Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Susanne, 2013. En ny mötesplats i Lövholmen, Stockholm : en studie om hur anpassning till ett förändrat klimat med ökade vattennivåer kan integreras i gestaltningen av offentliga platser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Den globala uppvärmningen är något som har pågått under en längre tid och i takt med att utsläppen av växthusgaserna ökar, stiger temperaturen på jorden vilket kan få konsekvenser i framtiden. Under vår, höst och vinter kommer Sverige att få intensivare nederbörd samt ökad havsnivå. Somrarna förväntas bli torrare och varmare.

I takt med att städer växer och blir allt tätare ökar andelen hårdgjorda ytor. Detta kan ställa till problem om regnet ökar eftersom vattnet inte kan infiltreras
på ett naturligt sätt vilket leder till översvämningar som kan skada bebyggelse och infrastruktur. För att minska riskerna för översvämningar i städer har allt fler projekt påbörjats som arbetar med att integrera klimatförändringar i planering och gestaltning. Landskapsarkitekten har en betydande roll att lyfta de sociala, ekologiska och estetiska värdena i staden.

I detta arbete har ett gestaltningsförslag utvecklats som är anpassat till klimatförändringar med fokus på vatten. Förslaget tar sin utgångspunkt i Lövholmen, Stockholm, som är ett framtida stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med min
kurskamrat Maria Norén, som också arbetar med Lövholmen, har jag gjort ett gestaltningsförslag där våra slutsatser har legat till grund för utformningen. Maria undersöker begreppet kreativitet inom stadsutveckling och vad som karaktäriserar ett kreativt rum.

Genom litteraturstudier och studiebesök har jag undersökt hur andra städer hanterar klimatförändringar övergripande samt hur det går att lösa i detalj. Genom denna kunskap har sedan gestaltningsarbetet påbörjats.

Det kan konstateras att kustnära städer kommer att vara mest utsatta för översvämningar i ett framtida klimatscenario och för att möta problemet krävs en
övergripande strategi för hela staden. Antigen kan vattnet ses som ett hot som
staden måste skyddas ifrån eller så kan möjligheter skapas genom att dra nytta av ökade vattennivåer genom att planera dagvattenhanteringen på ett strategiskt sätt. Det skulle exempelvis kunna innebära att skyddsvallar eller våtmarker anläggs vid kusten som renar förorenat vatten som sedan kan återanvändas. I mindre skala handlar det till stor del om hållbar dagvattenhantering vilket innebär att allt
dagvatten tas omhand lokalt i öppna dagvattensystem samtidigt som sociala,estetiska och ekologiska aspekter tillgodoses. Hållbar dagvattenhantering kan integreras i gestaltningen på många olika sätt och ett första steg mot att finna rätt lösning är kunskap om platsens fysiska egenskaper.

Lövholmen är ett av Stockholms sista centrala industriområden och ligger cirka tre kilometer från centrum. Områdets nuvarande status är ett framtida stadsutvecklingsprojekt och inom de närmsta åren planeras området att bebyggas med bostäder. Området ligger intill Mälaren och är därför i ett utsatt läge då vattennivån väntas stiga. Hela Lövholmen har inventerats för att finna en plats som har potential att bli en framtida mötesplats och som ligger i riskzonen för översvämningar. Därefter har vi sedan tillsammans påbörjat gestaltningen av ett
offentligt rum.

I förslaget har vi tagit hänsyn till befintlig bebyggelse, som har ett kulturhistoriskt värde, och låtit nya verksamheter ta plats i dem. För att skydda bebyggelse från
översvämning utgår förslaget från strategin Reträtt som innebär att sekundära funktioner placeras i de översvämningsutsatta områdena. De sekundära funktionerna är exempelvis rekreationsytor, stor fria ytor för olika evenemang och stråk längs vattnet. Regnvattnet tas omhand lokalt och renas till viss del på plats. Olika typer av infiltrationsytor kombineras med andra funktioner som exempelvis lekplats.

Genom detta förslag visar jag och Maria Norén hur framtidens Lövholmen kan länkas samman med närliggande områden och bli en aktiv social mötesplats.
Samtidigt tas klimatförändringar i beaktande och integrerar detta tillsammans med andra funktioner på platsen. På detta sätt skapas en hållbarhet ur både sociala, estetiska, ekonomiska och ekologiska aspekter.

,

It is widely accepted that the global warming will have impact on the climate in the future. As long as the emission of greenhouse gases will increase the temperature
will keep rising. This can cause serious problems in the future. Some places, like The Netherlands, are extremely vulnerable because they are situated two metres below the sea level. If the sea level will keep rising, a part of the country could be flooded. In Sweden, we will notice increased sea levels and more extreme weather like intense rainfall. Spring, fall and winter are expected to be wet while summers drier. Coastal cities are most vulnerable to flooding due to rising sea levels.

During the summer of 2012 I worked in Värnamo and made a new design proposal for their city park along the river Lagan. The city has had increasing problems with flooding in the last ten years. In the design proposal I suggested that parts of the park could be used for multifunctional purposes. For instance a small pond that kids can play in, but during flood periods it can be used as temporary storage for water. The park would thus become a place of social, ecological and aesthetic values that also can manage increased rainfall. Through this proposal, I realized
that the landscape architect has an important role to meet future climate change. The experience gave me inspiration to explore the topic further in my thesis.

To investigate how landscape architects can create attractive places that are adapted to a changing climate, I have chosen to design a public place in Stockholm that is potentially dangerous for flooding. I contacted the municipality of Stockholm in order to find a place that could be interesting for my thesis. They proposed Lövholmen, which is in an early planning process. Lövholmen is designated as an urban development project and to be built within a few years. MSB (Swedish Agency for Civil Contingencies) has made a survey of the flood risks in Sweden and 18 cities have been identified and Stockholm is one of these.

The thesis is divided in two main parts. The first part is a theory study about how increasing rainfall and rising sea levels will impact on the city and how sustainable storm water management can be applied in landscape architecture. The second part is a design proposal for a new public place in Lövholmen in which I have integrated sustainable storm water management.

The question of this work is:
How can a new public place in Lövholmen be designed to adapt for increasing rainfall and rising sea levels, as a result of global warming?

,

Method:
To find answers for my thesis I have done literature studies and sought information about other contemporary projects around the world. I also made fieldtrips to Hamburg and Malmö to see how places can be adapted for increasing rainfall
and rising sea levels.

Common design proposal
Maria Norén examines the concept of creativity in urban development and what characterizes a creative place. Since we both are interested in working with Lövholmen we decided to make a design proposal together where mine and Maria’s conclusions have been the basis for the design. We have independently investigated and analysed Lövholmen based on the aspects that were important in our individual work.

Main title:En ny mötesplats i Lövholmen, Stockholm
Subtitle:en studie om hur anpassning till ett förändrat klimat med ökade vattennivåer kan integreras i gestaltningen av offentliga platser
Authors:Göransson, Susanne
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Eriksson, Tomas and Johansson, Rolf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatförändringar, gestaltning, offentlig plats, Lövholmen, hållbar, dagvattenhantering, industriområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 11:02
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics