Home About Browse Search
Svenska


Doolke, Philippa, 2013. Elförbrukning vid uppförande av Rosenborg 3 : identifiering och kartläggning av nyckelkomponenter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En av samhällets största utmaningar idag är vårt stora behov av energi och de relaterade miljöproblem som följer med en stor energiförbrukning. Byggbranschen står idag för en tredjedel av Sveriges totala energikonsumtion och är därmed med bransch som enskilt har den största totala påverkan för den svenska energiförbrukningen. Det finns både nationella mål så väl som ekonomiska och miljömässiga incitament att minska energiförbrukningen för aktörerna i branschen. Fokus har tidigare legat på den färdiga produkten som rör drift och förvaltning medan det finns större kunskapsluckor när det kommer till byggnadsprocessen.
Studiens övergripande mål var att bidra med kunskap om det totala energibehovet för byggnadsprocessen av kontorsbyggnader och andra lokaler. Syftet med studien var att presentera elförbrukningen och identifiera yckelkomponenter det första året vid uppförandet av kontorshuset Rosenborg 3. Kontorshuset som har en area på 17 000 km2 ligger i Frösunda i Stockholm. Vasakronan är beställare och JM Entreprenad är byggentreprenör. Delar som installation, transport, tillverkning av maskiner och verktyg har ej behandlas i studien. Andra energikällor än el har inte behandlats i denna studie. Föreliggande rapport redovisar resultatet från ett projekt i samarbete med JM Entreprenad, i rapporten kallad JM E.
Datainsamlingen över elförbukningen har skett med hjälp av JM Entreprenad från Vattenfall och Cramo och har sedan analyseras och utvärderats. Energimätningarna har delats in i 4 olika komponenter. Byggarbetsplatsen, den komponent där självaste uppförandet inkluderas, containrar, bodar och övrigt. Dialoger med ansvariga platschefer och andra nyckelpersoner har varit värdefull information och gett en inblick i branschens möjligheter och utmaningar vad gäller mätningar och energieffektivisering.
Baserat på mätningar för det första årets elåtgång för Rosenborg 3 uppskattades den totala elförbrukningen för byggnaden till 26 (kWh/m2).
Utifrån de resultat som studien nått, en överblickande kartläggning över byggarbetsplatsens största energikomponenter kan en del slutsatser dras. Byggarbetsplatsen är den största enskilda komponenten med 55 % av den totala förbrukningen och övrigt den mista med 11 %. Bodarna och containrarna som står för 21 % respektive 13 % har genom jämförelser med temperaturförhållanden kunnat bedömas vara temperaturberoende. Där med bör de normalårskorrigeras med energisignaturmetoden. På detta sätt kan man ta fram ett referensvärde med hög validitet som går att använda till kommande projekt oberoende av temperatur. Samma mätningar som för komponenterna bodar och containrar har också gjort på byggarbetsplatsen men det gick ej att se några tydliga samband mellan temperatur och energiåtgång. Därmed kan slutsatsen dras att det ej är lämpligt att använda normalårskorrigering för komponenten i sin helhet. Om man istället skulle dela upp denna stora komponent och mäta dess delkomponenter var och en för sig skulle det möjliggöra för bättre anpassade angripningssätt för analys och bedömning.

,

One of the greatest challenges the society is facing today is our great need of energy and the environmental issues that comes with increased energy consumption. The Construction industry accounts for a third of Sweden’s total energy consumption and is therefore the industry that has the greatest individual impact. Sweden has since 2009 set a number of national goals with the aim of reducing energy consumption by 50 % by 2050. As the Construction industry play a significant role in the national energy consumption, it is necessary that the decision makers in the industry act for it to be possible to achieve the national goal. There has been a large focus on the final product and management during the building but there are major gaps in knowledge in the construction process.
The purpose of this study has been to present the electrical energy consumption and identify key Components during the first year of the building process of an office building, Rosenborg 3 in Stockholm. The client is Vasakronan and JM Entreprenad is the Construction contractor.
The data that has been used in the study have been obtained with help from JM Entreprenad, Vattenfall and Cramo. The energy flows have been divided into four different components: the construction part, containers, sheds and other. The collected energy statistics have been
analyzed and evaluated. Dialogues with responsible site managers and other key executives have contributed to valuable information and given an insight into the industry's challenges and opportunities in terms of measuring energy consumption and achieving energy efficiency.
Based on measurements of the first year's electricity consumption for Rosenborg 3, the electricity consumption is estimated to a total of 26 (kWh/m2).
The results of the process for the building of the house Rosenborg 3 shows that the construction part was the single largest electrical component that acount for 55% of total
consumption, sheds and containers account for 21% and 13% and the remaining 11% was named other. By comparison with the current temperature conditions the sheds and the container components has been addressed to be temperature dependent. Therefore the energy signature method can be recommended to obtain a more accurate evaluation of the data
obtained. In this way, one can develop a reference value with high validity that can be used for future Projects independent of temperature changes. The same measurements as the component sheds and containers have also been analyzed on the component construction but in that case there was not possible to distinguish any clear connection between temperature and energy need. Therefore it is not suitable to use the method for that component. If instead
the great component would be divided into sub components and measured individually a more adequate reliable result would be obtained and allow for a more appropriate analysis and assessment.

Main title:Elförbrukning vid uppförande av Rosenborg 3
Subtitle:identifiering och kartläggning av nyckelkomponenter
Authors:Doolke, Philippa
Supervisor:Ljungberg, David
Examiner:de Toro, Alfredo
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2013:10
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Energieffektivisering, energiförbrukning, elförbrukning, kontorshus, electrical energy consumption, construction process, hållbart byggande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Additional Information:This report presents the results from a project in collaboration with JM Entreprenad.
Deposited On:20 Dec 2013 14:34
Metadata Last Modified:20 Dec 2013 14:34

Repository Staff Only: item control page