Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Evelina, 2014. Vad påverkar maskinförarens val av gallringsmetod? : en studie om införandet av slingerkörning vid Holmen Skog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
720kB

Abstract

För att uppnå ökad produktivitet och kvalitet i skogsbruket krävs engagemang och innovation både vad gäller teknik- och metodutveckling. Ett exempel på ett led i denna utveckling är att skogsbolaget Holmen Skog år 2010 genomförde den största gallringsstudien som gjorts sedan 1990-talet. Studien resulterade i att företaget ändrade sina riktlinjer för huvudmetod i gallring. De nya riktlinjerna innebar att tallskogar med lämpliga terrängförhållanden skulle gallras med slingerkörning. Slingerkörning som metod innebär att skördaren kör i ett eller två slingrade beståndsstråk mellan stickvägarna i en gallring. På så vis kan avståndet mellan stickvägarna ökas jämfört med om enbart stickvägar används.

Holmen Skog upplever dock att gallringskostnaden de senaste åren stadigt ökat samtidigt som kvalitén i gallringsutförandet har sjunkit. Syftet med examensarbetet var att undersöka i vilken utsträckning huvudmetoden för gallring efterföljdes på Holmen Skog, samt att identifiera vilka faktorer som låg bakom maskinförarens val av gallringsmetod. Syftet gjorde det relevant att belysa hur implementeringsprocessen gick till, samt vad som krävs av Holmen Skog för att maskinföraren ska använda den mest effektiva gallringsmetoden beroende av beståndsförutsättningar. Resultatet togs fram genom en analys av 2013 års gallringsuppföljningar på Holmen Skog samt en intervju- och enkätstudie med anställda på företaget och entreprenörer/maskinförare.

Resultatet visade att användandet av huvudmetoden för gallring varierade inom och mellan företagets tre regioner. Stabens uppfattning om implementeringen av de nya riktlinjerna misstämde med maskinförarnas bild. Variationen i användandet av huvudmetoden för gallring verkar bottna i traditionella skillnader och hade troligen undvikits genom en effektivare (och mer resurskrävande) förändringsprocess.

,

In order to achieve increased productivity and quality in forest management operations there is a need for commitment and innovation in the development of both technology and methods. A step toward this end is the large thinning study that the forest company Holmen Skog conducted in 2010.

Following the result from the study, the company revised its guidelines and changed the main method used in thinning to achieve increased productivity and lower harvesting costs. According to the new guidelines, pine forests with suitable terrain should be thinned with intermediate passages. Intermediate passages as a method means that harvester makes one or two meandering paths between strip roads in a thinning. In this way, the distance between strip roads is increased compared to if only strip roads are used.

Holmen Skog experience, however, that the thinning costs have steadily increased over the last years, while the thinning quality has fallen. Follow-up studies indicate wide strip roads, short strip road distance and, thus, low possibility for tree selection. Therefore, the objective of this study was to investigate the extent to which the main method of thinning was used at Holmen Skog, and to identify what factors were behind the machine operators’ choice of method. The objective made it relevant to also highlight the process of implementing the change of main thinning method as well as what should be required from Holmen Skog to make machine operators use the thinning method suitable according to given stand conditions. The result was obtained through an analysis, Holmen Skog’s follow-up of thinnings in 2013, and trough interviews and questionnaire responses from employees and contractors/machine operators associated with the company.

It was found that the main method of thinning varied within and between the company’s three regions. Managers emphasized that all relevant staff at the company and contractors/machine operators had received information about the change of main thinning method, whereas many machine operators pointed out that they had not received any information or encouragement from the company to change method. Thus, manager’s perception of the implementation of the new guidelines did not match with operator’s image. Opinions on thinning with intermediate passages differed both between employees of the company and between contractors/machine operators. The variation in the use of the main method for thinning seemed to originate from traditional differences. The variation could probably have been avoided, or at least decreased, by a more efficient (and more costly) implementation process.

Main title:Vad påverkar maskinförarens val av gallringsmetod?
Subtitle:en studie om införandet av slingerkörning vid Holmen Skog
Authors:Eriksson, Evelina
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Staal Wästerlund, Dianne
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:10
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:beståndsstråk, stickväg, organisation, organisationsförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3334
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3334
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 11:06
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 11:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics