Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sara, 2013. Flödesstyrning av biobränsle till kraftvärmeverk : en fallstudie av Ryaverket. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Biobränsle har under de senaste åren övergått till att bli huvudbränslet för Sveriges kraftvärmeverk, vilket har medfört ett antal utmaningar. Detta då kraftvärmeverken dels har stora volymbehov av jämn och kontinuerlig tillförsel av bränsle till pannan, dels små ytor för mottagning och hantering av biobränsle. Detta har ökat behovet av ett jämnt tillflöde över tiden samt en hög tillförlitlighet gällande leveranserna.

Ryaverket är Borås Energi och Miljö AB:s största produktionsenhet när det gäller produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Kraftvärmeverket drivs främst med bioenergi och avfall. I dagsläget är inflödet av biobränsle under mottagningens öppettider mycket ojämnt, vilket har resulterat i irritation till följd av väntetider för transportörer och därigenom en orolig arbetsmiljö för personalen på biobränslemottagningen. Utöver detta har situationen även resulterat i en mycket ojämn arbetsbelastning på personal och anläggning och därmed en ökad kostnad för mottagningen.

Syftet med studien var därför att kartlägga flödet av biobränsle till Ryaverkets mottagning för att efter analys kunna lämna förslag på förbättringsåtgärder som skall leda till en bättre arbetsmiljö samt ett kostnadseffektivare nyttjande av personal och anläggning.

I studien har det bland annat konstaterats att underleveranser oftast sker på måndagar och fredagar samt att överleveranser oftast sker på onsdagar och torsdagar. Det konstaterades även att cirka 83 procent av leveranserna mellan september år 2012 till och med mars år 2013 har ankommit innan klockan 16.00. Att det i nuläget finns ett ojämnt inflöde över veckodagarna samt över dagens timmar åskådliggjordes då transportörerna under vecka 9 till och med vecka 13 spenderade över 256 timmar i kö, vilket med en snittkostnad på 16 kronor per minut inneburit en totalkostnad på cirka 245 800 kronor för försörjningskedjan.

I studien fastställdes det även att leverantörerna enligt kontrakt inte har någon skyldighet gällande leveransprecision på varken vecko- eller dagsnivå och att uppföljning över huruvida beställningarna följs av leverantörerna i första hand sker när veckans leveranser är genomförda.

Studien har resulterat i ett antal förslag på åtgärder till Borås Energi och Miljö AB med syfte att leda till en bättre arbetsmiljö samt ett kostnadseffektivare nyttjande av personal och anläggning. En mer aktiv uppföljning samt ett ökat informationsdelande, främst rörande den önskade leveransfördelningen och när volymerna kommer att levereras, är de åtgärder som bör prioriteras enligt studiens författare för att främja ett mer önskvärt inflöde.

,

Biofuel has in recent years become the main fuel for CHP plants in Sweden, which has led to a number of challenges. CHP plants have for example large volume requirements of steady and continuous supply of fuel to the boiler but also small areas for reception and handling of biofuels, which has increased the need for a steady flow over time and a high reliability in deliveries.

Ryaverket is Borås Energi och Miljö AB:s main production center regarding district heating, electricity and cooling. The CHP plant is mainly driven by bioenergy and waste. In the current situation, the inflow of biomass during open hours is unevenly, resulting in irritation as a result of delays of carriers and thus an uneasy working environment for staff on Ryaverket. In addition to this, the situation has also resulted in a very uneven workload on personnel and equipment, and an increased cost for Borås Energi och Miljö AB.

The purpose of this study was therefore to identify the flow of biomass to Ryaverket to be able to submit proposals for improvements after analysis that will lead to a better work environment and a more cost efficient utilization of personnel and equipment.

For instance the study showed that about 83 percent of deliveries between September 2012 and March 2013 have arrived before 16:00. The uneven inflow over the weekdays and the hours of the day was illustrated when the carriers spent over 256 hours in the queue during week 9 through week 13, which with an average cost of 16 kronor per minute resulted in a cost of about 245,800 kronor. The study also established that the suppliers have no obligation regarding delivery performance on either weekly or daily level.

The study has resulted in a number of proposals for improvements to Borås Energi och Miljö AB with a view to lead to a better work environment and a more cost efficient utilization of personnel and equipment. A more active monitoring and a greater information sharing should be prioritized according to the study's authors to promote a more desirable inflow.

Main title:Flödesstyrning av biobränsle till kraftvärmeverk
Subtitle:en fallstudie av Ryaverket
Authors:Johansson, Sara
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:123
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Biobränsle, Kraftvärmeverk, Materialflöde, Order- och leveransprocess, Biomass, CHP plant, Material flow, Order- and delivery process
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jul 2013 11:46
Metadata Last Modified:26 Jul 2013 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics