Home About Browse Search
Svenska


Löfstrand, Alma, 2015. Den gröna ön: resurs eller museum : om naturresursförvaltning i Malawi, Afrika. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vilket motiv och vilken metod som används för att bevara ekosystem, växt- och djurarter har skiftat under olika epoker. Idag skyddas naturreservaten genom mer eller mindre lyckade metoder, och för att lyckas behövs olika faktorer uppfyllas. I skogsreservatet Thuma i Malawi arbetar en ickestatlig organisation med att bedriva ett naturvårdsprojekt med syfte att rehabilitera områdets ekosystem. Fokusen, i denna deskriptiva studie har varit huruvida den historiska utvecklingen inom naturvården, från stängsel och utestängande till involverande och deltagande, mot Community-based conservation, har fått genomslag i naturvårdsförvaltandet av Thuma samt hur dessa strategier påverkar befolkningen runt reservatet. Genom observationer och intervjuer med bland annat by-överhuvuden, reservatarbetare och företrädare för förvaltarorganisationen har situationen i och kring reservatet kunnat kartläggas. Naturvårdsförvaltningen i Thuma har utan tvekan influerats av mer nutida bevarandeteoretiska synsätt. Detta genom att organisationen betraktar reservatet som en resurs som kan och bör ge lokalbefolkningen ett ekonomiskt incitament för att acceptera och därmed hjälpa till med bevarandet. Genom att bland annat stötta lokala Community-based organisations och deras projekt, förmedla kontakter och volontärer till skolor samt anställa lokal personal vid konstruktionsarbeten, skapar organisationen ett band mellan sig själva, reservatet och befolkningen. Men förhållandet dem emellan är inte reciprokt, utan enkelriktat och sker utifrån organisationens goda vilja och dess förmåga att samla in pengar. Beslut rörande förvaltandet av reservatet sker inom organisationen utan inblandning av lokalbefolkningens idéer.

,

The different motives and methods that are being used to maintain ecosystems, plant and animal species have shifted during different periods. Today, nature reserves are being protected through more or less successful methods, and the success depends on various factors. In Thuma Forest Reserve in Malawi, a non-governmental organization operates to manage a conservation project designed to rehabilitate the area's ecosystem. The focus in this descriptive study, is whether the historical trend in conservation, from fencing and exclusion to the involvement and participation of the Community-based conservation, has had an impact in the conservation management of Thuma. Further question is how these strategies affect the population around the reserve. Through observations and interviews with chieftains, reserve workers and representatives of the management organization, the situation in and around the reserve could be mapped. The conservation management practice in Thuma has undoubtedly been influenced by more contemporary conservation theoretical approach. How the organization sees the reserve as a resource which can, and should give the residents in the proximity of Thuma, financial incentive to accept and thereby supporting the conservation of Thuma, is a demonstration of this. By supporting local community-based organizations and their projects, mediate contacts and volunteers to schools and by employing local staff in construction work, the organization creates a bond between themselves, the reserve and the people. But this relationship is not reciprocal, and is based on the organization's good will and ability to raise funds. Decisions concerning the management of the reserve, is done solely by the organization and without the influence of the local people.

Main title:Den gröna ön: resurs eller museum
Subtitle:om naturresursförvaltning i Malawi, Afrika
Authors:Löfstrand, Alma
Supervisor:Håkansson, Thomas
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturresursförvaltning, Community-based conservation, landsbygdsutveckling, Malawi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2015 16:17
Metadata Last Modified:18 Feb 2015 16:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics