Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Andreas, 2012. Samband mellan kroppens substratutnyttjande, energiomsättning och antropometriska mått hos överviktiga barn och ungdomar . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt och fetma har ökat lavinartat bland barn och ungdomar de senaste 25 åren. Fetma medför både fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade barnen och de löper även en stor risk att drabbas av sjukdom i vuxen ålder. Prevention av övervikt och fetma är därför av högsta vikt. Forskning och olika studier kan bidra med utveckling av behandlingsmetoder, hitta nya orsaker och samband till varför fetma uppstår. Syftet med denna studie var att utvärdera om det finns samband mellan RQ-BMR (respiratorisk kvot, basalmetabolism), antropometriska mått och kroppssammansättning hos överviktiga barn och ungdomar i åldrarna 10-13 år. Syftet var även att se om det fanns någon skillnad mellan överviktiga pojkar och flickor när det gäller energi- och RQ-förändringar efter en peroral glukosbelast-ning.

Studien kom att inkludera 16 stycken pojkar och 7 stycken flickor, totalt 23 stycken överviktiga barn och ungdomar. Datainsamlingen började med att samla in uppgifter om ålder och kön, sedan mättes längd, vikt och antropometrska mått. Uppgifter om kropps-sammansättning fick man genom att mäta fettmassa och fettfrimassa med BodPod. Däref-ter utfördes indirekt respiratorisk kalorimetri för att bestämma BMR och vidare gjordes en peroral glukosbelastning samtidigt som den indirekta respiratoriska kalorimetrin fortlöpte.

Det fanns inga signifikanta skillnader i kroppssammansättning mellan de överviktiga pojkarna och flickorna. Det blev signifikanta skillnader av energiomsättningen under den perorala glukosbelastningen för både pojkarna och flickorna, vilket berodde på födans termogena effekt. Det var inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller energiomsättning, utom vid tidpunkten 30 minuter vilket visade att flickorna hade en mindre termogen effekt efter glukosbelastningen jämfört med pojkarna.

Det blev signifikanta höjningar av RQ mellan tidpunkterna 30 och 60 minuter för både pojkarna och flickorna vid den perorala glukosbelastningen. Både pojkarna och flickorna hade förhöjda RQ-värden under fasta, vilket visar att de har en rubbad metabolism under fasta då de förbränner framförallt kolhydrater istället för fett.

Det var svaga eller obefintliga korrelationen mellan RQ-BMR och de olika antropomet-riska måtten för både pojkar och flickor. Det var en måttlig/svag negativ korrelationen mellan fettfrimassa och RQ-BMR för både pojkarna och flickorna, vilket skulle kunna påvi-sa att en större mängd muskelmassa ger en högre fettförbränning och energiförbrukning. Det var en måttligt positiv korrelationen mellan fettmassa och RQ-BMR var för både pojkar och flickor, vilket skulle kunna tyda på att en stor andel fettmassa minskar fettförbränning-en. Dock behövs fler större studier med fler studiedeltagare för att kunna få valida resultat och slutsatser om eventuella korrelationer och skillnader mellan könen.

,

Overweight and obesity has increased dramatically among children and adolescents over the past 25 years. Obesity is linked to both physical and psychological suffering for the children and also increases the risk of disease in adulthood. Prevention of overweight and obesity is therefore of paramount importance. Research and various studies can contribute to the development of therapies, find new causes and context of why obesity occurs. The purpose of this study was to evaluate whether there is correlation between the RQ-BMR (respiratory quotient, basic metabolic rate), anthropometric measurements and body com-position in obese children and adolescents aged 10-13 years. The aim was also to see if there was any difference between obese boys and girls in terms of energy and RQ changes after an oral glucose tolerance test.

The study includes 16 boys and seven girls, a total of 23 overweight children and ado-lescents. Data collection began by collecting data on age and sex, then measured height, weight and anthropometric measurements. Data on body composition were obtained by measuring fat mass and fat free mass with a BodPod. Thereafter, indirect respiratory calorimetry was performed to determine the BMR and also an oral glucose tolerance test was made, while the indirect respiratory calorimetry proceeded.

There were no significant differences in body composition between obese boys and girls. There were significant differences in energy metabolism during the oral glucose tolerance test for both boys and girls, due to dietary thermogenic effect. There were no significant differences between boys and girls in terms of energy metabolism, except at the time of 30 minutes which showed that girls had a smaller thermogenic effect after the glucose load than boys.

There were significant increases in RQ between time points 30 and 60 minutes for both boys and girls at the oral glucose tolerance test. Both boys and girls had elevated RQ-values during fasting, indicating that they have a disturbed metabolism during fasting when they burn mainly carbohydrates rather than fat.

There were weak or nonexistent correlation between RQ-BMR and the various anthropo-metric measurements for both boys and girls. There was a moderate / weak negative corre-lation between fat free mass and RQ-BMR for both boys and girls, which could demonstrate that a greater amount of muscle mass results in a higher fat burning and energy consump-tion. There was a moderately positive correlation between fat mass and RQ-BMR for both boys and girls, which could indicate that a large percentage of fat mass decreases fat loss. However, we need larger studies with more study participants in order to obtain valid re-sults and conclusions about possible correlations and differences between boys and girls.

Main title:Samband mellan kroppens substratutnyttjande, energiomsättning och antropometriska mått hos överviktiga barn och ungdomar
Authors:Sjöberg, Andreas
Supervisor:Olsson, Roger and Witthöft, Cornelia
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:349
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK003 Food and Health - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:obesity, overweight, children, substrate utilization, energy metabolism, anthropometric measurements
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Physiology of human nutrition
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2012 14:57
Metadata Last Modified:08 Nov 2012 14:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics