Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Johan, 2013. Att presentera översiktsplaner med interaktiva kartor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Så länge översiktsplanernas innebörd och konsekvenser tydligt går att utläsa har kommunerna stor frihet att utforma planerna som de själva önskar. Detta medför att översiktsplaner kan se väldigt olika ut. På senare tid har teknikutvecklingen medfört nya möjligheter att hantera och presentera geografisk information vilket fått betydelse för utformning av översiktsplaner. Ett utvecklingsområde handlar om att göra kommunikationen med interaktiva kartor tillgänglig för en bredare allmänhet. Syftet med examensarbetet är att studera hur översiktsplaner kan presenteras med interaktiva kartor samt undersöka vad man som planerare bör tänka på vid den interaktiva kartframställningen. Studien genomförs med ambitionen att sprida erfarenhet och kunskap som kan vara till praktisk nytta vid framställning och utformning av översiktsplaner med interaktiva kartor. Den interaktiva kartan ligger i gränslandet mellan den tryckta kartan och geografiska informationssystem (GIS). En fördel med den interaktiva kartan är att den är klickbar och användaren därmed kan få veta mer om det objekt den klickar på. Studien baseras till stor del på en deltagande observationsstudie hos en kommun som arbetar med framtagandet av en översiktsplan som ska presenteras med en interaktiv karta samt på projektstudier av tre färdigställda översiktsplaner med intervjuer av översiktsplanerare som varit delaktiga i planernas framtagningsprocess. Arbetet visar att 13 kommuner har framställt en översiktsplan som presenteras med en interaktiv karta. En fördel med den interaktiva kartan är att den kan hantera en stor informationsmängd och samtidigt framstå som lättläst då det för användarna själva är möjligt att välja visa vad de för stunden är intresserade av. Det är även möjligt att utveckla sökfunktioner så att användarna kan studera översiktsplanen utifrån en geografisk plats. Att studera översiktsplanen utifrån en plats i en tryckt översiktsplan kan vara besvärligt eftersom användaren kan behöva bläddra bland flera olika kartor som kan finnas på olika sidor i dokumentet. Samtliga studerade kommuner ser fördelen att kunna sammanställa alla dokument som behandlar översiktsplanering i den interaktiva kartan. Detta kan medföra att det blir enklare för användare att finna vad det är som gäller då de inte behöver söka i olika dokument. Boverket håller på att ta fram ett vägledningsmaterial för översiktsplanens kartutformning vilket kan komma att påverka kommunernas framställningsprocess i framtiden. En tanke med att samordna kartutformningen är att det ska bidra till en mer sammanhållen bild av utvecklingen i ett regionalt perspektiv.

,

Municipalities have a lot of freedom to present comprehensive plans as they wish, as long as the plan’s meaning and consequences can be clearly understood. This means that the existing comprehensive plans look very different from each other. More recently the technological developments have brought benefits to manipulate and present geographic information which gained significance for the produce of comprehensive plans. One area of development is about aiming the communication with interactive maps to a wider public. The purpose of the project is to study how comprehensive plans can be present with interactive maps and examine what planners should consider during the creation of an interactive map. The project was implemented with the ambition to spread the knowledge and experience that can be of practical use in the manufacturing and design of comprehensive plans containing interactive maps. The interactive map is located in the borderland between the printed map and geographical information systems (GIS). One feature of the interactive map is that it’s clickable, so that the user can find out more about the objects he/she clicks on. The project is based largely on an observational study of a municipality, who worked on the production of their new comprehensive containing an interactive map and on a project study of three comprehensive plans with interviews of planners who have been involved in the production of the studied comprehensive plans. The study shows that 13 municipalities have produced a comprehensive plan containing an interactive map. One benefit of the interactive map
is that it can handle a large amount of information and at the same time appear as readable as the users can choose to view the information that is interesting at the moment. It is also possible to develop search functions so users can study the comprehensive plan based on a certain location. Reading the comprehensive plan for a specific location could be perceived as difficult in a printed document, since the user had to browse several different maps that could be on different pages in the printed document. All the studied municipalities observed the advantage of compiling all documents relating to comprehensive planning into the interactive map. This may mean that it becomes easier for users finding out what’s actually applied, then they do not need to search in several documents. Boverket (Swedish authority for planning, construction and housing) conducts a standardization work in order to develop common guidelines for the design of the maps in comprehensive plans which may affect the municipalities manufacturing process in the future. A thought to design the maps in a similar way is that it would be possible to get an overall picture of the development from a regional perspective.

Main title:Att presentera översiktsplaner med interaktiva kartor
Authors:Aronsson, Johan
Supervisor:Åkerskog, Ann
Examiner:Nordin, Kerstin and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:digital karta, interaktiv karta, utformning, översiktsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 11:41
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 11:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics