Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Anna, 2013. Utblicken från ett tågfönster : miljöerna vi passerar och hur de kan utformas för att ge ett positivt intryck av staden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att färdas med tåg är idag ett vanligt sätt att transportera sig. Under resan hinner man blicka ut genom fönstret och samtidigt skaffa sig en bild av miljön utanför. Vilket intryck vi får beror på vad vi ser utanför fönstret och kan således påverkas av hur miljön är utformad.
Städer kämpar ständigt för att bli attraktiva. Vanligt är att infarter från bil-vägen planeras för att ge ett bra välkomnande och man arbetar för att ge ett bra intryck. När man istället passerar en stad i ett tåg möts man ofta av monotona industrimiljöer, parkeringar och bullerplank. Denna infart är något staden bör ta tillvara då även människor som endast passerar staden hinner bilda sig en upp-fattning om den. Syftet med denna uppsats är därför att ge förslag på hur järnvä-gens omgivande miljöer kan utformas så att tågresenärer får en ökad reseupplevelse och ett positivt intryck av staden.

En litteraturstudie genomfördes för att ta reda på vilka strategier som används för biltrafikanters reseupplevelse och hur man kan anpassa dem till tågresenärer. Genom att sedan jämföra likheter mellan de båda transportsätten och hur man uppfattar omgivningen vid höga hastigheter kunde några riktlinjer sammanvävas. För att få en god reseupplevelse från ett tåg är det viktigt att tänka på variation och rytm samt att framhäva stadens identitet. En varierad resesekvens kan skapas genom att varva accenter, vilosträckor och nivåskillnader, samtidigt som siktlin-jer och landmärken kan utnyttjas för att tydliggöra identiteten. För skapa en be-haglig resesekvens med hjälp av dessa aspekter måste man tänka på vad passageraren har sett innan, vad som följer och vad den nu vill se. En fråga är viktig att ställa; var vill man lägga fokus på platsen?
Litteraturstudien och egna resor resulterade i ett antal typområden som vanli-gen kantar järnvägen. Förslag på hur de kunde utformas genomfördes. Vanliga åtgärder var att tillföra eller rensa ur vegetation och använda sig av element och färg ur omgivningen på bullerplank och stängsel. Viktigt är även att öppna upp och utnyttja siktlinjer vilka även fungerar som enkla tillvägagångssätt för att ge en tydlig uppfattning av staden.

Riktlinjerna som har tagits fram genom uppsatsen är generella och ses endast ur ett visuellt perspektiv med resenären i fokus. Dessa kommer senare behöva ta hänsyn till andra, ekologiska, ekonomiska och praktiska aspekter för att skapa en väl genomtänkt och hållbar miljö. Gestaltning är idag en viktig aspekt vid ny-byggnation av järnväg, där ett gestaltningsprogram ska upprättas i ett tidigt skede och sedan vara en naturlig del under planering och byggnation.

,

A common way to travel is to go by train. During the journey we have the oppor-tunity to look through the window. What kind of impression we get depends on what we see outside. We can therefore be affected by how the environment is designed.

Cities always strive to be attractive. Environments around the car road are of-ten planned with the thought of giving a good impression, but when you pass a city by train you are often met by monotonous industrial environments, parking lots and noise barriers. This is an entrance that could be better used, since it will be judged even by the people only passing the city. The aim with this thesis is therefore to give suggestions on how the environments surrounding the railroad can be designed so that the train passengers get an increased travel experience and a positive impression of the city.

A literature study was made to gain knowledge about strategies that are used to improve the car passenger’s experience of the environment and how you can adapt them to the environment around the railroad. By comparing similarities between the both ways of travelling and how you experience the surroundings in high speeds, guidelines could be established. Variation and rhythm helps to give a good travel experience from a train. This can be achieved through accents, calmer parts and height differences. It is also important to promote the identity of the city by using sightlines and landmarks. In order to create a comfortable travel sequence you have to think of what the passenger have seen before, what comes next and what you now want to see. A question that is important to ask is: where do you want the focus?

The literature study and personal journeys resulted in a number of example areas that usually follows the railroad and suggestions of how they could be de-signed. Common actions were to add or clear out vegetation and to use elements and colors from the surrounding on noise barriers and fences. It is also important to open up and make use of sightlines, which help to give a distinct perception of the city.

The suggested guidelines in the thesis are general and can only be seen from a visual perspective with the traveler in focus. These will have to take into ac-count other, ecological, economical and practical, aspects to create a good and sustainable environment. Design is an important aspect when new railroads are built and a design program has to be established early and become a natural part during planning and construction work.

Main title:Utblicken från ett tågfönster
Subtitle:miljöerna vi passerar och hur de kan utformas för att ge ett positivt intryck av staden
Authors:Jonsson, Anna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Järnvägens omgivning, reseupplevelse, stadsmiljö, tågresenärer, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2013 09:24
Metadata Last Modified:08 Jul 2013 09:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics