Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Kristin, 2013. Fodrets struktur relaterat till tuggtid hos mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Tidigare fodervärderingssystem tog bara hänsyn till fodrets fiberinnehåll och inte till dess fysikaliska struktur trots att detta visats vara viktigt för kons hälsa och produktion av mjölkfett i flera studier. I detta examensarbete sammanställs den tidigare forskningen i en litteraturstudie och ett försök redovisas där tuggbeteendet hos 6 kor som utfodras med två ensilage med olika fysikalisk struktur mättes. I litteraturstudien konstaterades att flera olika
värderingsmetoder för att kunna mäta foderstaters struktur tagits fram i tidigare studier. Målet med dessa studier har varit att tillämpa ett mått på struktur i fodervärderingssystemen för att undvika störningar i produktion och hälsa. Det har funnits svårigheter att korrelera strukturmåttet till vommen pH och i andra försök har man funnit att plantans utvecklingsstadium vid skörd också har en stor påverka på tuggaktiviteten.

I det egna försöket mättes tuggbeteende med hjälp av IGER Animal Behavior Recorder (Rutter et al, 1997) och analyserades med hjälp av medföljande dataprogram. De olika fodren analyserades för att bestämma strukturen i form av längd och bredd och kornas mjölkproduktion mättes under tiden de åt fodren. Försöket var utformat som ett 2x2 changeoverförsök där den ena behandlingen var ett snittat ensilage packat i rundbalar som var 15,3 cm långt och där den andra behandlingen var ett exakthackat ensilage packat i slang som var 1,7 cm långt.

En signifikant skillnad kunde mätas i indexen för ättiden och den totala tuggtiden samt anatalet idisslingsboli per dygn. Ingen signifikant skillnad kunde mätas i indexet för
idisslingstiden och för foderintaget. Det slangpackade fodret skiljde sig kemiskt från rundbalsfodret då pH-värdet var lägre. Detta kan ha påverkat foderintaget och förklara att ingen skillnad kunde ses där. Ingen skillnad sågs heller i mjölkproduktionen eller mjölkens fett- och proteinhalt mellan de olika behandlingarna. Det var förvånande att ingen skillnad kunde ses i idisslingsindex mellan de olika foderbehandlingarna då bild- och strukturanalysen visade en stor skillnad i struktur. Fodren var dock tidigt skördade och det kan antas att det var
så lättsmält att den längre bearbetningen som det långa fodret fick när det åts räckte för att sedan kunna bryta ner fibern i vommen.

Slutsatsen av försöket var att ett tidigt skördat men långstråigt grovfoder påverkar ättiden men inte nödvändigtvis idisslingstiden. Långtidseffekten av en foderstat med kort struktur har inte kunnat mätas under detta försök.

,

Former system for feed evaluation was limited as it only took the fiber content of the feed into account and ignored the physical characteristics of the feed. Several studies have proven that the physical characteristics of feeds are important for maintaining milk fat production and
avoiding production diseases like acidosis. This study contains a literature review and a trial where chewing behavior was measured when six cows were fed two silages with different physical characteristics. The literary review showed that a number of measures of physical
structure have been created in former studies. The goal has been to apply these measures in feed evaluation systems to avoid production and health problems. However, many studies
indicated that it was often difficult to correlate the measures of physical structure to the PHvalue of the rumen. Other studies presented results that suggested that the maturity of the plant at harvest also have a large influence on chewing activity.

In the trial performed in the present paper the chewing behavior was measured using IGER Animal Behavior Recorder (Rutter et al, 1997) and was analyzed using the adjoining software.

The different feeds were analyzed for both length and width and the milk production of the cows was measured during the whole feeding period. A 2x2 change over model was used with
a cut silage with a particle size of 15, 3 cm as one treatment and with a precision chopped and macerated silage with a particle size of 1, 7 cm as the other treatment.

A significant difference was seen in the indexes for chewing and eating as well as the index for number of boli per day. There was on the other hand no difference in the index for rumination or feed intake. The chemical composition of the two silages was different regarding the pH-value. The precision chopped silage was more acid than the cut silage which might explain the lack of difference in feed intake. There was also no difference in milk
production or in the milk fat- and protein content between the two treatments. The lack of differences in rumination behavior was surprising due to the large difference in structure between the feeds. Both feeds were harvested early and it can be assumed that the longer eating time of the feed with larger particles was enough for the particles to be broken down in the rumen.

The conclusion was that longer particles of early cut grass affect the eating behavior but not necessarily the rumination behavior. This trail has not been able to measure the long term effect of a feed ration with short particles.

Main title:Fodrets struktur relaterat till tuggtid hos mjölkkor
Authors:Larsson, Kristin
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:433
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:tuggindex, idissling, ät-tid, fysisk struktur, grovfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed processing and preservation
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2013 13:04
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics