Home About Browse Search
Svenska


Danielson, Annika, 2014. Bygga och bevara? : en studie av hanteringen av biologisk mångfald inom planeringsprocessen för detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Våra städer växer snabbt vilket medför ett stort bostadsbehov. Samtidigt anser många att vi har både en skyldighet och önskan att bevara naturområden och biologisk mångfald i och kring våra städer. I detta arbete belyses förhållandet mellan dessa två intressen och reflektionen
kring hur långt bevarandet av arter ska gå där det till och med kan förhindra att bostäder byggs. Till vilket pris ska vi bevara den biologiska mångfalden och till vilket pris ska vi offra den? Syftet med detta arbete har varit att undersöka och utreda hur man i planeringsprocessen för
detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala hanterar biologisk mångfald.

Arbetets syfte var även att belysa hur diskussionen kring detta förs mellan olika involverade aktörer i projektet och förtydliga hur prioriteringar i frågan ser ut. Detta syfte ledde fram till två frågeställningar som genomgående fungerat som utgångspunkt i denna uppsats. Som en
ingång till arbetet studerades litteratur främst inom ämnena biologisk mångfald, planerings- processen för bostäder, diskussionen kring sammanvägningen av dessa intressen, samt om området och detaljplanen norra Bäcklösa. Platsbesök genomfördes även i syfte att få en djupare
förståelse för området. För att undersöka hur biologisk mångfald hanterats i planeringsprocessen genomfördes en granskning av de relevanta dokumenten planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), utifrån en egen utformad granskningsmall. De främsta slutsatser jag kunde dra från detta resultat är att biologisk mångfald hanterats relativt utförligt men dock mycket fokuserat på specifika arter eller platser och ett mer omfattande landskapsperspektiv är näst intill obefintligt. För att undersöka hur olika aktörer ser på biologisk mångfald i förhållande till bostadsbyggande genomfördes även fyra intervjuer med personer som är involverade i planeringen av norra Bäcklösa. Intressanta slutsatser jag fann genom denna metod var att samtliga personer anser att biologisk
mångfald getts stort utrymme i processen.

Intervjupersonernas svar skilde sig dock åt gällande synen på biologisk mångfald inom dagens stadsplanering.
Viktiga slutsatser och lärdomar jag bär med mig från detta arbete är att en vilja finns för att på bästa sätt uppnå både ett bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt ett bra bostadsbyggande.

Jag har även insett att mycket av arbetet styrs av lagstiftning och resurser, i form av pengar och tid. Ett viktigt diskussionsämne i uppsatsen är den problematik det medför att enskilda bostadsprojekt liksom
naturskyddsområden ses som isolerade öar där man inom respektive planeringsprocess endast ser det som är inom dess gränser. Jag anser därmed att ett övergripande landskapsperspektiv är nödvändigt för att förstå hur även enskilda bostadsprojekt påverkar större biologiska samband.

Main title:Bygga och bevara?
Subtitle:en studie av hanteringen av biologisk mångfald inom planeringsprocessen för detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala
Authors:Danielson, Annika
Supervisor:Åkerskog, Ann
Examiner:Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biologisk mångfald, stadsplanering, detaljplanering, norra Bäcklösa, exploatering, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4011
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4011
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Dec 2014 14:38
Metadata Last Modified:08 Dec 2014 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics