Home About Browse Search
Svenska


Aalto, Anna, 2013. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering : vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det förekommer en ökad problematik i vårt samhälle när det gäller dagvattenhantering. Problemet beror till stor del på förtätningen av städer och trafikökningen. De hårdgjorda markytorna har ökat markant det senaste halvseklet (Stahre, P., 2004) och i den förändring av klimatet som successivt sker förändras vattenflöden avsevärt (SMHI, 2009). Avloppssystemen är ofta underdimensionerade för de häftiga regn som blir allt vanligare och risken för översvämningar har ökat kraftigt (Boverket, 2010b).

Vatten är ett viktigt element i vår omgivning som väcker intresse, estetiskt behag och framkallar känsloreaktioner (Ulrich, R.S., 1983), både positiva och negativa. Dagvattnet kan ses som en tillgång och resurs för att göra städer mer attraktiva. Öppna dagvattensystem och infiltrationsytor kan berika platser så att det får ett estetiskt tilltalande, ekologiskt och rekreativt värde och samtidigt minskar risken för översvämningar och överbelastningar för stadens va-system (Hedberg, T., et al., 2004). Några negativa aspekter i öppen dagvattenhantering är att de ofta kräver mer skötsel och underhåll än det traditionella va-systemet och i regel är mer platskrävande.

Hållbar utveckling är något som samhället måste sträva mot. Begreppet innebär en helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och problem, både nationellt och globalt. Det är viktigt att vi människor lever på ett hållbart sätt som ger våra barn och våra framtida generationer möjlighet att leva ett gott liv. Vi måste sträva efter ett hållbart samhälle ur flera olika aspekter bl.a. miljömässiga, sociala, ekonomiska, biologiska, ekologiska, estetiska, tekniska, rekreativa, pedagogiska och historiska (Boverket, 2010b).

Begreppet hållbar dagvattenhantering innefattar omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i helt eller delvis öppna system. Dessa lösningar har som syfte att efterlikna naturens eget sätt att ta hand om nederbörd genom t.ex. infiltration, perkolation, ytavrinning, trög avledning i öppna eller delvis öppna dagvattensystem samt fördröjning i dammar och våtmarker. I en hållbar dagvattenhantering är lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, viktigt. Vattnet tas omhand där det faller, flödestopparna till recipienten jämnas ut och föroreningsbelastning minskar (Stahre, P., 2004).

Under min tid som landskapsarkitektstudent har jag upplevt att det är svårt att på ett enkelt och översiktligt sätt få den information jag behöver när jag ska välja en hållbar dagvattenlösning. Varje gång jag ger min in i djungeln av läsbar fakta så inser jag att informationen jag önskar är utspridd i olika litteratur. Det är svårt att hitta samlad information som visar både VA-tekniska detaljer samtidigt som de värden som de kan tillföra staden, såsom sociala, ekologiska, rekreativa och estetiska.

,

Dealing with storm water management is an increasingly important issue in our society. The problem largely depends on the densification of our cities and increasing traffic. The hard ground surfaces have increased significantly in the past half century (Stahre, P., 2004) and with the ongoing climate change, the natural water flows are gradually changing (SMHI, 2009). Sewege systems are not designed for the heavy rains, that are becoming more frequent, and the risk of flooding has increased dramatically (Boverket, 2010b).

Water is an important element in our environment that arouses interest, is aesthetically pleasing and elicit emotional reactions (Ulrich, RS, 1983), both positive and negative. Storm water can be seen as an asset and a resource to make cities more attractive. Open storm water systems and infiltration areas can enrich the site so that it is given the aesthetic, ecological and recreational values while minimizing the risk of flooding and congestion of the city's sewege system (Hedberg, T., et al., 2004). Some negative aspects of open storm water management are that the systems often require more care taking and maintenance than the traditional ones and it is usually more space consuming.

The contemporary society must aim for sustainable development. The concept involves a holistic approach to society's needs, requirements and problems, both nationally and globally. It is important that people of today live in a sustainable way that does not compromize the future of our children and future generation's possibilities to live a good life. We must aim for a sustainable society from various aspects including environmental, social, economic, biological, ecological, aesthetic, technical, recreational, educational and historical (Boverket, 2010b).

The concept of sustainable storm water management includes drainage, delay and storage of storm water in open or partially open systems. These solutions are intended to mimic the nature's own way of taking care of rainfall by infiltration, percolation, surface runoff, slow transport in the open or partially open storm water systems, and delay in ponds and wetlands. To achieve sustainable storm water management source control of storm water is important (Sve. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD). The intent is to dispose water where it falls, the even out of flow peaks to the recipient and reduce pollutants from the water (Stahre, P., 2004).

During my time as a landscape architect student, I have experienced the difficulty to in a simple and comprehensive manner find information I need when choosing a sustainable storm water solution. Every time I try to find facts, I realize that the information is scattered in different literature. It is difficult to find comprehensive information showing both technical details, while the values they can bring to the city, such as social, ecological, recreational and aesthetic.

Main title:Långsiktigt hållbar dagvattenhantering
Subtitle:vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö
Authors:Aalto, Anna
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbar utveckling, hållbar dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering, ekologisk dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Av upphovsrättsliga skäl har vissa bilder i uppsatsen tagits bort.
Deposited On:06 May 2013 10:30
Metadata Last Modified:06 May 2013 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics