Home About Browse Search
Svenska


Thuresson, Christine and Langborger, Rebecka, 2013. Hälsopåverkan av syra- och basbildande livsmedel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
379kB

Abstract

En fungerande syra-basbalans är essentiell för en god hälsa. Serumets pH-värde bör ligga inom intervallet 7,35-7,45, och för att uppnå det har kroppen flertalet buffertsystem. Om pH-värdet hamnar utanför intervallet orsakas sjukdom, vid ett högre pH uppkommer alkalos, medan ett pH-värde under det normala orsakar acidos. Det finns även ett tillstånd som benämns metabolisk acidos, vilket inte är klassat som en sjukdom, men som inträffar när sura metaboliter ansamlas i blodet. Metabolisk acidos vållas av en över-vägande surgörande diet.
Livsmedel är antingen syra- eller basbildande. Jonprodukterna efter av-slutad metabolism avgör ett livsmedels syra- eller basbildande egenskaper. Ett katjonöverskott är korrelerat till basbildande förmåga, samtidigt som ett anjonöverskott betyder syrabildning. Livsmedel rika på katjonerna natrium, kalium, kalcium och magnesium bidrar till en basbildande förmåga. Syra-bildande livsmedel däremot karakteriseras av ett högt innehålla av svavel och fosfor.
Det finns teorier om att metabolisk acidos kan bidra till en rad olika nega-tiva hälsoeffekter, samtidigt som en basbildande diet anses främja hälsan. Därför genomfördes en litteraturstudie för att utreda vilka mekanismer som svarar för olika hälsoeffekter orsakade av en basbildande kost. För att inspi-reras gjordes även en intervju med en person som förespråkar hypotesen.
Resultatet visar att flertalet hypoteser finns om spridda hälsoeffekter or-sakade av en dominerande basbildande diet; exempelvis förbättrad benhälsa, tarmflora, immunförsvar, blodtryck samt minskad fettinlagring, risk för cancer, njurstensformation och trötthet, vidare anses en basbildande diet bidra till fördröjt åldrande. Det är tydligt att mer forskning behövs för att kunna bekräfta alla hypoteser.

,

To acquire optimum health a functioning acid-base balance is essential. The pH of the serum requires to be within the interval 7.35-7.45. This is regulated by a number of buffer systems. If the pH would outreach the boundaries, illness would arise. A pH above the interval cause alkalosis and a pH beneath the margin would instead cause acidosis. Metabolic acidosis is another state, which is not an illness, but caused by an excess of acid me-tabolites. Metabolic acidosis is created by a predominant acid forming diet.
Food is either acid- or alkaline forming. The ion products after metabo-lism decide if a specific food has acid or alkaline forming properties. An overbalance of cations is correlated with alkaline forming potential, whereas an excess of anions means acid forming properties. Food rich in the cations sodium, potassium, calcium and magnesium contribute to alkaline forming properties. Acid forming food on the other hand is characterized by a high content of sulfur and phosphor.
According to the theories metabolic acidosis can contribute to a number of negative health effects, concurrently as an alkaline forming diet is said to promote health. Hence a literature search was made in order to investigate the mechanisms responsible for specific health effects caused by an alkaline forming diet. In order to get inspired an interview was performed with a person advocating the hypothesis.
The result showed that there are a number of hypothesis within the area of how a predominant alkaline forming diet may affect health. For instance through improved bone health, intestinal flora, blood pressure and reduced obesity, risk of cancer, kidney stone formation, tiredness and postponed aging. However it can be emphasized that more research is required to ful-fill all the hypothesis.

Main title:Hälsopåverkan av syra- och basbildande livsmedel
Authors:Thuresson, Christine and Langborger, Rebecka
Supervisor:Witthöft, Cornelia and Bertilsson, Yanine
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:383
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:basbildande livsmedel , syrabildande livsmedel, metabolisk acidos, kost, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2961
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2961
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2013 14:36
Metadata Last Modified:18 Dec 2013 14:36

Repository Staff Only: item control page