Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Greger, 2014. Utveckling av flisningsavtal och arbetssätt för att hantera säsongsvarierad efterfrågan hos Södra Skogsenergi. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
319kB

Abstract

Efterfrågan på primärt skogsbränsle för värmeproduktion varierar kraftigt över året. Detta medför en intressekonflikt. Södra Skogsenergi som är leverantör av primärt skogsbränsle vill helst producera materialet i takt med kundernas efterfrågan för att undvika lagerkostnader. Samtidigt får skogsbränsleentreprenörer som producerar primärt skogsbränsle problem när produktionen går ner under de varmare månaderna av året då efterfrågan är låg. I dagsläget sker en överproduktion under sommarmånaderna, som medför lagring på terminal, för att hålla entreprenörerna sysselsatta.

Det är önskvärt att ha en produktion som motsvarar det faktiska behovet, för att undvika terminallagringen och de kostnader som medföljer. Södra Skogsenergi undrar om man kan förändra något i avtalen som kan hjälpa entreprenörerna att hantera en produktion mer anpassad efter det faktiska behovet. Samt vad entreprenörerna eventuellt kan arbeta med utöver skogsbränsleproduktion vid längre stillestånd.
Syftet med denna studie var att utforma ett underlag som genererar förslag på nya avtalsvillkor och identifiera alternativa arbetssätt under sommarhalvåret.

I studien utfördes kvalitativa intervjuer i två separata faser med tre skogsbränsleentreprenörer och med Södras tre regionala produktionschefer. Resultatet användes för att utforma en kvantitativ intervju med samtliga 17 skogsbränsleentreprenörer som anlitas av Södra Skogsenergi.
Resultatet visade att entreprenörerna föredrar att säsongsanpassa sina maskiner till antingen risskotning eller flisning, före att jobba med markberedning vid produktionsminskningar sommartid. Sättet som dagens avtal hanterar den varierade efterfrågan på anser entreprenörerna fungera bra, och en produktion som är mer anpassad efter efterfrågan är något som entreprenörerna inte är positiva till. Dock ansåg sig mindre entreprenörer ha bättre möjligheter än större entreprenörer att överleva ekonomiskt om sommarproduktionen skulle minska.

,

Demand for primary forest fuel for heat production varies greatly over the year. This causes a conflict of interest. Södra Skogsenergi, who is a supplier of primary forest fuels, would prefer to produce the material in line with customer demand to avoid storage costs. Meanwhile, forest fuel entrepreneurs that produce primary forest fuels gets problems when production goes down during the warmer months of the year when demand is low. In the current situation, there is a overproduction of forest fuels during the summer months, resulting in storage at the terminal, in order to keep the contractors busy.
It is desirable to have a production that corresponds to the actual need in order to avoid terminal storage and the costs included. Södra Skogsenergi is wondering if they could change anything in the agreements that can help entrepreneurs to manage a production more suited to the actual need. And what entrepreneurs can work with in addition to forest fuel production when the production decreases during the warmer months of the year.
The purpose of this study was to design a surface that generates suggestions for new terms and identify alternative ways of working throughout the summer.
The study used qualitative interviews in two separate phases with three forest fuel contractors and with Södras three regional production managers. The results were used to design a quantitative interview with all forest fuel contractors hired by the Southern Forest energy.
The results showed that contractors prefer to seasonally adjust their machines to either slash forwarding or chipping, before working with scarification on production cuts during summer. The way that today's agreement handles the varied demand considers contractors to work well, and a production that is more adapted to the demand is something that entrepreneurs are not in favour of. However, smaller entrepreneurs believe that they have better opportunities than larger contractors to survive financially if summer production would drop more than it does today.

Main title:Utveckling av flisningsavtal och arbetssätt för att hantera säsongsvarierad efterfrågan hos Södra Skogsenergi
Authors:Johansson, Greger
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:9
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Skogsbränsleentreprenör, grotflis, biobränsle, värmeproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3277
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2014 09:40
Metadata Last Modified:05 Jun 2014 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics