Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Maria, 2014. Förändrad markanvändning vid biodrivmedelsproduktion : en empirisk undersökning av svenskproducerade biodrivmedels påverkan på åkermarkens användning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Increasing the use of biofuels is an important part of achieving the EU’s target of 10 percent
renewable energy in the transport sector. However, the competition between biofuels and food
production is an ongoing concern. Also, several studies have indicated a significantly higher
climate impact than was earlier estimated, due to emissions from land use.

In Sweden, both the use and production of biofuels from crops have increased substantially
during the last decade. The purpose of this project is first to present an overview of the Swedish
land use in all sectors. Secondly, the purpose is to analyse the influence of Swedish biofuels on
land use changes, both inside and outside of Sweden. The study covers the period 2000 – 2012
and was performed through gathering, processing and analysing of statistical data.

The arable land in Sweden has decreased by about 100 000 hectares during the studied period.
In 2012, the domestic raw material needed about 50 000 hectares for bioethanol and 8 000
hectares for biodiesel. Together, these amounts correspond to a share of two percent of the arable
land in Sweden. The domestic land use in the biofuel sector varies due to the produced amount of
biofuel, the share of imported raw material and yearly variations in yield. The Swedish
bioethanol production used only domestic land at first. However, according to the calculations in this study, the share of foreign land needed in Swedish bioethanol production has increased and reached almost 60 000 hectares in 2012. Areas directly required for biodiesel production have mostly consisted of foreign land ever since the opening of Swedish biodiesel factories.

It could not be concluded with certainty whether or not biofuel production from crops has prevented the decline of arable land. Instead, the study indicated that biofuels have affected Sweden's total requirement of foreign areas abroad for rapeseed and wheat. Therefore, if
cultivation of feedstock for biofuels is to prevent the ongoing abandonment of farmland, both producers and politicians must decide on the future role of biofuels in Swedish agriculture.

The increased use of land outside of Sweden for Sweden’s biofuel production leads to a decrease in control of land use changes, and there may be a risk for indirect land use changes.

This study indicates that the Swedish biodiesel production implies larger risk of iLUC than the Swedish ethanol production. The reason is the deficit of vegetable oil in Europe. An increased demand for rapeseed oil in the biofuel sector may lead to increased import of palm oil.

To reach further conclusions in a future study with similar methodology the author recommends to:
- Use a lower geographical level of aggregation of data on land use and cultivation of raw materials for biofuels.
- Study a larger geographic area than Sweden such as Europe or the EU.
- Specifically study the import of vegetable oil to Europe and its connection with increased biodiesel production. A question of interest is whether the increased
consumption of European rapeseed for biodiesel has caused increased imports of palm oil or decreased imports of soymeal.

,

En ökad andel biodrivmedel är en del i att nå EU:s mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Frågan om huruvida biodrivmedel konkurrerar med livsmedelsproduktion är en ständigt aktuell diskussion. Ett flertal studier har dessutom indikerat att klimatpåverkan från
biodrivmedel är betydligt större än vad man tidigare antagit på grund av utsläpp från markanvändning.
Både den inhemska produktionen av biodrivmedel från åkergrödor och användningen av biodrivmedel har ökat kraftigt det senaste decenniet i Sverige. Syftet med detta projekt är dels att genomföra en kartläggning över Sveriges markanvändning över alla sektorer, och dels att
analysera hur svenskproducerade biodrivmedel påverkat markanvändningen, både inom och utanför Sveriges gräns. Studien omfattar åren 2000 till 2012 och genomfördes genom att statistik insamlades, bearbetades och analyserades.
Arealen åkermark i Sverige har minskat med cirka 100 000 hektar under den studerade perioden. År 2012 användes cirka 50 000 hektar för odling av etanolråvara och 8 000 hektar för odling av biodieselråvara i Sverige. Detta motsvarade tillsammans cirka två procent av Sveriges åkermark. Arealer som används i Sverige inom biodrivmedelssektorn förändras från år till år på grund av variation i producerad mängd biodrivmedel, andel importerad råvara samt
hektarskördars årsvariationer. För etanolproduktion i svenska fabriker var arealanspråken enbart inhemska till en början men under perioden har de utländska arealanspråken ökat. Svensk biodieselproduktion har till största del gjort anspråk på utländska marker.

Inga säkra slutsatser har kunnat dras om huruvida biodrivmedelsproduktion från åkergrödor
bidragit till att outnyttjade jordbruksarealer tagits i anspråk. Däremot har indikerats att biodrivmedelstillverkning i svenska fabriker har ökat Sveriges totala arealanspråk utomlands för raps och spannmål. För att odling av råvara för biodrivmedel i större utsträckning ska ske i Sverige, och bidra till att hindra den pågående nedläggningen av jordbruksmark, måste aktiva beslut av producenter och politiker tas.

Att arealer utanför Sveriges gräns utnyttjas för vår biodrivmedelsproduktion innebär att kontrollen över markanvändningsförändringar minskar och det går inte att bortse från att det kan finnas risk för iLUC. I denna studie anses risken för iLUC större för den svenska
biodieselproduktionen än för etanolproduktionen. Detta eftersom det råder ett underskott på vegetabilisk olja i Europa vilket kan innebära att den ökade efterfrågan leder till ökad import av exempelvis palmolja.

För att kunna dra mer långtgående slutsatser vid en framtida studie med liknande metodik rekommenderas att:
- Utgå från en lägre geografisk aggregeringsnivå för data över markanvändning och odling av råvaror för biodrivmedel
- Studera ett större geografiskt område än Sverige såsom Europa eller EU
- Specifikt studera import av vegetabilisk olja till Europa och dess samband med utökad biodieselproduktion. En intressant frågeställning är till exempel om den ökade
åtgången av europeisk raps för biodiesel har orsakat ökade importer av palmolja eller minskat importen av sojafoder.

Main title:Förändrad markanvändning vid biodrivmedelsproduktion
Subtitle:en empirisk undersökning av svenskproducerade biodrivmedels påverkan på åkermarkens användning
Authors:Forsberg, Maria
Supervisor:Ahlgren, Serina and Westin, Paul
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2014:05
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:TE2SY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2010) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:biodrivmedel, markanvändning, åkermark, statistik, historiska data
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3018
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3018
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Language:Swedish
Additional Information:Relaterad länk (Uppsala universitets publikationsdatabas DIVA): http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-219114
Deposited On:04 Feb 2014 10:10
Metadata Last Modified:21 Jan 2015 12:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics