Home About Browse Search
Svenska


Mellström, Fredrik, 2014. En studie om Lean Production som effektivitetsteori i virkesanskaffningsprocessen : ett hjälpmedel för ökad effektivitet med kunden i fokus. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

Effektivitet är för många organisationer ett begrepp som förknippas med att utnyttja sina resurser maximalt. Detta är något som även är märkbart inom svenskt skogsbruk, där man idag är mycket mån om att vara resurseffektiv i sin verksamhet. Det finns dock fler innebörder av effektivitet som begrepp. Toyota, med sitt Toyota Production System, och lean production har bevisat att en flödeseffektiv process med kundfokusering kan vara ett framgångsrikt arbetssätt.

Denna studie tar upp lean production som teori i svenskt skogsbruk och knyter an denna mot virkesanskaffningsprocessen. Detta för att kunna svara på om en implementering av lean production skulle kunna bidra till en mer flödeseffektiv virkesanskaffningsprocess, samt om detta i så fall skulle kunna öka kundvärdet för skogsägarna i processen.

För att besvara studiens frågeställning används semistrukturerade telefonintervjuer med 4 respondenter från två olika virkesköpande skogsbolag, samt 3 telefonintervjuer med skogsägare av olika fasighetsstorlekar.

Studiens resultat visar att information, korta ledtider, minimering av körskador samt högt nettoresultat är faktorer som skogsägarna värdesätter i virkesanskaffningsprocessen. Samtliga skogsbolagsrespondenter menar att de vill bli mer flödeseffektiva, då de tror att detta kan användas som en konkurrensfördel. Att förbättra det interna och externa informationsflödet samt att korta ledtiden från sista skotning till ersättning skulle enligt skogsbolagsrespondenterna minska kostnaderna i processen. Detta skulle inte bara öka kundvärdet utan också medföra ett jämnare flöde. Då lean production är en generell verksamhetsstrategi avsedd att minimera slöserier, går teorin att applicera på alla typer av verksamheter för att uppnå flödeseffektivitet - även på virkesanskaffningsprocessen.

,

Efficiency is, for many organizations, a concept associated with maximising the use of resources. This is something that is also applicable for Swedish forestry, which today is very eager to be resource-efficient in their operations. However, there are other meanings of efficiency concepts. Toyota, with its Toyota Production System and use of lean production has proven that an efficient process flow with customer focus can be a successful approach.

This study addresses this ‘lean production’ as a theory in Swedish forestry and links this to the timber-procurement process. This is to answer whether an implementation of lean production could contribute to a more efficient flow of the timber-procurement process, and if so, could increase the customer value for forest owners in the process.

In order to answer the main questions used in the study, semi-structured telephone interviews with four respondents from two different timber buying forestry companies, and 3 telephone interviews with forest owners of various property sizes were conducted.

The result of the study demonstrates that information, short lead times, minimizing vehicle damage, and increased incomes are all factors that forest owners value in the timber-procurement process. All forestry company respondents say that they want to become more flow-efficient, as they believe that this can be used as a competitive advantage. Improving both the internal and the external information flow and by shortening time from the last “transport-movement” to payment, would reduce costs in the process according to the forest companies respondents. This would not only increase customer value but also result in a more even flow, according to respondents. ‘Lean production’ is a general business strategy meant to minimize waste and, therefore the theory applies to all types of businesses to achieve flow-efficiency. Even on the timber-procurement process.

Main title:En studie om Lean Production som effektivitetsteori i virkesanskaffningsprocessen
Subtitle:ett hjälpmedel för ökad effektivitet med kunden i fokus
Authors:Mellström, Fredrik
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:25
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:kundvärde, flödeseffektivitet, virkesköp, kundfokus, slöserier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2014 09:15
Metadata Last Modified:12 Nov 2014 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics