Home About Browse Search
Svenska


Sjökvist, Björn, 2014. Insatser och åtgärder för främjandet av laddelbilar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To achieve the goal of fossil independency in the Swedish vehicle fleet in 2030, it would be important to substantially increase the proportion of electric vehicles, both BEV:s (Battery Electric Vehicles) and PHEV:s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). The Swedish Energy Agency has funded numerous research and development projects about electric vehicles in recent years. An important task for the Swedish Energy Agency is to allocate state funds to those projects with the greatest potential to contribute to increased establishment of electric vehicles in society.
The purpose of this work is mainly to understand the efforts and measures that can make the market for electric vehicles to grow. The report can contribute to a better understanding of how far the research on electric vehicles has come and what has to be done in the future to promote the establishment of electric vehicles. Another aim for this report is that it should serve as a basis for future decisions by the Swedish Energy Agency on which projects that will be funded with state funds. The following questions are answered in this report:
1. Analyzing what type of research that is most important for increased establishment of electric vehicles in society.
2. Clarify the type of research that the Swedish Energy Agency invests the most in.
3. Determine whether or not the perceptions of the Swedish Energy Agency, on what research should be performed, match other actors’ opinions?
4. Analyze which of the current policy instruments that work well/not so well and what new policy instruments that could be powerful and have a major impact on market formation.
5. Analyze how you should work to achieve a greater legitimacy for electric vehicles.
6. Analyze what is important to emphasize in the communication with the public to achieve greater acceptance for electric vehicles.
In order to answer the questions, a summary of completed and ongoing projects financed by the Swedish Energy Agency was made within the research area of electric vehicles. Old projects (from 2008-01-01 to 2014-01-31) was compared with the current (as of 2014-02-01) to investigate how the research focus on electric vehicles have changed and how the target for different categories of projects have developed. In addition, an interview summary was made where the views on promotion issues for electric vehicles were investigated for different stakeholders. The overall conclusions of the work are:
• Research on batteries, charging and behaviors are particularly important.
• The Swedish Energy Agency mainly supports research on energy storage, charging and demonstration.
• The perceptions of the Swedish Energy Agency, on what research that should be performed, match other actors’ opinions.
• Of the current policy instruments used for electric vehicles in Sweden, the carbon tax and the reduced taxable benefit for company cars are the instruments which can support the establishment of the electric vehicles in the most powerful and appropriate way.
• Vehicle taxation and the super car rebate have little effect on electric vehicle sales.
• There should be a requirement in the Swedish construction act to prepare new parking lots for future deployment of charging infrastructure.
• A new bonus/malus system should be introduced.
• The information about electric vehicles should reach the early adopters first, i.e. taxi services, home services, commuters, or other users who drive long distances every day.
• We need a higher level of knowledge about the marginal electricity and the emissions trading scheme.
• Research is needed to increase knowledge about the environmental impacts of battery manufacturing.
• Demonstration is needed to help people learn more about electric vehicles.
• Electric vehicle marketing should to a greater extent focus on the low running costs and the quick response when accelerating, instead of low carbon emissions.

,

För att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030 så skulle det vara betydelsefullt att kraftigt öka andelen laddfordon, både rena elbilar och hybrider. Energimyndigheten har finansierat ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt kring laddfordon de senaste åren. Energimyndighetens uppgift är att fördela statliga medel till de projekt som har störst möjlighet att bidra till en ökad etablering av laddfordon i samhället i syfte att bidra till att uppnå de energipolitiska målen.
Syftet med detta arbete är i första hand att förstå vilka satsningar och åtgärder som på bästa sätt kan få marknaden för laddfordon att växa. Rapporten kan bidra till en ökad kunskap om hur långt forskningen kring laddfordon har kommit och vad som främst måste göras framöver för att främja laddfordonsetableringen. Ett annat syfte är att rapporten ska kunna fungera som underlag för Energimyndigheten vid kommande beslut om vilka projekt som ska finansieras med statliga medel. Följande frågeställningar besvaras i rapporten:
1. Analysera vilken typ av forskning som är viktigast att bedriva för en ökad etablering av laddfordon i samhället.
2. Klargöra vilken typ av forskning som Energimyndigheten satsar mest på.
3. Ta reda på om Energimyndighetens uppfattning om vilken forskning som bör bedrivas stämmer överens med andra aktörers åsikter?
4. Analysera vilka av dagens styrmedel som fungerar bra/mindre bra och vilka nya styrmedel som skulle kunna vara kraftfulla och ha en stor påverkan på marknadsbildningen.
5. Analysera hur man bör arbeta för att åstadkomma en ökad legitimitet för laddfordon.
6. Analysera vad som är viktigt att betona i kommunikationen med allmänheten för att uppnå större acceptans för laddfordon.
För att kunna besvara frågeställningarna gjordes en sammanställning av avslutade och pågående projekt som finansierats av Energimyndigheten inom forskningsområdet laddelbilar. Gamla projekt (från 2008-01-01 till 2014-01-31) jämfördes med pågående (från och med 2014-02-01) för att undersöka hur forskningsinriktningen för laddelbilar förändrats och hur målsättningen för olika projektkategorier utvecklats. Dessutom gjordes en intervjusammanställning där olika aktörers åsikter kring främjandefrågor för laddelbilar undersöktes. De övergripande slutsatserna för arbetet är:
• Forskning kring batterier, laddning och beteenden är särskilt viktiga.
• Energimyndigheten stödjer främst forskning kring energilager, laddning och demonstration.
• Energimyndighetens uppfattning om vilken forskning som bör bedrivas stämmer väl överens med vad andra aktörer tycker.
• Koldioxidskatten och det reducerade förmånsvärdet är de styrmedel, av de nuvarande, som kan främja laddfordonsetableringen på det mest kraftfulla och lämpliga sättet.
• Fordonsbeskattningen och supermiljöbilspremien har liten styreffekt.
• Det bör ställas krav i bygglagen på att förbereda nya parkeringar för kommande laddinfrastrukturutbyggnad.
• Ett nytt bonus/malus-system bör införas.
• Informationen kring laddfordonen bör i första hand nå de tidiga användarna, det vill säga taxitjänst, hemtjänst, pendlare, eller andra användare som kör långa sträckor varje dag.
• Det behövs en högre kunskapsnivå kring marginalel och handelssystemet för utsläppsrätter.
• Forskning behövs för att öka kunskapen om miljöpåverkan vid tillverkningen av batterierna.
• Demonstration behövs för att få fler människor att få upp ögonen för laddelbilarna.
• Marknadsföringen av laddelbilarna bör i större grad fokusera på de låga driftskostnaderna och den snabba responsen vid acceleration, istället för låga koldioxidutsläpp.

Main title:Insatser och åtgärder för främjandet av laddelbilar i Sverige
Authors:Sjökvist, Björn
Supervisor:Larsson, Gunnar and Karlsson, Marie
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2014:17
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:TE2SY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2010) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:elbil, laddhybrid, forskning, styrmedel, intervjuundersökning, elektrifiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2014 13:09
Metadata Last Modified:10 Sep 2014 13:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics