hovsjö. Uppsatsen innefattar även en djupintervju med Patrik Derk, VD för Telge Hovsjö. Utifrån konkreta exempel i intervjun kopplas
Hovsjösatsningen till KASAM-begreppet. Den positiva utvecklingen i Hovsjö beror på beslutsamhet, långsiktighet, engagemang, samarbete och påtaglig närvaro i området av
olika slags verksamheter, till glädje och stöd för de boende.

,

Efforts with social factors in community planning are often overshadowed by quantitative, mainly economic, elements. The segregation in many cities increases and many people
end up in lifelong alienation. This essay aims to analyse strategies in physical refurbishment that increase social integration and counteract alienation in socially exposed
neighbourhoods. With medical sociologist Aaron Antonovsky’s theory SOC (Sense of Coherence) as a base, the local real estate concern Telge Hovsjö’s drive in the Swedish
million programme Hovsjö in Södertälje is analysed. The theory deals with how individuals experience comprehensibility, manageability and meaningfulness in relation to their surroundings. There is an expansive citizen involvement with a main focus on youths in
the work by Telge Hovsjö. As a result of the effort in Hovsjö the physical environment has improved as well as the social structure. The question formulations for the essay are: Which strategies in the refurbishment of the physical environment in Hovsjö have increased the social integration and diminished the alienation in the neighbourhood? and
How can the results of the efforts in Hovsjö influence the residents’ SOC? Litterature in social community planning and data on the case Hovsjö form the basis of the study. The
essay also comprises an interview with Patrik Derk, CEO of Telge Hovsjö. This work helps us to better understand how the positive development was actualized. Tangible examples
from the interview illustrate the link between the Hovsjö effort and the SOC theory.
The successful development of Hovsjö includes determination, long-sightedness, engagement, collaboration and an evident presence of businesses, which support and
please the inhabitants.

Main title:Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden
Subtitle:en analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje
Authors:Uvenberg, Emma
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:KASAM, medborgardeltagande, medborgardialog, miljonprogramsområde, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4154
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2015 14:45
Metadata Last Modified:04 Mar 2015 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics