Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Rickard, 2014. Leder utbildning till utveckling? : en studie av ett kompetensutvecklingsprojekt i Södermanlands län, landsbygdsprogrammet 2007-2013. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Landsbygdsdepartementet har för landsbygdsprogramet 2007-2013 pekat på vikten av kompetensutveckling bland landsbygdens näringsliv för att det ska utvecklas. Kompetensutvecklingsprojekt är viktiga för att företagen ska stå rustade inför hårdnande konkurrens och för att förbättra sina varor och tjänster. Därför har det varit viktigt att göra en fallstudie för att visa vad satsningen har resulterat i.

Med utgångspunkt i den fenomenologiska teorin har jag genomfört djupintervjuer i syfte att söka svar på vad
kompetensutvecklingsprojektet ” Lantbrukaren som biogasproducent i Nyköpings kommun?” har resulterat i för utfall och effekter inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Efter att ha träffat och intervjuat fem stycken deltagare från kompetensutvecklingsprojektet ”Lantbrukaren som biogasproducent i Nyköpings kommun?” har jag utifrån Kirkpatricks analysmodell behandlat materialet. Genom analysmodellen har jag gjort en åtskillnad mellan fyra olika effekt- och resultatnivåer för att kunna beskriva och analysera vilket utfall och vilka effekter projektet givit
upphov till på individ- och verksamhetsnivå. Åtskillnaden mellan de fyra olika effektnivåerna baseras på: deltagarnas attityder och värderingar till utbildningen, förändringar av attityder och värderingar, kunskap att utföra nya arbetsuppgifter och effekter på verksamhetsnivå. För att skapa en förståelse till varför effekter och utfall uppstår har det även varit viktigt att belysa några av de
omvärldsfaktorer som påverkar resultatet efter kompetensutbildningen. Utifrån den genomförda utbildningen och informanternas syn på vad som behövs för att fortsätta utvecklas har det även gått att säga något om kommande behov av kompetensutveckling, vilket bland annat kan vara intressant inför nästa programperiod för landsbygdsprogrammet.

Det studerade kompetensutvecklingsprojektet erhöll cirka 53 000 kronor i projektstöd. Denna relativt blygsamma summa möjliggjorde och skapade en nödvändig mötesplats för Nyköpings lantbrukare att komma samman och skaffa sig kunskap om ett ämnesområde som de hade gemensamt intresse av. Efter att utbildningen avslutas kom fem av deltagarna att planera för en storskalig produktionsanläggning till
en kostnad av 60 miljoner kronor. Anläggningen förväntas generera arbetstillfällen på landsbygden.

Utöver den planerade anläggningen har lantbrukarna dessutom
upplevt positiva effekter på såväl individ- som verksamhetsnivå genom att de är mer positivt inställda till ny teknik och att deras intresse för att jobba miljövänligt stärkts.

,

The Ministry for Rural Affairs for the rural program period 2007-2013 indicated the importance of competence development among the rural economy in order to develop it. Competence projects are important for companies to be preparing for the intensified competition and to improve its products and services. Therefore, it was important to do a case study to pinpoint what these efforts have
resulted in.

I have conducted interviews based on phenomenological theory in order to find out what results the competence development project "The farmer as biogas producer in Nyköpings county?" has had in terms of outcomes and impacts in the 2007-2013 program period.

Through interviews with five participants from competence
development project ”The farmer as biogas producer in Nyköping county?” I have discussed how Ellström argues about Kirkpatrick's distinction between four different levels of power and performance.

With these I have been able to describe what outcomes and effects the project has led to on individual- and on occupation level. The difference between the four levels of power are based on: the participants attitudes and values regarding education, changes in attitudes and values, knowledge to perform new tasks and effects on occupation level. To create an understanding of why the effects and
outcomes occur, it was important to highlight the external factors that affect the result of a competence education.

Based on the completed courses and the informants' thoughts about what is needed to develop, it is possible to say something about future needs in competence education for the next program period.

The observed competence development project received about 53 000 SEK in project support. This relatively modest sum of money made it possible to create a necessary venue for Nyköping farmers to come together and gain knowledge about a topic that they had common interest in. As the courses were ended, five of the participants started planning for a large scale manufacturing plant at a cost of SEK 60 000 000. The plant is expected to generate jobs in rural areas.
In addition to the planned facility the farmers also has experienced positive effects on both the individual level and the level of activity, they are now more positive to new technologies and their interest in working environmentally friendly has strengthened.

Main title:Leder utbildning till utveckling?
Subtitle:en studie av ett kompetensutvecklingsprojekt i Södermanlands län, landsbygdsprogrammet 2007-2013
Authors:Gustafsson, Rickard
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kompetensutveckling, biogas, effekter, lantbrukare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3058
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 11:59
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics