Home About Browse Search
Svenska


Muntlin, Jonas, 2014. Sveriges skyddade skogar nu och då : en analys av Sveriges skyddade skogar med data från Riksskogstaxeringen. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den första riksskogstaxeringen (RT) i Sverige genomfördes under åren 1923-1929. Data från den inventeringen är nu digitaliserad och är sparad i en SQL-databas med geografisk information. Digitaliseringen öppnar för nya möjlighetera att genomföra beräkningar på materialeti egendefinierade geografiska områden.Den svenska naturvårdslagen instiftades 1965 och i och med den kunde naturreservat inrättas. Tidigare var det enbart den svenska staten som kunde skydda områden i nationalparker.

Syftet med detta arbete är att jämföra skogstillståndet i områden inom naturreservat och nationalparker (benämnt NR) under tre olika tidsperioder samt att jämföra med omkringliggande skogar. De tre perioderna är 1923-1929 (benämnt 1926), 1960-1964 (1962) och 2007-2011 (2009). Studien omfattar variabler som är intressanta i skyddad skog, tillgängliga i RT vid de tre tidpunkterna och godtagbart jämförbara över tid. Variabler som omfattades var bland andra virkesförråd, mängd död ved, mängd grov skog och skogens ålder.

Resultaten visar att tillståndet inom NR 1926 skiljer sig från omkringliggande områden (RO) i vissa avseenden. I norra Sverige är den stående volymen lägre än i RO och har en större andel skog äldre än 120 år. I södra Sverige har NR en större andel hård död ved och en lägre stående volym. Detta är mest troligt en effekt av dimensionshuggning av grova träd. Efter 1965 när de första NR bildades har andelen hård död ved, andelen skog över 120 år och volymen grova träd ökat mer inom NR än RO. Detta är ett resultat av bildandet av NR under denna period. Även om den stående volymen är högre 2009 än under någon av de andra studerade perioderna hade de ursprungliga urskogarna i Sverige ett högre virkesförråd och var mindre täta än dagens NR. Mängden grova träd är mindre vanlig nu än i urskogar.

De viktigaste slutsatserna i studien är att skogstillståndet i naturreservaten har förändrats över tid. De kan inte betraktas som några urskogar varken idag eller 1926.

,

The first national forest inventory (NFI) in Sweden was carried out during the years 1923-1929. Data from that inventory are now digitalised and stored in an SQL-database with geographic information. This opens new possibilities for undertaking estimations of the data within any geographic area. The Swedish Nature conservation act was constituted in 1965 and the act opened the possibility of establishing nature reserves. Prior to 1965 there were only national parks that were protected by the state.

The purpose of this thesis is to compare the forest condition in areas within current national parks and nature reserves (hereafter entitled NR) over three different periods of time and to compare these with surrounding areas. These periods are 1923-1929 (hereafter entitled 1926), 1960-1964 (1962) and 2007-2011 (2009).Comparisons have been undertaken for variables that are of interest, are available in the NFI datasets for all periods and are comparable over time. Variables included in the study were among others standing volume, volume of dead and wind thrown trees, volume of large trees and stand age.

The results show that state of the NR in 1926 differs from surrounding areas (entitled RO) in some aspects. NR in the north of Sweden had a lower standing volume than RO and a greater proportion of old forests. In southern Sweden NR have a greater amount of hard dead and wind thrown trees and a lower standing volume. This is probably due to early selective cutting of large trees. After 1965, when the first NRs were established, the amount of hard dead and wind thrown trees, proportion of old forest and large trees have increased more in NR than in RO. This is a result of the establishment of nature reserves during this period. Even though the standing volume is higher in 2009 than any other point in the study period the original virgin forests most likely had more standing volume and less dense forests. The amount of large trees is less common now than in virgin forests.

The key conclusions of this thesis are that the forests within nature reserves in Sweden have changed over time. Key findings are that the forest are now more dense and that even at the start of this study period (1926) the forest areas within current NR were not virgin forests but rather low intensity managed forests.

Main title:Sveriges skyddade skogar nu och då
Subtitle:en analys av Sveriges skyddade skogar med data från Riksskogstaxeringen
Authors:Muntlin, Jonas
Supervisor:Kempe, Göran
Examiner:Söderberg, Ulf
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:426
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:naturreservat, statistiska beräkningar, riksskogstaxeringen, skogshistoria, beståndsstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2014 16:34
Metadata Last Modified:13 Nov 2014 16:34

Repository Staff Only: item control page