Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Carl and Linusson, Fredrik, 2013. Strösystem inom mjölkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Dagens lantbruk blir allt mer mekaniserat och tunga manuella arbeten byts ut mot maskiner eller automatiska system. Målet med denna uppsatts är att få fram för- och
nackdelar med några av de strösystem som finns på marknaden, var olika strösystem lämpar sig bäst och om det är skillnader i strö- och tidsåtgång. Detta ska sedan kunna
vara en grund för lantbrukare vid nyinvestering.
Ströprocessen är det minst mekaniserade momentet inom dagens djurproduktion.

Arbetet med ströning är monotont och kan innebära hälsorisker. Dammet från strömedel kan bland annat skapa hudirritationer, sömnproblem och andnöd. Förutom hälsorisker
kan arbetet även orsaka risk för personskador då arbetet sker inne bland djuren.

Utvecklingen av automatiska och mekaniserade strösystem har pågått under en längre tid och idag finns ett flertal olika alternativ på den svenska marknaden. För att hålla en god hygien i liggbåsen ska ströning och omsättning av strö ske helst två gånger per dygn, för att undvika bakteriell tillväxt i strömedlet. En ströbädd som är ren och torr resulterar i positiva effekter som att korna ligger ner fler timmar per dygn. Val av strömedel har betydelse för resultatet som strömaskinen ger. Varierande egenskaper
hos strömedel gör att det passar bättre till vissa system och sämre till andra. Halm har en benägenhet att bilda valv i maskinen och med torv kan det vara svårt att få en jämn
utläggning i båsen.

De strösystem som valts till denna studie är det automatiska strösystemet JHminiStrö, strömaskinen Bobman, Cowhouse ströskopa och manuell ströning. Undersökningen är
gjord genom intervjuer av tre lantbrukare med vartdera systemet. Intervjuerna är gjorda genom kvalitativa intervjuer ute på gårdarna. De första frågorna har varit korta för att få grundförutsättningarna på gården. Frågorna angående det egna och övriga system på marknaden har varit öppna intervjufrågor, för att lantbrukaren ska få chansen att själv utveckla svaren. Urvalet av gårdar är gjort genom kontakt med återförsäljarna av de olika strösystemen. När det gäller de lantbrukare som strör manuellt har ett subjektivt urval skett av oss själva, då vi kände till många lantbrukare som använder sig av detta
system.

Studien visar tydligt var olika strösystem lämpar sig bäst. I system med robotmjölkning är det viktigt att inte störa kotrafiken allt för mycket, då detta kan överbelasta
mjölkrobotarna. Här lämpar sig strösystem som inte kräver att korna lämnar liggbåsen bäst, t.ex. manuell ströning eller JHminiStrö. När det gäller stallar med separat
mjölkstall och spalt passar maskiner med flera funktioner t.ex. Bobman bäst. Maskinen kan då både rengöra spalt och liggbås samtidigt som den strör vilket ger en stor tids- och
arbetsbesparing. I stora besättningar med hög kapacitet vid mjölkning krävs snabba strösystem, detta för att ströningen ska hinna ske innan kor kommer tillbaka till avdelningen efter mjölkning. I detta fall lämpar sig mekaniserade system så som Bobman och Cowhouse ströskopa.

,

In today’s agriculture there is on-going an increasing mechanisation to replace manual labour with machines or automatic systems. The objective of this survey is to find
advantages and disadvantages in some of the most common bedding machines for dairy cows. The aim of the survey is to guide farmers in the process of installing new bedding
system.

The distribution of bedding materials is one of the least mechanised tasks at dairy farms today. The daily work to straw a cubical system in a dairy farm is a monotonous labour intensive and may pose health risks. The dust from bedding material may cause skin irritation, sleeping disorder or breathlessness. Besides the health risk there is always a risk whenever you are working among live animals. The development of automated straw system has been going on for some time and currently there are several systems on the Swedish market that facilitate the work and which are more or less advanced.

To keep a good hygiene in the cubical, new bedding material should be renewed and added twice a day. This is to avoid bacterial growth in the litter material. Bedding that is
clean and dry makes the cows rest more hours per day. The choice of litter affects the performance the bedding machine. Various properties of bedding materials make them
better suited to certain systems than others. Straw has a tendency to form arches in the machine and peat can be difficult place evenly in the cubicles.

In the survey three farmers with each system were interviewed and was conducted through qualitative interviews at the farms. The first questions were short to get the basic facts of each farm. Questions about their own and other system on the market has been open interview questions. This in order to get the farmer himself to developing his answers to the questions. The selection of farms was made through contact with dealers of the various bedding systems. In the case of farmers who sprinkles manual a subjective selection among the many farmers we know use this system was made.

The result of the study indicates which bedding systems are best suited. On dairy farms with automatic milking system it is important not to disturb the cows too much, to create
unwanted overload in the milking system. Because of this, it is especially desirable to choose a system that does not disturb the cows too much. When it comes to smaller dairy farms with batch milking and slattered floors, has machines with multiple functions has proven to work fine. The machine both cleans the floor and cubicals at the same time. This along with strawing of the cubicals in the same pass provides for time and labor savings. At large dairy farms with fast milking systems it is desirable to have a
fast bedding system. This to have time to straw the cubicals before the cows comes back after milking. In this case, suitable mechanized systems such as Bobman and Cowhouse sprinkle scoop, works fine.

Main title:Strösystem inom mjölkproduktion
Authors:Bäckman, Carl and Linusson, Fredrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Bengtsson, Lennart
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:JHminiStrö, Bobman, Cowhouse ströskopa, manuellt strösystem, tidsåtgång strö, ströåtgång, stallutformning, strösystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2726
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2726
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Technology
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2013 10:27
Metadata Last Modified:19 Sep 2013 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics