Home About Browse Search
Svenska


Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia, 2015. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. Syftet med denna kandidatuppsats är att ta fram ett gestaltningsförslag för hur dagvattenhanteringen kan lösas med hjälp av regnträdgårdar längs en planerad gata i Norra Djurgårdsstaden. Gestaltningsförslaget baseras på underlag av landskapsarkitektkontoret URBIO, som har erfarenhet av att arbeta med regnträdgårdar. Växter och växtbäddsmaterial
är huvudsakligen valda utifrån råd från sakkunniga.
För att få förståelse för regnträdgårdens funktion och uppbyggnad gjordes en litteraturstudie i arbetets inledande fas. Denna kompletterades med öppna intervjuer som genomfördes med sakkunniga inom regnträdgårdens olika delområden. Regnträdgårdar är en relativt ny metod i Sverige. Att det förhåller sig så präglar resultatet
av litteraturstudien och intervjuerna. Idag finns inte tillräckligt mycket kunskap om vilka växt- och markmaterial som bör användas i regnträdgårdar i svenskt klimat. Uppsatsens resultatdel innefattar inventering och analys av området samt ett gestaltnings- och växtförslag för den planerade Gårdsgatan. Förslagets utformning baseras på litteraturstudien och intervjuerna. Gestaltningen omfattar
hela gatan i det aktuella området, där utmaningen ligger i att förena ytor för socialt samspel med ett lätt trafikflöde och regnträdgårdar i Gårdsgatans smala gaturum. Utformningen syftar till att förmedla känslan av en urban småskalig stadsgata, där den hårda strukturen mjukas upp av regnträdgårdarnas gröna ytor. Höjdskillnaderna i
platsens norra del tas upp med trappor och terrasserade planteringsytor.

Denna yta är en bilfri zon. I gaturummets södra del föreslås en shared space-yta. Förslaget presenteras med en gestaltningsplan, en planteringsplan, visionsbilder och en växtlista. Alternativa gestaltningsmöjligheter diskuteras i uppsatsens avslutande del.

,

There is currently an ongoing urban development project in the city of Stockholm, called the Stockholm Royal Seaport. The vision of the new city district is to create a world class sustainable and environmentally friendly neighborhood. Using various methods for ecological stormwater treatment in the city of Stockholm is part of
the efforts made towards achieving the goals. One of these methods is Rain Gardens, which is the subject of this bachelor’s thesis. The aim of the thesis is to develop a design proposal, which solves the stormwater treatment by using Rain Gardens, along a planned street in the Stockholm Royal Seaport. The design proposal is based on data received from the landscape architectural office URBIO, which has experience in working with Rain Gardens. The choice of plants and plant bed materials is primarily based on expert advice. In order to gain a better understanding of the functions and components of a Rain Garden, a literature study was carried out in the initial phase
of the bachelor’s thesis. In addition to the literature study, open interviews were held with experts within the various areas of Rain Gardens. Rain Gardens is a relatively new method in Sweden. This fact impacts on the results of the literature study and interviews.

There is currently a lack of knowledge concerning which plant and soil materials should be used in a Swedish climate. The conclusion of the thesis is based on the information gathered in the literature study and in the open interviews. It consists of an inventory and analysis of the investigated area, which has resulted in a design and
plant proposal for the street Gårdsgatan. The challenge of the design for Gårdsgatan has been to successfully combine spaces for social activity, a light traffic flow and Rain Gardens in a narrow street.

The design aims to convey the sense of an urban small-scale city street, where the hard structure is softened by green Rain Gardens. Differences in topogaphy in the northern part is gained with stairs and terraced planting surfaces. This area is a car-free zone, whereas the southern part of Gårdsgatan is proposed to be turned into a shared space surface. The design proposal is presented with a design
plan, a planting plan, illustrations and a list of plants. Alternative design options is discussed in the concluding part of the essay.

Main title:Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar
Subtitle:gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden
Authors:Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenbädd, ekologisk dagvattenhantering, Norra Djurgårdsstaden, Rain Garden, regnträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4099
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4099
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2015 09:57
Metadata Last Modified:09 Feb 2015 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics