Home About Browse Search
Svenska


Nerman, Cecilia, 2014. Kiruna stadsomvandling, vägen mot ett mer jämställt samhälle?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

Kiruna är idag mitt uppe i den process som kallas Kiruna stadsomvandling. Till följd av den utökade gruvbrytningen måste stora delar av staden omlokaliseras och ett nytt centrumområde byggas. Som start för denna process utlystes 2012 en arkitekttävling vars resultat kommer att ligga till grund för den nya stadsstrukturen. Inför tävlingen upprättades ett tävlingsprogram som beskriver hur Kiruna kommun ser på stadens framtid och utvecklingsmöjligheter. Kiruna kommun har i samband med denna process uttryckt vikten av att arbeta utifrån ett tydligt genusperspektiv för att skapa ett mer jämställt och långsiktigt hållbart samhälle. Syftet med denna kandidatuppsats är att värdera och analysera hur en kommun genom utformningen av ett tävlingsprogram kan arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Utgångspunkten för uppsatsen är Boverkets riktlinjer rörande jämställdhet och planering. Detta arbete har genomförts som en dokumentgranskning där en litteraturstudie legat till grund för arbetet. Det dokument som undersökts och analyserats ur jämställdhetsperspektiv är tävlingsprogrammet, Program för arkitekttävling – Ny stadskärna i Kiruna/ A new city centre for Kiruna, som tagits fram på uppdrag av Kiruna kommun. Resultatet visar på att jämställdhetsaspekten till stor del tycks ha glömts bort i processen rörande tävlingsprogrammet och att ett tydligare ställningstagande kring dessa frågor troligtvis hade gynnat den jämställda utvecklingen av Kiruna.

,

Kiruna is today in the midst of a process called the city transformation. As a result of the expanded mining operations, large parts of the city must be relocated and a new downtown area built. As a start to this process an architectural competition, whose results will form the basis for the new urban structure, was launched in 2012. Before the city planning competition began, a competitive program was established that describes how Kiruna Municipality look at the city's future and development opportunities. In connection with this process, Kiruna Municipality expressed the importance of working from a clear gender perspective in order to create a more equal and sustainable society. The aim of this bachelor thesis is to evaluate and analyse how a municipality, through the development of a competition program, can work towards a more equal society. The starting point of this paper is Boverkets guidelines on gender and planning. This work was conducted as a document review where a literature review formed the basis for the work. The document examined and analysed from a gender perspective is the competition program, Program för arkitekttävling – Ny stadskärna i Kiruna/ A new city centre for Kiruna, produced on behalf of the municipality of Kiruna. The results show that the gender perspective seems to have been forgotten in the process relating to the competition and that a clearer standpoint on these issues probably would have furthered a more equal development of Kiruna.

Main title:Kiruna stadsomvandling, vägen mot ett mer jämställt samhälle?
Authors:Nerman, Cecilia
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:jämställdhet, Kiruna, planering, stadsomvandling, tävlingsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3611
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3611
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2014 12:34
Metadata Last Modified:25 Aug 2014 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics