Home About Browse Search
Svenska


Persson, Mattias, 2013. Effekt av torkstress på tillväxt hos annuella ogräs. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
278kB

Abstract

En minskad herbicidanvändning är önskvärt ur flera aspekter. Bäst effekt på plantan ska fås från
appliceringen om denna är i aktiv tillväxt. För att herbicider ska kunna användas framgångsrikt så är
en avstannad tillväxt en förutsättning för en lyckad bekämpning. I arbetet har en frågeställning varit
om det går att avgöra om växter avstannat i tillväxt, genom att utvärdera en växtfysiologisk metod. I experimentet har mätning av växtens fotosynteskapacitet, som kan mätas med klorofyllfluorescens valts som metod. För att mäta skillnader i tillväxtstatus, så ämnade vi skapa en mätbar förändring genom att ge plantorna olika tillväxtförhållanden. För att begränsa tillväxten och skapa en stress i plantorna valdes vattenstress som miljöfaktor. Plantorna skulle då få optimal-, reducerad- och helt
avstannad tillväxt, genom olika tillgång på vatten, mätt från vattenmättnad. En metod har prövats för att undersöka om det går att finna ett samband mellan stress och en minskad fotosynteskapacitet. Till hjälp har en fluorescensmätare av modellen MINI-PAM använts. För att kunna mäta denna kapacitet var växterna först tvungna att utsättas för stress.

I arbetet har en litteraturstudie gjorts för att se vilka metoder, som använts för att i försök framkalla
torkstress hos växter. Till experimenten valdes sedan att undanhålla plantorna olika mycket vatten för att framkalla stress. Det visade sig dock svårt att få en säkert avstannad tillväxt hos plantorna, då dessa aldrig helt slutade att växa. Mätningarna med fluorescensmätaren kunde endast i ett fall påvisa ett samband mellan god vattentillgång och en högre fotosynteskapacitet och då utan med statistisk signifikans.

Samband gick att finna genom att torkstressade plantor visade på lägre biomassa vid slutskörd jämfört med dem som haft full tillgång till näring.

,

A reduced use of herbicides is desirable from several aspects. The best effect on the plant should be
obtained from the application if the plant is actively growing. If herbicides are to be used successfully,
it is a stunted growth is a prerequisite for successful control. In this work, an issue has been whether it
is possible to determine whether plants stalled in growth, by evaluating a plant physiological method.

In the experiment, the measurement of the plant's photosynthetic capacity, which can be measured with chlorophyll fluorescence selected as the method. To measure differences in growth status, we wanted to create a measurable change by giving the plants of different growth conditions. To limit growth and create stress in the plants were water-stressed by environmental factors. The plants would then be optimal, reduced or completely stunted growth, through different water availability, as
measured by water saturation. A method has been tested to determine if it is possible to find a link between stress and a reduced photosynthetic capacity. To help with a fluorescence meter, MINI-PAM is used. In order to measure this capacity, the plants were first forced to be exposed to stress.

A literature study has been done to see which methods used in attempts to induce drought stress in plants. For further experiments were then chosen to withhold the plants different amounts of water to induce stress.

It proved difficult to get a safe stunted growth of the plants. The plants never stopped completely to grow. The measurements of fluorescence meter, only in one case showing a correlation between high water and a higher photosynthetic capacity. Without having statistical significance. Correlation could be found by drought stressed plants showed lower biomass at final harvest compared to those who had full access to nutrition.

Main title:Effekt av torkstress på tillväxt hos annuella ogräs
Authors:Persson, Mattias
Supervisor:Åkerblom Espeby, Liv and Andersson, Lars
Examiner:Weih, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Torkstress, Tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2988
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2988
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:21 Jan 2014 10:23
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics