Home About Browse Search
Svenska


Hambraeus Victorson, Sara, 2013. Trygghet i en stadspark : undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Parker utgör med sina gröna lungor en kontrast till stenstaden och är en ovärderlig resurs för storstadsmänniskan för att finna avkoppling, ro och
stimulans. För att kunna erbjuda detta krävs att parkerna upplevs som trygga.

Frågan om vad som skapar känslan av trygghet är komplex men en av de viktigaste faktorerna är att parken upplevs som befolkad. För att attrahera besökare krävs att parken är välskött med en gestaltning som utstrålar omsorg i
kombination med intressanta, lekfulla och stimulerande, gärna ”gröna” aktiviteter. För att kunna skapa detta behöver landskapsarkitekter, politiker och tjänstemän bli medvetna om problemställningarna och de möjligheter till
gestaltningslösningar som påverkar upplevelsen av trygghet.
Teoridelen baseras på information och studier som behandlar trygghet i offentliga utemiljöer. Alla studier var kopplade till mänsklig närvaro. En upplevd trygghetskänsla infinner sig då parker och platser är befolkade och inte upplevs
ödsliga eller tomma. En blandning av människor i olika åldrar och av olika kön och med olika intressen tycks förstärka platsers upplevda trygghet. För att få en
park befolkad krävs att många olika krav uppfylls. De viktigaste är ett brett utbud av aktiviteter och saker som väcker intresse, omsorgsfull gestaltning, överblickbarhet, att det är helt och rent samt välskött, att det finns bra belysning och god tillgång på naturliga sociala träffpunkter. Jag valde att tillämpa trygghetsteorierna på Humlegården, då denna park brottas med ryktet om att vara
otrygg. När det gäller dokumenterade bevis på otrygghet begränsades dessa till Polismyndighetens dokumentation av brott. För Humlegården redovisas resultaten av olika undersökningar och analyser samt ger förslag för
trygghetsrelaterade gestaltnings- och aktivitetstillskott. Dessa gestaltningsförslag baserat på undersökningar, inventeringar och samtal med representanter för
parkbesökare, närpolis samt andra intressenter i närområdet.
Målet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för hur utformning av parker kan ske så de upplevs trygga samt att mina förslag på förbättringar av Humlegården på Östermalm i Stockholm kan genomföras.

,

Parks with their green lungs are a contrast to the urban city and are invaluable resources for the metropolitan people to find relaxation, tranquility and stimulation. To accommodate this, the parks need to be perceived as safe.
In order for parks to provide this they have to be perceived as safe. The question of what creates the feeling of security is complex but one of the most important
factors is that the park is visited by other people. To attract visitors the park are required to be maintained with a design that exudes care, combined with interesting, playful and stimulating, like "green" activities. To create this landscape architects, politicians and officials has to be aware of the problems tackled and the opportunities that design solutions has on the perception of security.

The theoretical part is based on information and studies that deal with security in public outdoor environments. All the studies were linked to human presence. A perceived sense of security arises when the parks and sites are
populated. To obtain populated, the key is a wide range of activities and things that arouse interest, careful design, transparency, that it is quite and clean and well maintained, that there is good lighting and natural social meeting points. I chose to apply the general security theories on a specific place called Humlegården in Stockholm, Sweden. This work aims to increase the knowledge of how design reflects on the feeling of safety.

Main title:Trygghet i en stadspark
Subtitle:undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm
Authors:Hambraeus Victorson, Sara
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Aktivitet, belysning, offentlig miljö, park, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2910
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2013 15:37
Metadata Last Modified:19 Nov 2013 15:37

Repository Staff Only: item control page