Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Rebecka, 2013. Användningen av genomsläppliga markbeläggningar : ett sätt att fördröja och minska avrinningen av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
592kB

Abstract

Översvämningar blir allt vanligare och händelserna kan kopplas till den ökade andelen hårdgjorda ytor i kombination med underdimensionerade lednings-system. Dagens urbanisering innebär att större ytor hårdgörs och tillsammans med en förväntad ökning av nederbörd kommer detta kunna bidra till allt fler översvämningar i framtiden. Europeiska Kommissionen har tagit fram riktlinjer för hårdgörning av mark som indikerar att hårdgörningen är ett rådande problem i Europa. Det finns idag flera sätt att jobba med dagvattenhantering och ett utav dem är användningen av genomsläppliga markbeläggningar. Forskning visar att användandet av genomsläppliga markmaterial bidrar till betydligt mindre ytav-rinning. Syftet med detta arbete var att undersöka hur landskapsarkitekter kan använda genomsläppliga markbeläggningar som ett sätt att lokalt fördröja och minska avrinningen av dagvatten. Genom litteraturstudie, fallstudie och intervju-er undersöktes frågorna: Om, hur och varför landskapsarkitekter använder sig av genomsläppliga markbeläggningar och hur genomsläppliga markbeläggningar används och presenteras i projekt som medvetet jobbar med hållbar dagvatten-hantering. Fallstudien bestod av tre projekt där man medvetet arbetat med hållbar dagvattenhantering. Projekten som valdes var Augustenborg i Malmö, Västra Hamnen/Bo01 i Malmö och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Fallstudien vi-sade att kommunerna bakom projekten ofta har en vision om att bli eller vara en hållbar stadsdel. Trots detta framhölls sällan genomsläppliga markbeläggningar som en del i det hållbara arbetet. Intervjuerna av yrkesverksamma landskaps-arkitekter undersökte om, hur och varför landskapsarkitekter använder sig av genomsläppliga markbeläggningar. Undersökningen visade att respondenterna överlag var positivt inställda till användandet av genomsläppliga markbelägg-ningar. Den indikerade även på begränsade kunskaper inom området. Studien vi-sade dessutom att genomsläppliga markbeläggningar framförallt används till sidoytor där man inte går eller kör dagligen. I takt med ökad urbanisering och framtida klimatförändringar med förutspått mer nederbörd kommer frågan om hållbara dagvattenlösningar och därmed genomsläppliga markbeläggningar tro-ligtvis bli mer aktuell i framtiden.

,

Floods are becoming increasingly common and these events can be linked to an increased proportion of paved surfaces in combination with undersized pipelines. Today's urbanization represents that more and larger areas will be paved and to-gether with an expected increase in precipitation this could contribute to an in-creasing number of floods in the future. The European Commission has produced guidelines for soil sealing, which indicate that soil sealing is a problem in Europe today. There are several methods of working with storm water management. One of these is the use of permeable paving. Research shows that the use of permea-ble paving results in a reduction in storm water runoff compared to when non-permeable paving is used. The purpose of this essay was to investigate how land-scape architects can use permeable paving as a way to local slow down and re-duce storm water runoff. Through a literature review, a case study and interviews, the questions were investigated: If, how and why landscape architects use permeable paving and how permeable paving are used and presented in pro-jects that deliberately works with sustainable stormwater management. The case study investigated three projects where storm water management was an im-portant issue. The selected projects were Augustenborg in Malmo, The Western Harbor/Bo01 in Malmo and Stockholm Royal Seaport. The case study showed that the municipalities behind the projects often have a vision of being or becom-ing a sustainable neighborhood. Nevertheless, permeable paving was rarely stressed as being a part of the sustainable work. Interviews with professional landscape architects investigated if, how and why landscape architects use per-meable paving. The study showed that the respondents were generally positive to the use of permeable paving. It also indicated limited knowledge in the field. Fur-thermore, the study showed that permeable paving was used primarily for side surfaces where walking and driving did not occur on a daily basis. Increased ur-banization and climate changes with an expected increase in precipitation will probably make the matter of storm water management, and thereby permeable paving, into a pressing issue in the future.

Main title:Användningen av genomsläppliga markbeläggningar
Subtitle:ett sätt att fördröja och minska avrinningen av dagvatten
Authors:Olsson, Rebecka
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:genomsläppligt markmaterial, hållbar dagvattenhantering, hållbar dagvattenlösning, hårdgöra, permeabelt markmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2553
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2013 13:20
Metadata Last Modified:08 Jul 2013 13:20

Repository Staff Only: item control page