Home About Browse Search
Svenska


Slettengren, Elin, 2013. Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar : en fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det förekommer ett eftersatt underhåll i landets utemiljöförvaltningar, vilket leder till konsekvenser för anläggningarna och förvaltningarnas ekonomiska resurser. Detta arbete ansluter till SLU Moviums projekt Underhållsskulden som ämnar belysa problematiken. Begravningsplatser är en del av vårt kulturarv och deras kulturhistoriska värden ska skyddas enligt 4 kap. kulturminneslagen. Underhållet ska säkerställa ett bevarande. Syftet med detta arbete är att undersöka planering och utförande av underhåll på landsbygdskyrkogårdar. Fokus ligger på underhållets påverkan på kulturhistoriska värden och hur underhållsplaneringen kan optimeras. Genom en fallstudie utreder jag en kyrkogårdsförvaltnings förutsättningar och förhållningssätt till underhåll. Vidare inventerar jag underhållet på två kyrkogårdar, utreder dess påverkan på kulturhistoriska värden samt ger förslag till åtgärder som ämnar återupprätta situationen. Bristande och eftersatt underhåll observeras för båda kyrkogårdarna. Problematiken beror på kyrkogårdsförvaltningens förhållningssätt till underhåll, otillräckliga resurser och otydliga ramverk. Arbetet resulterar i en strategisk åtgärdsplan som ämnar optimera underhållsplaneringen med utgångspunkt från fallstudien, samtal med yrkesverksamma inom ämnet samt en litteraturstudie. Planen tar särskilt fasta på den undersökta kyrkogårdsförvaltningen men innefattar även allmänna rekommendationer. I åtgärdsplanen förtydligas behovet av en genomarbetad strategi, medveten underhållsplanering och framförhållning. Mål och riktlinjer samt inflytande och medverkan är viktiga aspekter, liksom kompetensutveckling och en gemensam syn inom förvaltningen. Även åtgärder för eftersatt underhåll behandlas. Genom arbetet framkommer att skötsel och underhåll är eftersatt inom många kyrkogårdsförvaltningar. Fallstudien exemplifierar problematiken och påvisar en negativ inverkan på kyrkogårdarnas funktionalitet och de kulturhistoriska värden som ska bevaras enligt lag. Situationen är inte endast relaterad till kyrkogårdsförvaltningens kompetensnivå utan till stegen mellan lagstiftning och praktiskt utförande. Det finns ett avstånd mellan kyrkogårdsförvaltningens förhållningssätt till underhåll och riktlinjer från kulturvårdande myndigheter. Som exempel använder inte förvaltningen stiftets upprättade vård- och underhållsplaner, varför inflytande och delaktighet är viktigt. Därutöver krävs revidering av planernas kulturhistoriska värdebedömningar då dessa är så otydliga att de inte är praktiskt användbara. Det förekommer även ett utvecklingsbehov avseende övergripande riktlinjer för värdebedömningar. En ytterligare aspekt avser ett behov av förändring av kyrkogårdsförvaltningarnas förhållningssätt till kyrkoantikvarisk ersättning och vilka åtgärder ersättningen bör ges till. Genom arbetet framkommer att kulturmiljölagstiftningen ofta ses som målet snarare än ett instrument för en ändamålsenlig förvaltning. Samverkan i samtliga led bedöms vara betydande för att åstadkomma förbättring. Vi är måna om vårt kulturarv men begränsas av resurser. Trots detta finns vägar att komma tillrätta med underhållsproblematiken. Med mitt arbete vill jag medverka i diskussionen kring eftersatt underhåll och förvaltning av våra kulturmiljöer samt utlysa behovet av handling.

,

A deferred maintenance has been identified in the outdoor environment, leading to consequences for the properties and the managements’ financial resources. This work is linked to the project Maintenance debt, established by SLU Movium with the intent to illustrate the problem. Cemeteries are part of our cultural heritage and their values are protected by law. Maintenance shall ensure preservation. This thesis aims to investigate planning and execution of maintenance on rural cemeteries, how it affects cultural historical values and how maintenance planning can be optimized. I investigate the conditions and approach to maintenance within a cemetery management through a case study. I conduct an inventory of deferred maintenance on two cemeteries, evaluate its impact on cultural historical values and suggest necessary measures. Inadequate and deferred maintenance is observed for both cemeteries, due to the management’s approach to maintenance, insufficient resources and unclear framework. The work results in a strategic action plan that aims to optimize maintenance planning based on the case study, conversations with professionals and a literature study. The plan focuses on the investigated management but also includes overall recommendations. The action plan clarifies the need for a thorough strategy, conscious planning and foresight. Goals and guidelines along with influence and involvement are important, as well as expertise development and a shared vision. Measures for deferred maintenance is also treated. The work shows that care and maintenance is neglected in many cemetery managements. The case study exemplifies the problem and demonstrates a negative impact on both functionality and the legally protected cultural historical values. The situation is not only related to the management’s level of skills, but the transitions between legislation and practical execution. There is a distance between the management’s approach to maintenance and guidance from cultural enforcement authorities. For example, externally established maintenance plans are not taken into account. Influence and participation is therefore important. The cultural values, however, are so vaguely described that they cannot be used in the practical work. Measures must be taken to develop guidelines for cultural assessments. There is also a need for change in the approach to church antiquarian compensation and for which measures compensation should be given. The thesis reveals that the Heritage Conservation Act often is seen as the goal rather than an instrument. Collaboration through all stages is important. We care about our cultural heritage but are limited by resources. Nevertheless, there are ways to deal with maintenance issues. With my thesis I want to participate in the discussion of deferred maintenance and management of our cultural sites and proclaim the need for action.

Main title:Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar
Subtitle:en fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping
Authors:Slettengren, Elin
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Hoff, Viveka and Eskilsdotter, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, kulturvärden, kyrkliga kulturminnen, kyrkogårdsförvaltning, skötsel, strategi, tillsyn, underhållsskuld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2810
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2013 08:07
Metadata Last Modified:08 Oct 2013 08:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics