Home About Browse Search
Svenska


Helmfrid, Helen, 2012. Norra Stångån : Linköpings nya rekreationsområde med vattenrening. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Intill Stångån mellan E4:an och sjön Roxen i Linköping, Östergötland, finns ett naturoråde som ska utvecklas till ett attraktivt och tillgängligt rekreationsområde.

Området är beläget cirka två kilometer från Linköpings centrum och har en area på cirka 1,5 kvadratkilometer. I området finnsett befintligt friluftsliv då det idag finns esegelbåtshamn, sommarstugor och olika föreningsverksamheter som en kanotklubb och en jolleklubb. Det används men är fortfarande relativt okänt bland Linköpingsborna.

Stångån och Stångåmynningen är till största delen skymd och otillgänglig. Linköpings närhet till vatten behöver förstärkas och området behöver bli mer tillgängligt för allmänheten för att integreras i Linköping.

Linköpings kommun har en ambition att utveckla området. Efter att jag var i kontakt med Fanny Wahlqvist, landskapsarkitekt, vid Linköpings kommun fick jag diskusionsunderlag och diskussionsfrågor för mitt examensarbete att utveckla området kring segelbåtshamnen till ett varvsområde med service, kajkant samt en gästhamn. I underlaget ingick även att gestalta våtmarksområden med vattenrening och rekreationsmöjligheter.

Området kring segelbåtshamnen ska utvecklas till ett varvsområde då Linköpings kommun planerar att flytta varvsområdetsom idag ligger söder om E4:an till området mellan segelbåtshamn och E4:an.

Efter att jag fick diskussionsunderlag ochfrågor av Linköpings kommun utredde jag och gestaltade var i området vid Stångån mellan E4:an och sjön Roxen en gästhamn, båtuppläggningsplats och en våtmark kan anläggas.

Jag valde att göra ett gestaltningsprogram bestående av bakgrundsstudier, inventering och analys av området, följt av en skissprocess som ledde fram till ett programartat gestaltningsförslag. Ett programartat gestaltningsförslag innebär för mig ett förslag som presenteras mer översiktligt och inte detaljerat, med planer, illustrationer, text och inspirerande bilder. Mina idéer som jag redogör för i det programartade gestaltningsförslaget får sedan Linköpings kommun använda som inspiration till utvecklingen av området.

Mitt syfte med detta examensarbete var att gestalta ett område där rekreativa verksamheter kombineras med kommunal vattenrening vid Stångån.

Den första delen av arbetet består av bakgrundstudier där jag studerade litteratur som skulle vara användbar för min gestaltning. I studierna nämner jag hur viktig en hållbar stadsutveckling är för att ta hänsyn till klimatförändringarna. Jag redogör för hur en våtmark kan fungera som vattenrening och som rekreation. I denna del redogörs även vad friluftsliv är och hur det kan utövas. Jag avslutar bakgrundstudierna med att göra en lokal anknytning till Linköping. Jag besökte även referensplatser som jag använde som inspiration till min gestaltning. Jag besökte hamnar, våtmarker, båtuppläggningsplatser och studerade olika bullerdämpande åtgärder.

Sedan inventerade och analyserade jag området genom platsbesök och inläsning av bakgrundsunderlag om området och dess omgivning. Efter att jag inventerade och analyserade områdets brister, problem och potential arbetade jag fram en åtgärdsplan för området som sedan resulterade i gestaltningsmål där jag redogör för områdets problem och hur de kan åtgärdas. Förslaget presenteras sedan med text, bilder, illustrationer och planer. Först presenteras förslaget översiktligt och sedan presenteras några delområden mer detaljerat.

Tanken med förslaget är att området ska bli mer attraktivt och mer tillgängligt, och därmed få en identitet som ”Norra Stångån– Linköpings nya rekreationsområde med vattenrening”. På platsen ska kommunal vattenrening kombineras med friluftsliv. Det nya friluftslivet kommer att bestå av en gästhamn, en båtuppläggningsplats och en våtmark. Vattnet ska renas i våtmarken som även ska fungera som besöksmål och rekreationsområde. Besökare ska kunna vandra omkring på spänger med nära kontakt med vattnet och fåglar som kommer att trivas i våtmarken. Hamnområdet blir platsens ”hårdgjorda centrum” medan våtmarken blir platsens naturcentrum. Jag har föreslagit att området ska bulleråtgärdas för att bli trivsamt att vistas på, med bullervall med bullerplank och bullerskärmar av glas där inte vallar kan anläggas.

Det kommer att behövas ett mer detaljerat gestaltningsarbete och tekniska undersökningar för att utveckla detta förslag till ett fullt genomförbart förslag då det idag är programartat. Lösningarna som presenteras i arbetet baseras på litteraturstudier och egna upplevelser efter platsbesök och inläsning.

Main title:Norra Stångån
Subtitle:Linköpings nya rekreationsområde med vattenrening
Authors:Helmfrid, Helen
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:Myhr, Ulla and Qvarnström, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:rekreation, friluftsliv, gästhamn, båtuppläggningsplats, våtmark, Linköping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1719
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2012 10:43
Metadata Last Modified:04 Oct 2012 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics