Home About Browse Search
Svenska


Kjeller, Agnar, 2013. Varbergs goda jord : en fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This is a bachelor thesis about arable land in Varberg, from sustainability and it’s relation to local government and management. Arable land has become more important as a natural resource from a global point of view and in concerns of higher demands of food supply, as a result of population growth, higher consumption worldwide and climate change. But the arable land in Sweden is being exploited an increasingly rapid pace and the arable land in Varberg is not an exception of this development. The issue is most topical and the discussion holds questions about a declining agricultural sector, the formal and administrative protection of arable land and because other interests of land use often is given higher priority in community development and planning. Varberg is a growing community with a rural landscape and agriculture, often with livestock production close to the city. This structure gives great challenges for society planners, politicians and other policymakers.

I would like to give an overview of the public management and governance in Varberg about this topic and also what role concerned actors are given in stages of the planning process. The thesis illuminates how arable land is prescribed within the local government in aspects of the layout plan and how different tools such as legislation, governance and other administration factors are used in planning. Focus lies on those processes, instruments and connections which are central of this management at a community level. I have used a qualitative approach and conducted interviews to collect my data. The analyze is made with the concepts of sustainable development and governance. Governance can be described as methods for interactive management and a development which have led to better interactions between different actors of the society. The thesis shows that there is a basic need of new methods for valuation systems and instruments for protection of fertile arable land in community planning, but also to find new frameworks for dialogue and creation of interactive governance.

,

Detta är en samhällsvetenskaplig text som skrivs för att erhålla en kandidatexamen i landsbygdsutveckling. Studien handlar om Varbergs åkermark i ett hållbarhetsperspektiv i relation till kommunal planering. Jordbruksmark har fått en ökad global betydelse, som ett resultat av befolkningsutveckling, klimatförändringar och konsumtionsutveckling. Men den svenska åkermarken försvinner i allt snabbare takt och åkermark i Varberg är inget undantag i denna utveckling. Frågan är högst aktuell och till diskussionen hör frågor som en krympande jordbrukssektor, jordbruksmarkens formella skydd och konkurrens med andra markanvändningsintressen. Varberg är en tillväxtkommun med många tätortsnära lantbruk, ofta med djurhushållning. Den befintliga strukturen leder till stora utmaningar för samhällsplanerare samtidigt som avvägningar av olika intressemotsättningar hela tiden måste göras av kommunens politiker och beslutsfattare.

Jag vill kunna ge en förståelse för den offentliga styrning i Varberg som hanterar jordbruksmarken och vilken roll berörda aktörer spelar i denna. Studien belyser bland annat vilka föreskrifter som reglerar åkermarken i Varberg kommuns översiktsplan och hur olika verktyg såsom lagstiftning, målstyrning och andra underlag tillämpas i planeringen. Fokus ligger på de processer, styrmedel och samband som ligger till grund för kommunens förvaltningsstrategi i offentlig styrning och förvaltning av åkermark. Jag har använt en kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer, för att samla min empiri. Teori och mitt analytiska ingångssätt baseras på begreppen hållbar samhällsutveckling och governance. Governance handlar grundläggande om en utveckling mot en mer interaktiv samhällsstyrning och ett ökat samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den offentliga förvaltningens förmåga. Studien visar att det finns ett behov av nya metoder eller styrmedel för hushållning av produktiv jordbruksmark i kommunal planering samt nya forum för dialog mellan olika samhällsaktörer som kan hjälpa till att skapa en mer interaktiv styrning.

Main title:Varbergs goda jord
Subtitle:en fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun
Authors:Kjeller, Agnar
Supervisor:Åkerskog, Ann
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:åkermark, governance, hållbar utveckling, förvaltning, planering och styrning, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2013 11:58
Metadata Last Modified:30 Aug 2013 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics