Home About Browse Search
Svenska


Löfgren, Petra, 2013. Vattenparken i Enköping : en brukarstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Enköpings vattenpark anlades i slutet av 1990-talet som en del i arbetet med att förhindra en hotande övergödning av Östersjön och Mälaren. Dess huvuduppgift är att rena ungefär hälften av Enköpings dagvatten innan det når ut till Mälaren. Förutom denna aspekt har syftet även varit att skapa en attraktiv plats för Enköpings invånare att vistas i och omkring. Min kontakt med parken, från att ha växt upp i närheten, cyklat förbi den under flera års tid, till att faktiskt arbeta i den, fick mig att fundera kring dess övriga men inte fullt så uttalade funktioner. Detta ledde fram till de två frågeställningarna; - Vilken relation har besökaren till Vattenparken och vad betyder den därigenom för dem? För att söka svar på dessa frågeställningar ägde inledningsvis samtal rum med kommunens chef för Vatten & Avlopp, som varit delaktig under hela arbetet med Vattenparken. Anläggandet av Vattenparken har fått genomgå en del mothugg och oro längs vägen från olika håll, varför det inte flutit på helt bekymmersfritt. När parken väl stod färdig blev det dock tydligt att parken skulle komma att bidra med många positiva reaktioner, bland såväl stadens invånare som besökande utifrån. Observationer utfördes under ett tiotal studiebesök i Vattenparken. Dels gjordes iakttagelser av parken och dess besökare när den var befolkad för att se hur besökaren använder parken. Dels gjordes iakttagelser av parken oberoende av närvarande besökare, genom observationsmetoden anthropological tracking, där spår av användning i området undersöks. Som en tredje del i denna observationsstudie gjordes en upplevelsestudie, där jag som besökare noterade mina egna sinnesstämningar och upplevelser vid besöken. Vid ett par besök gjordes intervjuer med Vattenparkens besökare med hjälp av ett iordningsställt frågeformulär. Besökaren fick bland annat redo-göra för vad han/hon gör i Vattenparken under besöken, hur ofta han/hon går dit, eventuella favoritplatser, samt vad som upplevs som bra/dåligt med parken. Detta arbete har visat att Vattenparken används regelbundet på flera olika sätt, av såväl gammal som ung. Det är en plats där det är vanligt förekommande med olika rekreativa aktiviteter såsom promenader, fiske och fågelskådning. Det är en mötesplats där människor till exempel fikar, beskådar naturen eller vilar vid någon av de rastplatser som finns utställda längs promenadstigen. Förutom dessa rast-platser och de regelbundet klippta gångstråken tycks det inte finnas någon speci-fik plats i parken som favoriseras särskilt av besökaren. Vattenparken nyttjas i olika studiesyften av såväl skolor och organisationer i dess närhet, men även av internationella besökare. Flera av de ord från de besökare jag talade med om hur de upplever parken var av positiv karaktär. Där fanns ord såsom rogivande, trevlig, gör nytta, speciell. Fåglar och vatten nämndes särskilt frekvent i samband med det som ansågs positivt för Vattenparken. Beskrivningar såsom träskaktig och luktar illa utgör exempel på ord av en mer negativ klang och det framkom en del förslag till förändringar av parken. Den upplevelsestudie som bygger på mina egna upplevelser från parken visar att upplevelsen sker med alla sinnen och skiftar beroende av väder och säsong. Min förhoppning är att detta arbete ska kunna bidra med intressant material som kan användas inom liknande projekt som Vattenparken i framtiden.

,

The Waterpark in Enköping was built in the late 1990´s as a part of a project to prevent a threatening overfertilization of Lake Östersjön and Lake Mälaren. The main function of the Waterpark is to clear about half of the town´s stormwater before it reaches Lake Mälaren. Aside from this aspect, it has been important to make an attractive place for the citizens to be in and around. The contact that I have made with the park during the years, from my growing-up in the neighborhood to me working actually with it, made me think about its other functions besides the stormwater aspect. This led me to two questions; What kind of relation do the visitors have with the park and what does the park mean to them? As an attempt to find some answers to these questions, a meeting took place with the head of the department for Water and Sewage in Enköping. He has been involved in the Waterpark project from the start to the end. The project has undergone some struggling along the way but as it reached its final, it was obvious that the Waterpark contributed in many positive reactions, from both citizens and visitors from outside the city. Observations were made during the visits to the Waterpark. These were both made with people present, to see what they were doing there, and without people only to study different kinds of traces left by people who have been there. The latter was made with an observation method called anthropological tracking. As a third part of the observation study, there was a study of experience. This was made with me as a visitor, noting what kind of experiences I face during the visits. A couple of times, interviews where made with people visiting the Waterpark, bringing a questionnaire as my help. The aim was for example to let them explain what they do during their visits, how often they visit the park and if they have a favourite spot there and what they experience as god or bad with the Waterpark in general. The study has shown that the Waterpark is being used in many different ways, by young and old. It is a place commonly used for recreational cause such as walking, fishing or looking at birds. It is a place where people meet, have their coffee, watch the surroundings or rest by one of the benches that is placed along the strolling path. Except from these benches and tables, it didn´t seem like there was a specific spot in the area that was to consider a favourable one by the visitor. The Waterpark is being used in different kinds of studying causes by schools and organisations from both nearby and in-ternationally. Many of the words spoken by the visitors were of a positive character. There were words such as calming, nice, meaningful and special. Birds and water were used most frequently as words combined with the positive aspects of the park. On the other hand descriptions such as swampy or smell bad makes out examples of words with a more negative tone and there were even some requirements made by some of the interviewees about changes of the park. The experiential study that is built upon my own experiences of the park displays that the experience happens with all your senses and that it differs depending on weather and season. My hope is that this study can contribute with interesting material to similar projects as the Waterpark in the future.

Main title:Vattenparken i Enköping
Subtitle:en brukarstudie
Authors:Löfgren, Petra
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Tandre, Anna and Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:anthropological tracking, brukarstudie, dagvatten, Enköpings vattenpark, rekreation, fågelskådning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2063
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2013 13:33
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 13:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics