Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Martin, 2014. Miljö och välfärd, för såväl djur som skötare i olika inhysningssystem för tjurar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra miljö och välfärd i olika inhysningssystem för växande tjurar. Systemen som behandlas i studien är spaltboxar, liggbås och olika typ av djupströbäddssystem.
Spaltboxsystem kräver en större investering, men i gengäld är arbetstidsåtgången för den dagliga skötseln reducerad gentemot andra inhysningssystem. Även säkerheten för djurskötarna ökar då inget arbete krävs inne i boxarna. Välfärden hos tjurar, som hålls i framför allt boxar med betongspalt, är ett omdiskuterat ämne. Förekomsten av förvuxna klövar minskar i spaltboxar, medan förekomsten av sulblödningar ökar jämfört med gummibelagd spalt. Det hårda underlaget och den höga beläggningsgraden i betongspaltboxar påverkar tjurarnas beteendemönster och sociala aktiviteter negativt. Dessa problem kan dock minskas genom att belägga spaltstavarna med gummi.
Ströbädd ger möjlighet att använda gårdens befintliga ekonomibyggnader. Dock ökar arbetstidsbehovet för skötsel i form av ströning och utgödsling. Systemen kräver även att strömedel bärgas och lagras under hela stallsäsongen. Förvuxna klövar är ett problem, speciellt i system som saknar skrapgång vid foderbordet. Etologiskt sett är ströbädd ett bra inhysningssystem då beläggningsgraden är lägre och ger djuren större möjligheter att fritt röra sig och utöva sociala aktiviteter. Bädden är ett mjukt underlag att ligga på, samtidigt som den ger bra fäste då djuren lägger och reser sig.
Liggbåssystem sparar strömedel gentemot djupströbäddar, dock är arbetstidsbehovet för daglig skötsel avsevärt större gentemot de andra inhysningssystemen och mycket arbetstid måste läggas inne bland djuren då båsen skrapas och strös. Likt helspaltboxar är byggkostnaden hög, men djurvälfärden bättre sett till uppkomst möjlighet till naturligt beteende. Liggbåsens storleksanpassning och lutning påverkar både hur rena djuren hålls och hur beteendet vid resning och läggning ser ut. Valet av inhysningssystem för tjurar bör baseras på gårdens förutsättningar så som tillgång till strömedel, arbetskraft och hur mycket djurvälfärd och djurhälsa prioriteras. Även förväntat produktionsresultat är en viktig faktor som bör spela in vid valet av inhysningssystem.

,

The purpose of this literature study was to compare different housing systems for growing bulls. The systems considered were slatted floor pens, cubicles and various types of deep litter systems.Housing systems with fully slatted floor pens require a larger investment, but require less work time compared to other housing systems. Also the safety for stockmen increases when no work is required inside the boxes. The welfare of animals kept in boxes with especially concrete slats is a discussed topic. The presence of overgrown hooves decreases in housing systems with slatted floor pens, while the presence of sole ulcers increases compared to rubber slatted floor pens. The hardness of the concrete slatted floor pens and the high occupancy rate affect the behavior and social activities of the bulls negatively. These problems are reduced by using rubber matted floor pens.
Deep litter bedding systems allow the possibility of using the farm's existing buildings. However, the daily working time increases due to the management of bedding and removal of manure. The systems also require straw to be harvested and stored over the whole housing
1
season. One problem appearing is overgrown hoofs, especially in systems without a scraped feeding alley. Animals can easily perform natural behaviour on deep litter system, since the bedding is a soft surface to rest on and providing grip during lying-down and getting-up movement. The lower occupancy gives the animals increased opportunities to move and pursue social activities.
Cubicle systems saves straw compared to deep litter systems. However, the working time for daily maintenance is much greater and more work inside the animal compartments is demanded for cleaning and bedding of cubicles. Like the fully slatted floor pens, the construction cost is high, but animal welfare may be better regarding density of animals and the ability to perform natural behavior. The size of the cubicles and the inclination of the lying area affect both the cleanliness and the behavior during lying-down and getting-up movement of the bulls. The choice of housing system should therefore be based on farm conditions such as availability to straw, labor, and the priority of animal welfare and health. Expected production outcome is also an important factor that should influence the choice of housing system.

Main title:Miljö och välfärd, för såväl djur som skötare i olika inhysningssystem för tjurar
Authors:Jakobsson, Martin
Supervisor:Herlin, Anders
Examiner:Bergsten, Christer
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:501
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:djurmiljö, inhysning, nötköttsproduktion, arbetsmiljö, risker, djurskötare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2014 08:59
Metadata Last Modified:15 Oct 2014 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics