Home About Browse Search
Svenska


Fält, Jenny and Olsson, Matilda, 2014. Vardagslivet i det offentliga rummet : idéförslag för utformning av en busshållplats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna uppsats syftar till att, utifrån kunskaper om det offentliga rummet och människors användning av det,
ge idéförslag till utformning av en busshållplats vid Stadshuset i centrala Uppsala. Meningen är att designen
ska stimulera till fler upplevelser i människors vardag. Med upplevelser menar vi bland annat möten mellan
människor samt sinnesstimulans som bidrar till återhämtning och aktivering. Eftersom människor naturligt måste uppehålla sig här, ser vi en stor potential i att busshållplatser genom attraktiv design kan erbjuda mer
än att vara en väntplats mellan två destinationer.
För att ta reda på vilka faktorer som påverkar människans upplevelse av omgivningen gjordes en litteraturstudie.
Vi använde oss av boken Svensk Miljöpsykologi samt Jan Gehls och Jane Jacobs teorier om hur människor använder det offentliga rummet. För att förankra denna kunskap till vår busshållplats valde vi att observera människors beteenden på platsen. För att få en ännu bredare helhetsbild i undersökningen pratade vi också med trafikplanerare på Upplands Lokaltrafik och på Uppsala kommun. Vi använde oss av Kollektivtrafiknämndens Hållplatshandbok- riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, för att ta reda på mer om arbetet med hållplatser. I samband med att resultaten från observationerna analyserades, gjordes en bedömning av platsen utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier för en välfungerande stadsmiljö för människor. Informationen från samtliga källor sammanställdes till programpunkter, vilka ligger till grund för
idéförslagen.

Resultatet av studien fastslår att många aspekter måste tillgodoses för att busshållplatsen ska bli ett välfungerande stadsrum. Platsen ska svara mot människors behov av skydd och komfort, samtidigt som det ska
upplevas njutbart att vistas här. En god kvalité med detaljrik utformning av det offentliga rummet stimulerar
till upplevelser. Beroende på utformningen främjas möjligheter för interaktion, aktivering och återhämtning.
Till exempel kan placeringen av möblerna på busshållplatsen inbjuda till samtal och samvaro. Som slutsats kan vi konstatera att i arbetet med busshållplatser är den estetiska aspekten ännu ett nytt och oupptäckt område.
Landskapsarkitekter kan delta i utformningen av busshållplatser för att göra denna naturligt befolkade plats
bättre utnyttjad med avseende på att vara stimulerande mötesplatser för människor. På så sätt kan busshållplatserna
erbjuda människor ett meningsfullare vardagsliv och dessutom bidra till det offentliga livet i stort.

,

Based on knowledge of public space and how people use it, this essay aims to give four design suggestions for a bus stop at Stadshuset, located in the city centre of Uppsala. The purpose of these designs is to give people meaningful experiences in everyday life. We define experiences as interactions between people and sensory stimulations, which contributes to recovery and activities. We see a great potential in bus stops since people naturally have to spend time here. By improving the design at the bus stop, the impression of it being just a holding position between two destinations will change.

A literature study was done in order to gather information about elements in public space that influence peoples perception of the environment. We studied Svensk Miljöpsykologi (a book about Swedish Environmental Psychology), Jan Gehl and Jane Jacobs theories on how people use public spaces. To establish this knowledge on the bus stop, we chose to observe people and their behaviour on the site. To give our essay a broader overview we read Upplands Lokaltrafik’s (the public transport company in Uppsala) Hållplatshandbok- riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län (a bus stop handbook) and talked to a Traffic Planner at Upplands Lokaltrafik and at the Municipality of Uppsala. After the results of the observations had been analyzed, an assessment was made of the location based on Gehl’s 12 quality criteria concerning the pedestrian landscape. Information from all these sources was compiled to a program in which the designs suggestions were completed through.

Results of the study conclude that many aspects need to be catered at the bus stop, in order for it to be a well-functioning urban space. It needs to encounter people’s requirements for protection and comfort as
well as delight. A good quality and detailed design makes it stimulating for people to spend time in public space. Depending on the design, opportunities for interaction, activation and recovery will be promoted. For example, the furnishing at the bus stop can encourage comfortable conversation.

In conclusion, we noticed that the aesthetic aspects of bus stops is still a new and undiscovered field of work. Landscape Architects can participate in the design of bus stops to make these naturally populated places better utilized as being stimulating venues for people. In this way, the bus stops will offer people a more meaningful everyday life and also contribute to public life in general.

Main title:Vardagslivet i det offentliga rummet
Subtitle:idéförslag för utformning av en busshållplats
Authors:Fält, Jenny and Olsson, Matilda
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:busshållplats, mötesplats, offentligt rum, sinnesstimulans, upplevelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 10:53
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page