Home About Browse Search
Svenska


Yngvesson, Josephine, 2014. Stranden : gestaltningsförslag för lek och aktivitet i Marnäsparken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Lekplatser, förskolegårdar och skolgårdar är några av barns vardagsmiljöer utomhus. Barn är beroende av att vuxna tar ansvar för att skapa stimulerande utomhusmiljöer som erbjuder lek och aktivitet samt främjar deras hälsa.
Forskning visar att en god utomhusmiljö för barn ska vara stor till ytan, ha ett varierat innehåll, kuperad terräng och växlighet. Den ska också locka till sinnlig
och vidlyftig lek samt fysisk aktivitet. Miljön ska vara spännande, utmanande och väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje och entusiasm. Ändå är många
utomhusmiljöer för barn runt om i landet eftersatta och bristfälliga ur flera synpunkter. Med en ny gestaltning kan de utvecklas till platser med stora kvaliteter. Ett exempel på en plats som i nuläget inte alls når sin fulla potential är ett grönområde i stadsdelen Marnäs, Ludvika. Marnäs saknar en inspirerande och naturlig mötesplats som vänder sig till barn och unga i alla åldrar samt till deras
föräldrar. Det aktuella området ligger i nära anslutning till både en förskola och en låg- och mellanstadieskola. Ludvika kommun har tankar om att utveckla platsen till en park, kallad Marnäsparken. Syftet med denna uppsats är att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag för en lekpark i området. Parken ska uppmuntra till lek och rörelse för besökare i åldrarna 0-18 år. En målsättning är att den ska vara tillgänglig och inbjudande för alla barn och ungdomar, oavsett fysiska och psykiska förutsättningar. Uppsatsens huvudfråga lyder: Hur kan en utomhusmiljö som främjar barns och ungdomars lek och aktivitet utformas utifrån exemplet Marnäsparken i Ludvika? Gestaltningens teoretiska
utgångspunkt är en litteraturundersökning om barns lek och utomhusmiljöer, där forskning om lekmiljöer för barn med olika typer av funktionsnedsättningar är en viktig del. Platsanalys, samtal och intervjuer, en sammanställande SWOT-analys av platsen samt inspirationsförebilder utgjorde andra viktiga underlag i gestaltningsprocessen. Utifrån ett koncept, ett gestaltningsprogram och en programskiss med riktlinjer för gestaltningen arbetades förslaget Stranden fram.
Förslagets struktur och formspråk ska uppmuntra och inspirera barn och ungdomar till att utforska platsens olika rum och karaktärer. Ytorna är flexibla och erbjuder stora möjligheter till sinnesupplevelser, lek och fysisk aktivitet.
Ambitionen är att utformningen ska utveckla området och ge Marnäs den sociala mötesplats för unga människor som hittills har saknats. Förslaget presenteras med en illustrationsplan och tillhörande vyer samt en avslutande reflektion kring resultat och metod.

,

Playgrounds, preschool yards and school yards are some of children's everyday environments outdoors. Children depend on adults to take responsibility for creating stimulating outdoor environments, offering play and activity as well as
promoting health. Research shows that a satisfactory outdoor environment for children provides a spacious area with a varied content, including hilly terrain and vegetation. Moreover, it should promote sensuousness, lively play experiences and physical activity. Important aspects in physical surroundings for play are excitement, challenges and discoveries, stimulating children's curiosity
and enthusiasm. Despite this, many outdoor environments for children around the country are neglected. With a new design, they can develop into places with great
qualities. An example of a place far from reaching its full potential is a green space in the district Marnäs, Ludvika. Marnäs lacks an inspiring and natural meeting place for children and young people of all ages and their parents. The
current green space is located close to a preschool and a primary school. Ludvika municipality has the vision to develop this site into a park, named Marnäsparken.

The aim of this thesis is to develop a design proposal for a play park in the area. The park should offer play and physical movement to visitors aged 0-18. This implies that it must be accessible and welcoming to all children and young people, regardless of physical and mental conditions. The main essay question is:
How can an outdoor environment be designed to encourage children’s and young people’s play and activities, based on the example Marnäsparken in Ludvika?

The theoretical starting point for the design is a literature survey on children's play and outdoor environments, where research on play environments
for children with different types of disabilities is an important part. A site analysis, interviews and supplementary data from local inhabitants, a SWOT
analysis of the site and inspiration from reference projects were also important input in the design process. The design work and the design proposal, The Beach,
is based on a concept, a design program and a program draft with guidelines. The structure and form of the design proposal should encourage and inspire children and young people to explore the site's various rooms and characters. The areas are flexible and offer great opportunities for sensory experiences, play and physical activity. The ambition is that the new design will develop the district,
providing Marnäs with a social meeting place for young people. The proposal is presented with an illustration plan and related cross sections accompanied with a reflection on the results and methodology.

Main title:Stranden
Subtitle:gestaltningsförslag för lek och aktivitet i Marnäsparken
Authors:Yngvesson, Josephine
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktivitet, gestaltning, Marnäs, lek, lekpark, Ludvika, utomhusmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3804
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2014 14:42
Metadata Last Modified:24 Sep 2014 14:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics