Home About Browse Search
Svenska


Norell, Elisabet, 2013. Grön marktäckning i ekologisk vitkålsodling . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

I detta arbete undersöks huruvida olika artsammansättningar i grön marktäckning påverkar odlingsresultatet vad gäller avkastning, kväve (N)-förlust och ogräsförekomst. Främst vit-klöver (Trifolium repens) men även rödklöver (Trifolium pratense L.) har sådana egenska-per att det bryts ned snabbare samt innehåller mer N än timotej (Phleum pratense).
År 2001 genomfördes ett fältförsök med grön marktäckning i ekologisk odling av vitkål (Brassica oleracea var. alba). Tre olika artblandningar användes, de bestod av: 60% röd-klöver + 40% timotej (1), 32% vitklöver + 28% rödklöver + 40% timotej (2), samt 75% timotej + 10% rödklöver + 15% övrigt (3). N-innehållet var 193, 218 respektive 134 kg/ ha. Marken täcktes med 60 ton färskt hackat växtmaterial/ ha tre veckor efter plantering. Ett led med bar mark planterad med vitkål ingick som kontroll och det gödslades med pel-leterat hönsgödsel (Binadan, 111 kg N/ ha).
Vitklövertäckningen (2) gav högre innehåll av N mätt i procent av torrsubstansen vid skörd än de andra täckmaterialen. Mellan dem var det ingen skillnad i avkastningen. Kon-trollen innehöll den högsta halten N i procent av torrsubstansen och samtidigt den lägsta mängden av torrsubstans. Mellan vitklövertäckningen och kontrollen fanns ingen skillnad i grödans N-innehåll mätt i kg N/ ha.
I markens övre 30 cm var det mellan sju och nio kg/ ha mineral-N (ammonium; NH4+ och nitrat; NO3-) i alla marktäckta led vid skörd, vilket är små mängder när det gäller risk för N-läckage. Det fanns en större mängd NO3- i marken där vitklövertäckning använts än där timotejtäckning (3) använts. Marktäckningarna uppvisade ingen skillnad mot kontrol-len i mängden mineral-N i marken. De låga N-nivåerna i marken vid marktäckningarna kan ha orsakats av den näringskrävande grödan men en annan bidragande orsak kan vara att stora mängder N har avgått till luften, vilket sker när N-rikt växtmaterial ligger på markytan. Resultaten från försöket antyder att så skett eftersom grödans utnyttjande av N vid klövertäckning (1 & 2) var litet jämfört med timotejtäckning.

De olika marktäckningarna gav tillfredsställande effekt mot ogräs jämfört med bar mark, dock etablerade sig fler ogräsplantor där täckningen dominerades av timotej (3) vilken innehöll mer ogräs än de andra täckmaterialen.
Kål odlad med vitklövertäckning kan, vad gäller avkastning, mäta sig med kål odlad i bar mark gödslad med Binadan, dessutom har den en jämnare tillväxt. Täckning med timo-tej är fördelaktig om man vill minska N-förlusterna till luften. Fördjupade studier av när-ingsfrigörelse från mark och täckmaterial samt grödans N-upptag och N-effektivitet kan belysa processen bättre.

,

In this work different mixtures of species in green mulch are examined in reference to in-fluences of yield, loss of nitrogen (N) and appearance of weeds. The choice of species for the mulch could influence the results of the culture. Mainly white clover (Trifolium repens) but also red clover (Trifolium pratense L.) has features of breaking down more easily and containing more N than does timothy (Phleum pratense).

In 2001 a field trial was performed where green mulches were used in organic culture of white cabbage (Brassica oleracea var. alba). Three different mixtures of species were used, as following: 60% red clover + 40% timothy (1), 32% white clover + 28% red clov-er + 40% timothy (2), and 75% timothy + 10% red clover +15% other (3). The amount of N in the different materials were 193, 218 and 134 kg/ ha respectively. Three weeks after planting the soil were covered with 60 ton freshly chopped mulch/ ha. One area without mulch, planted with white cabbage, was added as control; it was fertilized with pelleted chicken manure (Binadan, 111 kg N/ ha).

The white clover mulch (2) resulted in higher levels of N measured as a percentage of the dry-substance in the vegetable at harvest, as compared to the other two mulches. There were no differences between the yields. The cabbage from the control had the highest level of N in percent of the dry substance and at the same time the lowest amount of dry sub-stance. There were no difference in the amount of N measured as kg/ ha between the white clover mulch and the control.

In the upper 30 cm of the soil there were between seven and nine kg/ ha of mineral N (ammonium; NH4+ and nitrate; NO3-) in all three mulched treatments at harvest, which is small amounts when referring to the risk of leakage of N. Larger amounts of NO3- were found in the soil where white clover mulch was used as compared to timothy mulch (3). The mulches did not differ from the control when comparing mineral N in the soil.

The low N-levels in soil might be explained by the nutrient-demanding crop, but another contributing reason might be the large losses of N to the air, which occurs when a N-rich mulch is on the surface of the ground. The result shows that this might have happened be-cause the usage of N from the mulches dominated by clover (1 & 2) was lower than the mulch with timothy.

The weed suppressing effect by the different mulches was good enough compared with the unmulched control, but there were a lot of seedlings in the mulch not only dominated by timothy (3) but also contained more weeds than did the other mulches.

In a culture of cabbage the yield-results can be quite comparable both using white clow-er mulch or using bare ground fertilized with Binadan, but the growth is more even when using the former method. Timothy-mulch is preferable if the aim is to diminish the losses of N to the air. Additional studies of the release of nutrients from the mulch and soil, to-gether with the N-uptake and the N-effiency, are necessary to enlighten the process further.

Main title:Grön marktäckning i ekologisk vitkålsodling
Authors:Norell, Elisabet
Supervisor:Svensson, Birgitta
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1110A Hortonomprogrammet (nedlagd) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:grön marktäckning, mulch, ekologisk odling, frilandsodling, kväveläckage, kväveförlust, avkastning, ogräskontroll, grönsaker, huvudkål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant ecology
Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 08:12
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics