Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Emma, 2013. Ekologisk dagvattenhantering (ED) i Stockholms Stad : en studie om kommunens arbete mot en miljövänligare dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
868kB

Abstract

Idag finns ett växande engagemang för hållbar dagvattenhantering. Ämnet är högaktuellt då vi står inför klimatförändringar med fler skyfall och ökad nederbörd. Vi har ett stort ansvar att skapa en hållbar planering av våra städer för att säkerställa en god framtida livsmiljö för dagens och kommande generationer. Syftet med uppsatsen var att, genom litteraturstudier och intervjuer, undersöka hur Stockholms Stad arbetar för en hållbar dagvattenhantering, med fokus på ekologisk dagvattenhantering (ED) genom styrande dokument. ED innefattas av en kombination av lokala åtgärder och öppna dagvattenanläggningar för att fördröja, minska och rena dagvattnet på naturlig väg. Detta skapar en hållbar dagvattenhantering genom att minska föroreningsbelastningen på sjöar och hav. Frågor som arbetet undersökte var vilka krav som Stockholms Stad ställer på en hållbar dagvattenhantering och hur dessa krav återges i kommunens juridiskt bindande detaljplaner. En flerfallstudie av tre detaljplaner genomfördes för att svara på detta. Resultatet visade att Stockholms Stad arbetar för, och har stora visioner om, en hållbar dagvattenhantering, dock finns inga konkreta krav på hur en hållbar dagvattenhantering ska genomföras. Detta är idag under arbete i en ny dagvattenstrategi som kommer att färdigställas under året 2013. Stockholms Stad använder sig inte av begreppet ED men de använder sig delvis av dess principer, framför allt lokalt omhändertagande av dagvatten där platser tillåter, för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Resultatet visade även att det finns en stor osäkerhet kring vilka krav som får skrivas in enligt plan- och bygglagen i planbestämmelser, vilket gör det svårt att styra dagvattenhanteringen genom detaljplanerna. Civilrättsliga avtal, som exploateringsavtal, är ett verktyg vari kommunen kan säkerställa att den föreslagna dagvattenhanteringen följs. Flerfallstudien visade dock att exploateringsavtalens krav på en hållbar dagvattenhantering varierade kraftigt i de olika fallen. Tills begreppen kring hållbar dagvattenhantering har en mer definierad innebörd och ett mer lagligt stöd, är det svårt att säga om det idag i styrande dokument finns tillräckliga krav på ekologisk dagvattenhantering eller hållbar dagvattenhantering för att kommunens visioner ska följas.

,

We have a growing focus on sustainable storm water management in today’s socie-ty. This is a very current issue as our climate changing rapidly, with more rain and increased precipitation as a result. We have a responsibility to plan our cities sus-tainably, to ensure a healthy habitat for generations to come. The purpose of this study is to, through literature and interviews, examine how the City of Stockholm is working for a sustainable storm water management, with a focus on ecological storm water management, through legal documents. Ecological storm water man-agement is a combination of local measures and open storm water management facilities to purify, delay and lessen the amount of storm water naturally. This in turn creates a sustainable storm water management as it lessens environmental contamination of lakes and oceans. Research questions focused on what require-ments the City of Stockholm have for a sustainable storm water management, and how these requirements are reflected in the county’s legally binding zoning plans. To investigate this, three zoning plans were chosen for case studies. The result shows that the City of Stockholm is working for, and has great visions of, a sus-tainable storm water management; however, there are currently no concrete re-quirements on how this should be implemented. This is being amended through a new storm water management strategy that is being completed during 2013. The City of Stockholm does not use the definition of ecological storm water manage-ment, but it utilizes some of its principles: especially local measures to apprehend storm water drainage wherever possible. The results of this study also showed that there is much uncertainty as to what requirements can be included in planning regulations, in accordance with plan and construction law: this in turn makes it difficult to regulate storm water management through zoning plans. The county has a tool in its Civil Code, called exploitation arrangements, to give legal back up to plans of storm water management. The case studies showed how the exploitation agreements’ demands of a sustainable storm water management varied immensely between the three cases. Until a definition of sustainable storm water management is complete and has more legal support, it is difficult to confirm that there are suffi-cient requirements for ecological storm water management in the legal documents existing today to fulfill the municipality’s visions.

Main title:Ekologisk dagvattenhantering (ED) i Stockholms Stad
Subtitle:en studie om kommunens arbete mot en miljövänligare dagvattenhantering
Authors:Karlsson, Emma
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fördröjning, hållbar dagvattenhantering, planbestämmelser, rening av dagvatten, öppen utjämning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 13:07
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 13:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics