Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Carolin, 2014. Sociala aktiviteter på Västertorg : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier och metoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med kandidatarbetet är att, med utgångspunkt i Jan Gehls teorier och metoder för främjande av sociala
aktiviteter i städer, utveckla ett övergripande gestaltningsförslag för Västertorg i Eriksberg, Uppsala. Ämnet är aktuellt då en utveckling och upprustning av Eriksberg är planerad och en vision för området har tagits
fram. Eriksbergs invånare önskar en naturlig mötesplats i området, vilket ställer ökade krav på Västertorg
som stadsdelstorg och central punkt i Eriksberg. Torget domineras idag av en parkeringsplats, och målet
med gestaltningsförslaget är ett torg som inbjuder Eriksbergs invånare till möten, interaktion och socialt
umgänge. En litteraturstudie genomfördes där material skrivet av Jan Gehl studerades. Fokus vid studien
var faktorer i stadsrummet som främjar sociala aktiviteter. Genom inventering och analyser skapades en bild
av platsens förutsättningar, styrkor och svagheter. De åtgärder som krävdes för att omvandla Västertorg till
en plats för sociala aktiviteter sammanställdes i ett program. Programmet utgjorde sedan, tillsammans med
resultatet av litteraturstudien, utgångspunkt för gestaltningsförslaget. I gestaltningsförslaget presenterades
flera förändringar av torgets struktur. Parkeringen togs bort, tillgängligheten och nåbarheten ökade och fler
sittplatser och chanser till kontakt mellan människor erbjöds. Arbetet kan ses som ett exempel på hur man
som landskapsarkitekt kan applicera Gehls teorier på ett offentligt rum för att skapa goda förutsättningar för
möten och sociala aktiviteter. Stadsrummets roll som mötesplats har under många årtionden fått ge vika för
bilarnas intåg i staden, men i och med den urbanisering som pågår världen över har intresset för stadsrummet
som mötesplats ökat. Vikten av att utforma stadsrum som främjar sociala aktiviteter är därför högst aktuellt,
inte minst för landskapsarkitekter som spelar en viktig roll vid utformningen av staden och dess offentliga
rum.

,

The purpose of this bachelor’s thesis is to, based on Jan Gehl’s theories and methods for furthering social
activities in cities, develop a design proposal for Västertorg in Eriksberg, Uppsala. The subject is topical
as redevelopment of Eriksberg is planned and a vision for the future of the area has been proposed. The residents of Eriksberg request a natural meeting place in the community, which means increasing demands on Västertorg as the neighbourhood’s central square. Today the square is dominated by a parking lot, and the goal of the design proposal is a square that invites the residents of Eriksberg to meetings, interactions and social activities. A literature review of material written by Jan Gehl was conducted, focussing on factors in the urban environment that can promote social activities. An inventory and analysis helped create an overview of the site’s current configuration, strengths and weaknesses. The necessary measures to make Västertorg a place for social activities were compiled into a scheme. The scheme then provided, along with the results of the literature review, the basis for the design proposal. In the design proposal several changes in the structure of the square was presented. The parking lot was removed, the accessibility and reachability
increased and more seating and opportunities for contact between people were offered. This thesis can be
considered as an example of how a landscape architect can apply Gehl’s theories on a public place to create favourable conditions for meetings and social activities. The urban space’s role as an arena for interactions
between people has for many decades been diminished as cars have been given more room in the city, but the on going urbanisation around the world has meant an increase in the interest of the urban space as a meeting place. The importance of designing urban spaces that promote social activities is therefore highly relevant, especially for landscape architects as they play an important role in the shaping of the city.

Main title:Sociala aktiviteter på Västertorg
Subtitle:ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier och metoder
Authors:Sjöberg, Carolin
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gehl, gestaltning, sociala aktiviteter, stadsrum, torg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3655
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 11:05
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 11:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics