Home About Browse Search
Svenska


Arén, Erik and Leijonhufvud, Erik, 2014. En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde : en fallstudie för Handelsbanken. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsfastigheters skötselprogram är av stor betydelse när det kommer till ekonomiska aspekter som kassaflöden. Genom att nuvärdesoptimera skogskötseln för fem verkliga fastigheter och jämföra resultatet med en skogsbruksplans ekonomiska utfall har skillnader identifierats. Inom ramen för en fallstudie har arbetet utgått från Handelsbankens perspektiv av fastigheternas ekonomiska potential kring kassaflöden. Kassaflöden är av central betydelse för bankers kreditanalyser av enskilda skogsfastigheter.
Målet med fallstudien är att undersöka vilken skillnad i kassaflöde det blir under en tioårsperiod när man jämför utfallet av optimerade planer från Heureka PlanVis mot traditionella skogsbruksplaner.

I fallstudien studeras fem verkliga fastigheter, vilka är spridda över hela Sverige och har både en Heureka-plan och en traditionell skogsbruksplan. Skogsfastigheterna återfinns från Blekinge i söder till Västernorrland i norr.

Alla nuvärdesberäkningar har genomförts i Heureka PlanVis Beta 2,0 med och utan nuvärdesoptimering. Jämförelsen görs genom att presentera summan av kassaflöden för tio år framåt. Deterministiska antaganden som fasta virkespriser, räntor och kostnader har använts för samtliga beräkningar. Nuvärdesoptimeringar och simuleringar har genomförts av personal vid Institutionen för Skoglig Resurshushållning, SLU Umeå.
Fallstudien visar att Heureka-optimeringarna genererar ett högre kassaflöde för den närmaste tioårsperioden för fyra av de fem skogsfastigheter.
Huvudresultatet är att nuvärdesoptimeringar ökar kassaflöden för merparten av de undersökta fastigheterna under den närmaste tioårsperioden.

,

Silviculture programs are of great importance for forest estates when it comes to economic aspects such as cash flow. Through present value optimization of silviculture for five forest estates and comparing the results with existing forest management plans financial performance differences has been identified. Within the context of a case study, the analysis has been based on Handelsbanken’s perspective of the forest estates financial potential with specific focus on cash flow. Cash flows are central to bank credit analysis of individual forest estates.
The objective of the study is to examine what differences in terms of cash flow an optimization will have in relation to a traditional forest management plan during a ten year period.
The forest estates that are involved in the case study are real, and are spread around all of Sweden. They have both an existing Heureka PlanWise-plan and a traditional forest management plan. The forest estates are located from Blekinge in the south to Västernorrland in the north.
All present value calculations have been made in Heureka PlanWise Beta 2,0 with and without optimization. The comparison is done by presenting the sum of cash flow for a ten year period. Deterministic assumptions such as consistent wood prices, interest rates and costs were used for all calculations. Optimizations and simulations were conducted by staff at the Department of Forest Resource Management, SLU, Umeå.
The case study shows that the Heureka optimizations generate higher cash flow for the next ten years for four out of the five forest estates.
The main result is that the present value optimization increases cash flow for most of the investigated estates during the next ten years.

Main title:En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde
Subtitle:en fallstudie för Handelsbanken
Authors:Arén, Erik and Leijonhufvud, Erik
Supervisor:Lundgren, Tommy
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:22
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skogsfastighet, skogsbruksplanering, nuvärdesoptimering, kreditanalys, likviditet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3947
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3947
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 13:27
Metadata Last Modified:26 Jan 2015 10:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics