Home About Browse Search
Svenska


Liljergren, Helena, 2014. Regionala urvalskriterier och ansökningsmodeller för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
776kB

Abstract

Många av de verksamheter som bedrivs på landsbygden genererar mervärden för allmänheten. Förutom livsmedel och energi ger verksamheter på landsbygden bland annat öppna landskap och en levande landsbygd, som de kan subventioneras för genom landsbygdsprogrammet. Under 2014 inleds den nya programperioden för landsbygdsprogrammet som sträcker sig till 2020. Programmet ska sträva efter målsättningarna inom EU2020 strategin som är en hållbar och smart tillväxt för alla. För att få bäst effekt av det ekonomiska stöd som kan sökas ur det kommande programmet tar samtliga länsstyrelser fram regionala urvalskriterier, som handläggare vid länsstyrelsen kan använda vid bedömning av ansökningar för stöd, och som är anpassade efter länets förutsättningar, behov och prioriteringar. Regionala urvalskriterier ska fungera som ett verktyg i handläggarnas operativa arbete, öka träffsäkerheten i handläggning och kunna fungera vid både fasta och löpande ansökningstillfällen. Ett förslag till regionala urvalskriterier för bedömning av ansökningar inom Uppsala län presenteras och diskuteras i detta arbete. De regionala urvalskriterierna har huvudsakligen tagits fram utifrån en SWOT- analys över landsbygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot tillsammans med en nulägesanalys som länsstyrelsen upprättat under 2013. De regionala uvalskriterierna grundas även på landsbygdsförordningen och i samråd med representanter från länsstyrelsen samt externa aktörer som eventuellt kan komma i kontakt med urvalskriterier under den kommande programperioden. Det empiriska materialet till arbetet kommer huvudsakligen ur SWOT-analysen, en fokusgruppsintervju med handläggare vid länsstyrelsen och individuella intervjuer med handläggare från utvalda berörda organisationer i länet. Empirin testas på teorier kring byråkrati och handläggning, bland annat Max Webers teori om den byråkratiska systemet. De regionala urvalskriterierna lämnas över till länsstyrelsen i Uppsala län under januari månad 2014 tillsammans med en undersökning av för- och nackdelar med de två ansökningsmodellerna, fasta och löpande ansökningstillfällen.

,

Many of the activities operated in rural areas generate added value to the public. In addition to food and energy, rural activities provide open scenery and a living countryside, for which they can be subsidized through the Rural Development Program. The new program period for the Rural Development Program starts in 2014 and extends to 2020. The program will strive for the objectives within the EU2020 strategy that are sustainable and smart growth for all. To get the best effect of the financial support from the upcoming program, all county administrative boards work with designing regional selection criteria that administrators can use when assessing requests for support, which are tailored after the county's conditions, needs and priorities. Regional selection criteria will serve as a tool in the administrators´ operational work, increase accuracy in handling applications and work at both constant and ongoing application deadlines. A draft of regional selection criteria for assessing applications within the county of Uppsala is presented and discussed in this work. The selection criteria have been developed based on a SWOT-analysis of rural strengths, weaknesses, opportunities and threats along with a situation analysis that the county administrative board established in 2013. The regional selection criteria are also based on the rural Regulation and in consultation with representatives from the county administrative board and external actors who may come in contact with the regional selection criterias under the next program period. The empirical material for the work comes mainly from the SWOT-analysis, a focus group interview with the administrators at the county administrative board and individual interviews with administrators from selected relevant organizations in the county. The empirical material is tested on theories of bureaucracy and management, including Max Weber's theory of the bureaucratic system. The regional selection criteria are handed over to the county administrative board in Uppsala County during januari 2014, together with an examination of the pros and cons of the two application models, constant and ongoing application deadlines.

Main title:Regionala urvalskriterier och ansökningsmodeller för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i Uppsala län
Authors:Liljergren, Helena
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regionala urvalskriterier, SWOT-analys, landsbygdsprogrammet, byråkrati, bedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2014 14:35
Metadata Last Modified:19 Aug 2014 14:35

Repository Staff Only: item control page