Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Johanna, 2014. En enkätstudie om foderkunskap på ridskolor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
718kB

Abstract

Ridskolor är en plats där många unga människor lär sig om hästar. Därför är det viktigt att det de lär sig är god hästkunskap. Syftet med denna studie var att undersöka hur de ansvariga för ridskolehästar planerar och lägger upp utfodringen, vilken information de själva hämtar och utnyttjar. En enkätundersökning genomfördes. Trehundra enkäter skickades ut och 56 svar erhölls. Av de medverkande svarade 82 % att de analyserade det vallfoder de använde och 29 % analyserad kraftfodret. Totalt användes 27 olika fodermedel och tillskottspreparat. De flesta (69 %) svarade att de beräknade foderstater till sina hästar. De flesta (68 %) svarade nej till om de tog hjälp från någon utomstående gällande utfodringen. Den som ansvarade för foderstaterna på anläggningen hade i 91 % av fallen någon typ av hästinriktad utbildning. Vem de vände sig till vid foderrelaterade problem och frågor varierande men vanligast var till en veterinär. Andra svar som förekom var verksamhetschef eller annan personal, till bekanta inom branschen, hovslagare, foderleverantörer, internet, tidningar och annan litteratur. Endast ett fåtal (3 stycken) svarade oberoende foderkonsult. De medverkande byggde vanligen sin foderkunskap och foderstater på utbildningar och föreläsningar. SLU uppgavs flest gånger som en typ av källa som ansågs tillförlitlig. Erfarenhet, litteratur, forskning, analyser, innehållsförteckningar, foderleverantörer och veterinärer nämndes också som tillförlitliga källor. Endast ett fåtal tog upp foderkonsulter som källor i foderkunskap. De flesta (89 %) uppgav att mindre än 25 % av den teoretiska undervisningen var foderrelaterad. Valen av fodermedel och vilka analyser som utnyttjades indikerar att det finns luckor i kunskaperna om hur man kan utforma sin utfodring mest optimal för både för hästen och ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns ett stort behov av att sprida mer information om vart man kan vända sig vid behov av hjälp och frågor angående foder och utfodring av hästar.

,

Riding schools are places where young people learn about horses. It is therefore important that they learn good horsemanship. The purpose of this study was to examine how those responsible for the feeding of riding school horses plan the feeding and what information they collect and utilize when doing this. A survey was conducted. Three hundred surveys were sent by e-mail and 56 responses were received. Of the participants, 82 % said they analyzed the forage used and 29 % analyzed the concentrate. Most respondents (69 %) said they calculated rations to their horses and most (68 %) did not look for help on feed and feeding related questions. Whoever was responsible for the diets at the facility had in 91 % of the cases, some type of education on horses. Who the participants turned to with feed-related problems and questions varied but most commonly it was to a veterinarian. Other responses were to a manager or to other staff members, to acquaintances in the industry, farriers, feed suppliers, internet, magazines and other literature. Only a few (3 participants) responded independent feed consultant. Commonly, the participants based their knowledge and feed rations on educations and lectures. SLU was reported most frequently as a reliable source of information. Experience, literature, research, analyzes, tables of contents, feed suppliers and veterinarians were also cited as reliable sources. Only a few mentioned feed consultants. When asked how much of the theoretical education conducted at the riding school that was feed related, 89 % replied less than 25 %. The choices of feedstuffs and the analyses utilized indicate that there are gaps in how to design feeding that is most optimal for both the horse and from an economic perspective. Spreading more information on where to turn to in need of help and questions regarding feeds and feeding of horses is needed.

Main title:En enkätstudie om foderkunskap på ridskolor
Authors:Johansson, Johanna
Supervisor:Jansson, Anna
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:478
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, ridskolor, foder, källor, enkät, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3409
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3409
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 11:37
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics