Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Alexander and Ingelsson, Jessica, 2014. Att planera för fickparker : förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Examensarbete)
4MB
[img] PDF (Bilaga 1)
3MB

Abstract

Vid förtätning kan det i bland uppstå konflikter mellan
prioritering av bebyggelse och grönska i våra städer. Även
om bostäder, butiker och företag har stor betydelse för
samhällets funktion ska man inte glömma vikten av grönskan
för människans trivsel.
Att anlägga fickparker är ett sätt att ge plats för grönska i våra städer eftersom fickparken tar en mindre yta i anspråk. Ofta placeras den mellan olika hus och vägar och blir därför en del av människors vardagsmiljö.

Fickparkerna fungerar som platser där stadens invånare
kan återhämta sig, träffa andra eller låta sig inspireras av
planteringarna. En svensk kommun som idag är insatt i anläggandet av fickparker och behovet av dessa är Enköpings kommun.

Staden Enköping är en växande pendlarstad med ett
stort antal parker i relation till antalet invånare. Majoriteten av stadens parker ligger i tätorten nära centrum. Detta innebär att de som är bosatta i kransorterna inte kan ta del av stadens parker och därmed stadens parkidentitet i samma utsträckning som tätortens invånare eftersom de inte rör sig i tätorten lika ofta i sin vardag.
I kommunens parkvision står det att alla kommunens
stadsdelar och kransorter ska innehålla minst en egen
fickpark.

Under det här examensarbetet har vi i samarbete med
Enköpings kommun, tagit fram en plan för placeringar
av framtida fickparker inom kommunen utifrån dess mål
och visioner samt utifrån våra egna erfarenheter och
undersökningar. Vi har även valt ut två av dessa föreslagna
platser (stadsdelen Galgvreten-Lillsidan och kransorten
Lillkyrka) och tagit fram gestaltningsförslag på hur en
fickpark på just dessa platser skulle kunna se ut.
Arbetet innefattar också en bilaga som visar de platser
vi föreslagit för etablering av nya fickparker i Enköpings
kommun.

,

Different priorities between buildings and greenery in
our cities may sometimes arise during densification.
Although homes, shops and businesses are important for the
functioning of society, it is also important to take the urban green rooms into account.

Pocket parks are a way to make room for greenery in
small areas in our cities and they are often placed between
houses and roads, and therefore becomes part of the everyday
living environment.

Pocket parks serve as places where the city’s residents can
recover, meet others or be inspired. A Swedish municipality that is very familiar to the concept of pocket parks and the need for these is the municipality of Enköping.

Enköping City is a growing commuter town with a high
park density in relation to the number of inhabitants. But
these parks are located in the urban area close to the city
core, and local residents who are outside the center do not
notice this high density of parks as much as those who live
close to the city center.

The municipal Park Vision states that all parts of the
municipality should have at least one pocket park of their
own.

In this thesis, we have, by using inventory and by
cooperation with Enköping, developed a plan for the
placement of future pocket parks within the municipality
based on their goals and visions, and our own experiences
and investigations.

Later we selected two of these proposed locations
(Galgvreten-Lillsidan and Lillkyrka) and developed a design
proposal on how a pocket park at these locations could look
like.

In this work we describe two design proposals for pocket
parks in Enköping. The work also includes an appendix that
shows the proposed sites for the establishment of new pocket
parks in the municipality.

Main title:Att planera för fickparker
Subtitle:förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun
Authors:Lindqvist, Alexander and Ingelsson, Jessica
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Myhr, Ulla and Eskilsdotter, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fickparker, fickparksgestalting, inventering, planering, pocket parks
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2014 09:02
Metadata Last Modified:28 Aug 2014 09:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics