Home About Browse Search
Svenska


Ekip, Deniz, 2013. Ett gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
3MB
[img] PDF (Bilaga: sidan som saknas mellan sida 38 och 39 i PDF_filen)
99kB

Abstract

Detta examensarbete handlar om att ge ett
gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala, med
hänsyn till det sublima. Valet baseras på intresset
för gestaltning samt viljan att uppmärksamma och
skapa funktion på det centralt belägna platsen. För
mig känns Odinslund sublim och känsloladdad
i och med den starka kulturhistorian samt att
platsen karaktäriseras av trädrader som bildar en
pelarsal. Genom inventeringar och analyser ökar
förståelsen för platsen. Ett program, visioner samt
ett koncept utvecklas, vilket vidare resulterar i ett
gestaltningsförslag med hänsyn till den sublima
aspekten.

Syftet med examensarbetet är att ge ett
gestaltningsförslag för Odinslund. Jag vill visa på
att platsen har utvecklingspotential och få stadsbor
att bli mer uppmärksamma på att platsen finns.
Målet är att inspirera och väcka intresse i att det
finns offentliga stadsrum, bland annat Odinslund,
som kan användas till fördel för stadsborna och
staden.

Syftet är att besvara följande forskningsfrågor:
Hur kan Odinslund gestaltas och bli ett attraktivt
stadsrum?
Är det möjligt att använda begreppet ‘sublim’ som
ett verktyg i en gestaltning för Odinslund?
Detta examensarbete är uppdelat i delmoment:
inventering, analys, teori, program, vision,
gestaltning och diskussion. De analyser som
genomförs i denna uppsatts är Kevin Lynch
stadsbildsanalys, SWOT-analys, rumslighetsanalys
och en DIVE-analys. Analysmetoderna är
utformade och modifierade efter önskan att få
ökad förståelse för hur Odinslund fungerar i ett
komplex omgivning. Här samlas information
in och presenteras på ett lättillgängligt och
övergripligt sätt. Bland annat visar resultatet av
analyserna att det är viktigt att platsen gestaltas
på ett sätt som samspelar med sin omgivning och
att gestaltningen bör vara ett svar på komplexa
problem.

För att förstå samt kunna använda det sublima i en
gestaltning undersöktes begreppets historik samt
användning i litteraturen. Jag ger även exempel på
anläggningar som beaktat den sublima aspekten i
gestaltningen, för att öka inspirationen.
Efter teoriavsnittet ges ett program som
sammanfattar det som är av problematiskt
karaktär och hur dessa kan komma att lösas i
gestaltningen. Bland annat ges det förslag på
att ta bort omkringliggande barriärer så som
pollare och häckar för att öppna upp platsen mot
omgivningen.

Därefter programmet ges en översiktlig vision
för Odinslund, vilket baseras på inventeringarna,
analyserna och teoridelen som inspiration.
Visionen behandlar bland annat hur jag vill att
platsen ska användas, upplevas och formas.
Visionen mynnar vidare ut i ett gestaltningsförslag
för Odinslund. Gestaltningsförslaget syftar till att
lyfta fram de sublima kvalitéerna, ge karaktär samt
att uppmärksamma platsen. Förslaget presenteras
genom beskrivande gestaltningsprinciper,
perspektiv, snitt och detaljer.

Detta arbete avslutas med en diskussionsdel., där
jag utvärderas arbetet, erfarenheter och tankar som
uppstått under arbetets gång. En viktig erfarenhet
är att om man utgår fråg platsens förutsättningar
kan en god gestaltning skapas.

,

This thesis is on the subject of providing a design
proposal for Odinslund in Uppsala, with the
sublime in concideration. The selection of the place
and the subject is based on the interest in design
and a desire to draw and create a function to the
site. To me, Odinslund feels sublime and emotive;
with its strong cultural history and that the site is
characterized by rows of trees that form a pillared
hall. Through inventories and analysis one can
increase the understanding of the site. Vision and
concept will develop, which further will result in a
design proposal, with regard to the sublime aspect.
The purpose of this thesis is to provide a design
proposal for Odinslund. I want to show that the
site has development potentials and get the city
residents’ to be more aware of the site and its
existence. The goal is to inspire and stimulate
interest for the existence of public urban spaces,
including Odinslund, so that they can be used for
the benefit of residents and the city.

The purpose is to answer the following research
questions:
How can Odinslund be designed and become an
attractive urban space?
Is it possible to use the concept ‘sublime’ as a tool in
a design for Odinslund?
This thesis is divided into sections: inventory,
analysis, theory, vision, design and evaluation.
The analyzes carried out in this thesis are; Kevin
Lynch cityscape analysis, SWOT-analysis, spatial
analysis and DIVE-analysis. The analytical
methods are designed and modified to get a better
understanding of how Odinslund operates in a
complex environment. The information is collected
and presented in an accessible and comprehensive
way. For instance, the results of the analyzes
shows that it is important that the site is designed
in a way that interacts with its environment and
conformation should be a response to complex
problems.

To understand and be able to use the sublime in a
design, the concept was studied from a historical
perspective. The development of the concept
in the field of literature and its applications in
landscape architecture, has been studied. I also
give examples of projects, which take account of
the sublime aspect in the design, to increase the
inspiration.

After the theory section, a general vision for
Odinslund is provided, which is inspired and
based on inventories, analyzes and theory. The
vision treats with, among other things, how I
want the site to be used, experienced and shaped.
For instance, I´m giving proposal to remove the
surrounding barriers such as bollards and crates to
open up the place to the surroundings.

The vision leads into a design proposal for
Odinslund. The design proposal aims to highlight
the sublime qualities, to give character and to
draw attention to the site. The proposal is being
represented by descriptive design principles,
perspective, sections and details.

This thesis is closing with a discussion. In this
part I´m presenting and evaluating the work,
experiences and thoughts that arose during the
work. One important experience is that good
design is created when the design is based on
conditions of the place.

Main title:Ett gestaltningsförslag för Odinslund
Subtitle:med hänsyn till det sublima
Authors:Ekip, Deniz
Supervisor:Johansson, Rolf
Examiner:Dahlman, Ylva and Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Odinslund, gestaltning, sublim
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2660
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:OBS! Bilagan innehåller en sida som saknas mellan sidan 38 och 39 i PDF filen med fulltext till studentarbetet.
Deposited On:27 Aug 2013 07:33
Metadata Last Modified:29 Aug 2013 09:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics