Home About Browse Search
Svenska


Sonesson, Cecilia, 2013. Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet : en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Lund är beläget i ett högintensivt jordbruksområde i sydvästra Skåne och andelen allemansrättslig mark i det tätortsnära landskapet är liten. För att tillgodose stadsinvånarnas behov av rekreation är tydliga strategier för grönstrukturplanering i kommunen viktigt. Ett verktyg i arbetet med tillgängligörandet av åkerlandskapet utanför staden är så kallade beträdor.
Beträdor är smala strängar av insått vallgräs som lämnas obrukad längs åkerkanter och kan fungera som gångstråk ut i landskapet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lunds kommun, med hjälp av beträdor, arbetar med tillgängliggörandet av det stadsnära jordbrukslandskapet för dess invånare.
Studier av Lunds översiktsplan och Grönstruktur- och naturvårdsprogram gjordes för att utreda vilka intentioner och strategier kommunen har med grönstrukturplaneringen och vilken roll beträdor spelar i planeringsarbetet. För
att ta reda på vilka problem och möjligheter som uppstår i det praktiska arbetet med beträdor intervjuades ansvarig kommunekolog. Två platsbesök gjordes för att exemplifiera två beträdor i kommunens regi samt för att undersöka hur det
faktiska resultatet stämmer överens med kommunens målsättningar. Resultaten visar att beträdor är väl integrerat och ett vedertaget begrepp i Lunds
grönstrukturplanering. Samtidigt som intentionerna är att använda sig av beträdor som ett instrument i tillgängliggörandet av åkerlandskapet uppstår det en
problematik i kommunens praktiska arbete. Ett av de största problemen är ett svagt intresse från markägare att upplåta sin mark till beträdor. Två andra problem är EU:s stödsystem som inte gynnar markägare att lägga sin mark i träda och även den stora konkurrensen om marken mellan exploatering, jordbruk och rekreation. Om problemen överkoms och beträdor anläggs kan de, som de två
platsbesöken exemplifierar, fungera som ett utmärkt verktyg i kommuners arbete för ökade rekreationsmöjligheter och därmed ett sätt att uppnå flera miljökvalitetsmål.

,

The city of Lund is located in a high-intensity farming area in Scania, south of Sweden, with small natural areas. To meet the citizens needs for recreation, strategies for green structure planning in the municipality is important. A tool to make the arable land outside the city available is a sort of greenway. These types of greenways are temporary strips of grasslands which the landowner leaves
uncultivated and can serve as walkways out in the landscape. The purpose of this thesis is to investigate how Lund municipality, with the help of greenways, is working to make the surrounding countryside accessible for its inhabitants. Studies of municipal planning documents were carried out with the purpose to investigate the intentions and strategies for green structure planning and if
greenways were integrated in these plans. An interview was made with a municipal employee to find out which problems and opportunities that arises in the practical work with greenways. Two site visits were made to exemplify two
greenways and to study how the implemented result is consistent with the municipality's goals. The results show that greenways are an established concept and well integrated into the green structure planning. While the intent is to use greenways as an instrument to make the arable landscape accessable, there is a significant problem in the municipality's practical work. One of the major
problems is the lack of interest from landowners. Two other problems are the EU support system that does not encourage landowners to put their land in fallow, and also the competition between exploitation, agriculture and recreation. The result also indicates that once this sort of greenways are established, as the two site visits exemplifies, they can serve as a properly tool in municipal work for increased recreation opportunities and a way to achieve multiple environmental goals.

Main title:Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet
Subtitle:en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet
Authors:Sonesson, Cecilia
Supervisor:Steffner, Lena
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönstruktur, grönstråk, närlandskap, planering, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 13:55
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics