Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Anna, 2014. Stenmurens pris : att vara lantbrukare i ett landskap fullt av stenmurar, stöd och regler. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sveriges lagstiftning rörande det generella biotopskyddet har uppmärksammats under det senaste året i och med Jordbruksverkets undersökning om biotopskyddet och dess effekter på det svenska landskapet. Stenmurar är rikligt förekommande i Falbygden, och har anklagats för att vara orsaken till nedläggning av lantbruksverksamheter. Landskapet i bygden är kuperat, med små och svårbrukade skiften vilket försvårar lantbrukarnas arbete på åkrarna, det diskuteras ge sämre förutsättningar för ekosystemen och den biologiska mångfalden att överleva i de svenska landskapen. Samtidigt som jordbrukspolitikens mål om att skydda höga natur- och kulturvärden och traditionella landskap har fått ett ökat intresse under de senare åren, strävar lantbrukare trots allt fortfarande i en produktionsbaserad marknadsekonomi.
Stenmuren verkar som är ett av de sju landskapselement som omfattas av biotopskyddet och är genom restriktioner skyddade i odlingslandskapen. Murarna är beroende av en kontinuerlig skötsel, vilken försvinner i och med nedläggning av jordbruk. De miljöersättningar för skötsel av stenmurarna som finns att söka synes inte vara tillräckliga och lantbrukarnas inställning till stöden och till regelstrukturen är tämligen ifrågasatt. Stöden och regelutformningen tenderar att skapa motsättningar mellan förvaltningsapparatens tolkningsföreträde i landskapsfrågan och de lantbrukare som utför arbetet i odlingslandskapen. Dels har landskapet tillskrivits ett syfte att bevara miljömässiga och traditionella värden, samtidigt som det ska producera livsmedel, energi och fibrer. Lantbrukarna måste försöka finna sin roll bland syftena och hitta metoder för att skapa en fungerande tillvaro, samtidigt som de tampas med regler som motarbetar deras egna kunskaper och ambitioner att arbeta med natur-, kultur - och miljöfrågor.

,

The Swedish legislation on the general habitat protection has been highlighted over the past year. The Swedish Board of Agriculture has been analysing the protection of habitat and its impact on the Swedish landscape. Stonewalls are abundant in the area of Falbygden, and has been questioned as the cause of the abandonment of farming activities. The scenery in the area is heterogeneous, with small and hard-used parcels that hinder farmers to work efficient in the fields. This is discussed as a degrading factor for the survival of ecosystems and biodiversity in the provinces of Sweden. The agricultural policy in recent years has focused to protect high natural and cultural values and traditional landscapes, but farmers are still endeavouring for a continued dominant production economy.
Stone walls are one of the seven landscape features subject in the habitat protection, and regulates agricultural activities. Stonewalls are dependent on a continuous maintenance, which disappears in the cessation of farming. The payments for maintenance of stonewalls, does not seem to be sufficient enough for the farmers, and the attitudes towards subsidies and regulatory structure is heavily disputed. It tends to create conflicts between authorities who have the control to define goals and rules, and the farmer who are expected to achieve the intentions of these.
The landscape is attributed to preserve traditional values, while simultaneously producing food, energy and fibres. Farmers must try to find their own role in these purposes, and have to find methods to create a satisfactory life, while they also have to struggle with rules that counter their own ambition and skills they have for the work with culture and nature values. Farmers in Falbygden are considering stonewalls to be of high value and want them to still be a natural part of the landscape.

Main title:Stenmurens pris
Subtitle:att vara lantbrukare i ett landskap fullt av stenmurar, stöd och regler
Authors:Svensson, Anna
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Biotopskydd, förvaltningsprocess, landskapsbild, stenmur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2014 14:41
Metadata Last Modified:03 Apr 2014 14:41

Repository Staff Only: item control page