Home About Browse Search
Svenska


Skoglund, Hanna, 2014. Inventering av tre skolgårdar i Uppsala : med fysisk aktivitet i fokus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skollagen idag ställer inga krav på den fysiska utemiljön på skolorna. Då barnen i Sverige blir allt mer stillasittande och då hälften av dagens fysiska aktivitet för barn sker under skoldagen är det viktigt att skolgårdarna, i så stor utsträckning som möjligt, uppmuntrar till fysisk aktivitet. Syftet med uppsatsen var att inventera tre skolgårdar i Uppsala och jämföra deras innehåll mot vad litteraturen säger om fysisk aktivitet. Målet var att ta reda på vad som är en aktiverande miljö för barn och om de tre skolgårdarna har de inslag som behövs enligt litteraturen. Mitt arbete grundades på inventeringar och intervjuer med lärare på de aktuella skolorna.
Två av de tre skolorna valdes utifrån deras läge i staden. En skola i innerstaden och en i utkanten av staden. Detta på grund av att skolor i innerstaden ofta har små skolgårdar med mycket hårdgjord yta. Den tredje skolan som valdes var en friskola belägen i ett bostadsområde. Friskolor anläggs ofta på platser där det från början inte var tänkt att en skola skulle vara vilket ofta leder till små och fattiga skolgårdar.
Inventeringen grundades på olika kriterier som enligt litteraturen om fysisk aktivitet skapar bra förutsättningar för lek och aktivitet. De olika kriterierna var grönytor, hårdgjorda ytor, aktivitetsytor, kuperad mark, skyddad plats, sandytor, naturmark, rumslighet och storlek på skolgården. Utrustning av olika slag var inte en del av inventeringen.
Skolgårdarna varierade mycket, endast en av de tre skolgårdarna innehöll alla de kriterier som enligt litteraturen uppmuntrar till fysisk aktivitet. Det var skolan med störst yta och som låg i anknytning till naturområden. Här hade barnen stora ytor att röra sig på och ett stort utbud av variation i miljön. De områden som uppskattades mest bland barnen på alla skolor, där de tyckte om att leka mest, var natur- och grönområden.
Alla skolgårdar innehöll inte naturinslag men lek och aktivitet pågick även där. De olika kriteriernas betydelse kan diskuteras länge, hur stor inverkan de har på barns aktivitet på rasten. Barn är anpassningsbara och hittar nya sätt att leka och aktivera sig på i den miljö de befinner sig, men aktiviteten blir inte lika allsidig på en skolgård med litet utbud och lite variation i miljön.

,

The Education Act in Sweden today has no requirements on physical outdoor environment at schools. The children in Sweden are becoming more sedentary and half of the current physical activity for children takes place during the school day. This suggests that the schoolyards should, as far as possible, encourage children to be physically active. The purpose of this paper is to survey three schoolyards in Uppsala and compare their content to literature on physical activity. The purpose is also to learn what a good environment is that activates the children, and find out if the three schoolyards contains the elements needed according to the literature. My work is based on surveys and interviews with teachers.
Two out of three schools were chosen based on their location in the city. One school was located in the center of the city and one in the edge of town. This was based on the fact that schoolyards in the inner city often are very small and contains a lot of paved surfaces. The third school was chosen based on the fact that it is an independent school and was located in a resident area. Independent schools are often situated in places not originally intended for schoolyards. This can result in small schoolyards that are poorly equipped.
The inventory was based on various criteria’s that, according to the literature, encourages the children to be more active. Such as natural areas with a lot of loose objects that inspires the children to start playing and be active. Play equipment weren´t part of the inventory.
The schoolyards contents varied greatly, only one school contained all the criteria’s needed to encourage the children to be physically active, according to the literature. It was the school that had the greatest area of the three. Here the children had an extensive area to play on and a wide range of variation in the environment. The areas that were most appreciated by the kids at all three schools were the natural areas with plants, trees and bushes.
All schoolyards didn’t contain the elements most needed for physical activity, according to the literature, but the children were activated and playing at those schools as well. The importance of the different criteria’s can be discussed. How much influence they have on children´s activity during breaks. Children are great at finding things to play with and activate themselves whatever environment they are in, but the activity is not as all round in a schoolyard with little choice and little variation in the environment.

Main title:Inventering av tre skolgårdar i Uppsala
Subtitle:med fysisk aktivitet i fokus
Authors:Skoglund, Hanna
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, fysisk aktivitet, skolgård, markytor, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2014 14:08
Metadata Last Modified:18 Sep 2014 14:08

Repository Staff Only: item control page